Nagybarca 013 hrsz. szennyvíztisztító telep üzemeltetési költségei

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt..

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni Nagybarca 013 hrsz. szennyvíztisztító telep üzemeltetési költségeit egy hónapra vetítve részemre . A Bánhorváti település 62% - ban tulajdoni joggal és Nagybarca 39%-ban rendelkezik tulajdonjoggal .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 8.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Deák Ferenc!

 

Megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1.,           Az információs önrendelkezési jogról és információ
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3.§
5. pontja határozza meg a közérdekű adat fogalmát.

 

Ezen törvényi hivatkozás alapján az Ön által kért adat nem minősül
közérdekű adatnak.

 

2.,           Azon túl, hogy az Ön által kért adat nem minősül közérdekű
adatnak, megjegyezzük azt is, hogy az üzleti titkot képez.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
2:46. § (1) bekezdése kimondja, a magántitok védelme kiterjed különösen a
levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára.

 

Ugyanezen jogszabály 2:47. § (1) bekezdése értelmében üzleti titok a
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető
olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal
való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a
titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat
felróhatóság nem terheli.

 

Az adatvédelmi biztos számos állásfoglalásában megállapította, hogy az
üzleti titok a „tulajdonosi jogok garantálásán keresztül a piaci verseny
védelmét szolgáló eszköz”. (pl.: 425/A/1996, 255/K/2004., stb). A biztos
bizonyos ügyben kifejtette továbbá, hogy az „üzleti szférában a gazdálkodó
szervezetek rendelkezési joggal bírnak adataik felett, feltételeket
szabhatnak üzleti információik bizalmas kezeléséhez”. [255/K/2004].

 

3.,           Fentieken túl (a kért adatközérdekű adat feltételeinek
hiánya, illetve üzleti titok védelme) rögzítjük, hogy amennyiben a kért
adat mégis közérdekű adatnak lenne tekintendő, úgy annak kigyűjtésére
akkor sem lennénk kötelezhetőek.

 

A 1872/2008. sz. polgári elvi határozat szerint, ha a kért adat nincs
rögzített információk formájában az adatkezelő birtokában, az adatkezelő
annak előállítására csak akkor kötelezhető, ha az számottevő nehézséget
nem jelent.

Ugyanezt a következetes bírósági gyakorlatot támasztja alá a BH.2012.7.297
is. Eszerint az adat megismerési igény alapossága esetén sem kötelezhető
az adatkezelő az adatok kiadására, ha nincs a megismerni kívánt adatokat
tartalmazó adathordozók birtokában.

A BH.2009.3.81 szerint ha a kért adat nincs rögzített információk
formájában az adatkezelő birtokában, az adatkezelő annak előállítására
csak akkor kötelezhető, ha az számottevő nehézséget nem jelent.

A Fővárosi Ítélőtábla más ügyben 2.Pf.20.747/2009/3 sorszámú ítéletében
rögzíti, a kialakult bírói gyakorlat szerint az adatkezelő nem kötelezhető
olyan adatok összegyűjtésére, csoportosítására, mely ebben a formában nem
áll rendelkezésére.

A Fővárosi Törvényszék 2012. június 19. napján kihirdetett, a Helsinki
Bizottság felperes által 2012-ben indított perben meghozott döntése
rögzíti, következetesnek tekintendő az a bírói gyakorlat, mely szerint
közérdekű adat igénylése körében a bíróság perben sem kötelezheti az
adatkezelő szervet arra, hogy a kért formában nem rendelkező adatot,
adatsort előállítsa, megteremtse.

A kért formában társaságunk adatokat nem kezel, illetve nem csoportosít,
adatok előállítására pedig a bíróság sem kötelezheti őt tekintettel arra,
hogy az Infotv.31.§(7) bekezdése ilyen törvényi lehetőséget a bíróság
számára nem biztosít. A bíróság szerint nincs olyan jogszabályi
rendelkezés, vagy Avtv.-t, vagy Infotv-t értelmező olyan alkotmánybírósági
határozat sem, mely az adatot kezelő szervet konkrét formában, az igényelt
formában nem létező adat képzésére, megalkotására kötelezné.

A Fővárosi Törvényszék 2013. május 21. napján meghozott ítéletében
rögzíti, alperes csak a rögzített, és ténylegesen kezelésében lévő
adatokat köteles kiadni, ennek hiányában a kérelem nem teljesítendő. A
felperes által kért adatok összegyűjtésére, rendszerezésére alperes nem
kötelezhető. Az adatkezelőnek csak a rögzített, és ténylegesen kezelésében
lévő adatokat kell kiadnia.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Megértését előre is köszönve, tisztelettel: ÉRV ZRt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei