MVM-nél rendszeresített fényképes belépő kártya

Farkas Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Villamos Művek Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Farkas Sándor

Delivered

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MVM-nél, illetve az MVM csoportnál rendszeresített fényképes belépő kártya alkalmazására vonatkozó szabályozást és adatkezelési tájékoztatót.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 18.

Üdvözlettel:

Farkas Sándor

Hivatkozása ide

Magyar Villamos Művek Zrt.


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s MVM n l rendszeres tett f nyk pes bel p k rtya.txt
3K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a célcímzett továbbító címzettjéhez.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MVM Zrt.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Farkas Sándor!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az MVM Zrt.-hez látogatók beléptetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az MVM Zrt. honlapján elérhető:
http://mvm.hu/download/Adatkezelesi-taje...

A beléptetéssel kapcsolatos adatkezelés szabályaira kiemelten a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 sz. Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) ún. GDPR rendelete, a hazai információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a belépő kártyák alkalmazásával kapcsolatban nem tudunk több információt megosztani Önnel, mivel az biztonsági kockázatot jelentene társaságunk számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy társaságunk csak az MVM Zrt. vonatkozásában minősül adatkezelőnek.

Üdvözlettel,

MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Sándor:
Csak a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződés

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Kovács Ildikó által

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei