Nagy értékű külföldi ingatlanberuházások indokoltsága és jogszerűsége

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeretném megtudni azt, hogy nagy értékű külföldi ingatlanberuházások esetében a Bethlen Gábor Alap milyen módon vizsgálja meg előzetesen ezen beruházások indokoltságát valamint jogszerűsűgét (tudvalevő hogy Romániában rengeteg a tisztázatlan tulajdonviszonyú ingatlan, az ingatlanvisszaszolgáltatás problémás stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 6.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Fekete Mónika dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!
A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt-hez 2017. június 6-án – a nagy értékû
ingatlan-beruházások indokoltságának és jogszerûségének vizsgálata
tárgyában – érkezett megkeresése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást
adjuk.
 
A Bethlen Gábor Alap feladata, hogy a kormányzat által elõírt, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott
nemzetpolitikai irányelvek alapján segítse a magyar nemzeti azonosságtudat
megerõsítését, az összmagyarság kulturális, nyelvi értékeinek megõrzését,
és támogassa a Magyarország határain kívül élõ magyarság szülõföldjén való
boldogulását. Ezen célok elérésének elõsegítése érdekében a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt., mint a Bethlen Gábor Alap törvény által kijelölt kezelõje
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 3. §-ában
meghatározott célok körében nyújthat támogatást az Alap terhére. Az
Alapból ezen támogatások körében különféle ingatlan beruházásokhoz,
-fejlesztésekhez is nyújtott és nyújt támogatást a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt.,, így többek között a határon túli oktatási-nevelési ,
valamint kulturális célokat szolgáló ingatlanok felújítása, vásárlása
körében. Az ezekre vonatkozó közérdekû adatok a Zrt. honlapján
fellelhetõk.
 
Ingatlan fejlesztések, beruházások esetén a jogszerûség vizsgálata körében
az ingatlan tulajdoni viszonyainak tisztázása történik, elsõsorban az
ingatlanra vonatkozó közhiteles nyilvántartásokban fellelhetõ adatok
tekintetében (így különösen: tulajdoni lap, telekkönyvi kivonat
bekérésével). Ellenõrzési elveink összhangban vannak az uniós és hazai
pályázatok általános irányelveivel, ugyanakkor a gyakorlatban tekintettel
kell lennünk a nemzeti sajátosságokra is.
Üdvözlettel,
dr. Fekete Mónika 
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei