Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zsendovits Ábel, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Nagymaros 1 milliárdos turisztikai fejlesztése

Zsendovits Ábel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Zsendovits Ábel to read a recent response and update the status.

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az 1550/2017. (VIII. 18.) Kormányhatározat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről 1. mellékletének táblázatában a 15. sorban , A,B,C,D és E oszlopokban

"Dunakanyar kiemelt fejlesztési térség(Térség),
Nagymaros (Helyszín),
Nagymaros turisztikai attraktivitásának fejlesztése
(Fejlesztés típusa),
a nagymarosi Duna-part környezetének fejlesztése
(Fejlesztési téma),
1 (Támogatási igény (Mrd Ft))"

meghatározott fejlesztésre
a Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által benyújtott
előzetes megvalósíthatósági tanulmányt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 30.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 26.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Adrienn
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Zsendovits Ábel Úr!

A 2019. július 30. napján kelt, a Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által benyújtott előzetes megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: EMT) másolatának megküldése iránti adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §-ának alábbi rendelkezései szerint:
(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.
(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

Tájékoztatjuk, hogy a Kedvezményezett 2019. július 22-én ugyan az elkészített EMT-t megküldte részünkre, de a projekt megvalósításával kapcsolatos záró beszámoló benyújtására még nem kerül sor. Tekintettel arra, hogy a záró beszámoló elfogadásáról szóló támogatói nyilatkozat (támogatói döntés) kiadására még nem került sor, továbbá mivel az EMT tartalmának támogató által történő pozitív elbírálása további jövőbeli támogatási döntés (projektfejlesztés tárgyában támogatási jogviszony létrehozása) meghozatalának alapjául szolgálhat, adatigénylését jelenleg a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel nem áll módunkban teljesíteni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!
Tisztelt Nagy Adrienn!

Közérdekű adatigénylésemre küldött válaszukra reagálva, és az 5/2014. (II. 14.) AB határozatban foglaltakra is figyelemmel kérem, hogy
- vagy igazolják, hogy az igényelt előzetes megvalósíthatósági tanulmány megküldése ténylegesen lehetőséget adna a döntéshozatali folyamat illetéktelen befolyásolására;
- vagy teljesítsék közérdekű adatigénylésemet a július 22-én a nagymarosi önkormányzat által benyújtott előzetes megvalósíthatósági tanulmány megküldésével.
Ellenkező esetben kénytelen leszek minden szükséges jogi lépést megtenni Önökkel szemben.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Kisfaludy2030 Titkárság
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Zsendovits Ábel Úr!

Az ismételten benyújtott adatigénylésére a korábban, 2019. szeptember 4. napján adott válaszunkban foglaltakat fenntartjuk.

Ismételten hangsúlyozzuk továbbá, hogy a szeptember 4. napján kelt válaszlevelünkben az Info tv. 27.§ (6) bekezdésének első fordulatára („a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja”) hivatkozással utasítottuk el adatigénylési kérelmét és nem az Ön által szeptember 10. napján Társaságunkhoz eljuttatott kérelmében hivatkozott Info tv. 27. § (6) bekezdésének második fordulatára („a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné”) hivatkozással.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zsendovits Ábel, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zsendovits Ábel:
Csak a(z) Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei