Munkavállalók bruttó, havi munkabére

Nagy-Péter Zsófia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyugat-magyarországi Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nagy-Péter Zsófia

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Dr. Dinnyés Álmos kancellár úr kinevezését követően a Nyugat-magyarországi Egyetem, az általa birtokolt gazdasági társaságok és kutatóintézetek munkavállaló csoportjába felvettek bruttó, havi munkabérét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 16.

Üdvözlettel:
Nagy-Péter Zsófia

Hivatkozása ide

Feladó: NYME Rektori Hivatal
Nyugat-magyarországi Egyetem

RH-33-9/2016.

 

Nagy Péter Zsófia

atlatszo.hu

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

2016. május 16. napján e-mailen érkezett adatigénylésével kapcsolatban, az
Infotv. 28. § (3) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom.

 

1. Dr. Dinnyés Álmos a 127/2014. ME határozat alapján 2014. november 15.
napjától tölti be kancellári pozícióját a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 
Az ezt követő időszakra vonatkozóan tudjuk megadni a NymE vonatkozásában
az Infotv. 1. sz. melléklet III/2. pontjában megjelölt adatokat:

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve

Kérjük, szíveskedjék pontosítani a kérését a tekintetben, hogy ezen
adatokat milyen időszaki bontásban kéri: pl. 2014. november 15-től, havi
bontásban, vagy az adat megadásáig terjedő időszakra, átlagolva,

 

2. A NymE teljes, vagy rész tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői
tisztségviselőire vonatkozó adatokkal kapcsolatos szabályokat a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. tv. szabályozza. A jogszabály 2. § (7) bek. alapján ezen
társaságokra vonatkozó adatok közzétételéért a társaság ügyvezetője
felelős. Így a NymE ezen társaságokra vonatkozó adatkérést nem tudja
teljesíteni.

 

 

Üdvözlettel:

Dr. Dinnyés Álmos

kancellár

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy-Péter Zsófia

Tisztelt Dr. Dinnyés Álmos Kancellár Úr!

Tisztelettel köszönöm válaszát!
Legyen kedves a 2014. november 15-ét követő időszakra vonatkozóan számomra megküldeni, a vezetők és vezető tisztségviselők illetményét, munkabérét és rendszeres juttatásait, valamint költségtérítéseit, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája szerinti mértékét, szervezeti egységenként, HAVI bontásban.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Nagy-Péter Zsófia

Hivatkozása ide

Feladó: NYME Rektori Hivatal
Nyugat-magyarországi Egyetem


Attachment foglalkoztatottak 160430.docx
13K Download View as HTML


Iktatószám: RH 33-11/2016.

Nagy Péter Zsófia
atlatszo.hu

Tisztelt Adatigénylő!

2016. május 25. napján e-mailen érkezett, pontosított adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Nyugat-magyarországi Egyetem szervezete 2016. január 1. napjával – fenntartói döntés következtében - nagy mértékben átalakult, mert az egyetemből kivált:
- a győri Apáczai Csere János Kar,
- a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

és a Széchenyi István Egyetembe olvadt be.

A kiválás, mint általános jogutódlás során a karokon hallgatói, közalkalmazotti jogviszonyban állók, valamint az oktatási infrastruktúra (ingó és ingatlan vagyon) is átadásra kerültek a Széchenyi István Egyetemnek.

Ezen felül, fenntartói döntés okán, 2016. február 1. napjával az egyetem zalaegerszegi képzési helye (és együtt: hallgatók, közalkalmazottak, infrastruktúra) átadásra került a Pannon Egyetemnek.

A fenti jelentős szervezeti változások okán a 2014. november 15. napjától 2015. január 31. napjáig terjedő adatgyűjtés álláspontunk szerint nem bír semmilyen relevanciával.

Mellékeljük a 2016. április 30. napjára vonatkozóan, az Infotv. 1. sz. melléklet III/2. pontjában megjelölt adatokat, a jogszabályban előírt módon történő csoportosításban. Ezen adat-tábla az egyetem honlapján is elérhető.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban megállapított illetményen kívül a közalkalmazotti jogviszonyban cafeteria-juttatás, vagy egyéb költségtérítés nem jár senkinek sem.

Üdvözlettel:

Dr. Dinnyés Álmos
kancellár

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy-Péter Zsófia:
Csak a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei