Nagymaros parkolási díjbevételei

Péteri György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nagymaroson befizetett parkolási díjak éves összegeit 2010-től kezdődően olyan listában, amely tartalmazza az adott évben a parkolójegy automatákból előre megváltott parkolójegyekért fizetett összeget, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával fizetett összeget, valamint a rendszámot tartalmazó éves parkolási bérletekért fizetett összeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 27.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Nagymaros_parkol=C3=A1si_?=
=?UTF-8?Q?d=C3=ADjbev=C3=A9telei?=
Date: Thu, 11 Jul 2019 14:45:23 +0200
Message-ID: <01fe01d537e6$82389650$86a9c2f0$@nagymaros.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQHgRwJTYsoZSpikv+2AQLpL5Q/VcaavN+NQ
Content-Language: hu

Tisztelt P=C3=A9teri Gy=C3=B6rgy!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9t az Infotv. 29. =
=C2=A7 (1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n az al=C3=A1bbiak teljes=C3=ADtem.
A parkol=C3=B3jegy automat=C3=A1k =C3=BCzembe =
=C3=A1ll=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1ra 2017-ben ker=C3=BClt sor, =C3=ADgy =
ekkort=C3=B3l tudok inform=C3=A1ci=C3=B3t szolg=C3=A1ltatni (2015-ben =
kiz=C3=A1r=C3=B3lag a F=C5=91 t=C3=A9ren, tavaszt=C3=B3l =C5=91szig =
h=C3=A9tv=C3=A9g=C3=A9n, parkol=C3=B3=C5=91rrel a bev=C3=A9tel 843 000 =
Ft, 2016-ban 859 000 Ft volt).

2017. =C3=A9v (az automat=C3=A1k be=C3=BCzemel=C3=A9se =C3=A1prilis =
v=C3=A9g=C3=A9n t=C3=B6rt=C3=A9nt meg)
Parkol=C3=B3jegy automata bev=C3=A9tel: 1 475 100 Ft
Mobiltelefonos parkol=C3=A1si rendszeren kereszt=C3=BCl fizetett: 1 026 =
548 Ft
Parkol=C3=A1si b=C3=A9rlet bev=C3=A9tel: 995 000 Ft.

2018. =C3=A9v
Parkol=C3=B3jegy automata bev=C3=A9tel: 3 454 600 Ft
Mobiltelefonos parkol=C3=A1si rendszeren kereszt=C3=BCl fizetett: 1 996 =
502 Ft
Parkol=C3=A1si b=C3=A9rlet bev=C3=A9tel: 1 945 000 Ft.

2019-ben j=C3=BAniusig
Parkol=C3=B3jegy automata bev=C3=A9tel: 1 791 100 Ft
Mobiltelefonos parkol=C3=A1si rendszeren kereszt=C3=BCl fizetett: 1 066 =
512 Ft
Parkol=C3=A1si b=C3=A9rlet bev=C3=A9tel: 2 365 000 Ft.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(70) 339-5677
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

-----Original Message-----
From: P=C3=A9teri Gy=C3=B6rgy <[FOI #12990 email]>=20
Sent: Thursday, June 27, 2019 9:12 PM
To: "K=C3=B6zAdat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat ig=C3=A9nyl=C3=A9sek =
Nagymaros V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat Polg=C3=A1rmesteri Hivatal =
adatgazd=C3=A1n=C3=A1l" <[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Subject: K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat =
ig=C3=A9nyl=C3=A9s - Nagymaros parkol=C3=A1si d=C3=ADjbev=C3=A9telei

Tisztelt Nagymaros V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat Polg=C3=A1rmesteri =
Hivatal!=20

Az inform=C3=A1ci=C3=B3s =C3=B6nrendelkez=C3=A9si jogr=C3=B3l =C3=A9s az =
inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1gr=C3=B3l sz=C3=B3l=C3=B3 2011. =
=C3=A9vi CXII. t=C3=B6rv=C3=A9ny (a tov=C3=A1bbiakban: Infotv.) 28. =
=C2=A7 (1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n a k=C3=B6vetkez=C5=91 =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9st terjesztem el=C5=91.

K=C3=A9rem, sz=C3=ADveskedjen elektronikus m=C3=A1solatban =
megk=C3=BCldeni r=C3=A9szemre=20

a Nagymaroson befizetett parkol=C3=A1si d=C3=ADjak =C3=A9ves =
=C3=B6sszegeit 2010-t=C5=91l kezd=C5=91d=C5=91en olyan list=C3=A1ban, =
amely tartalmazza az adott =C3=A9vben a parkol=C3=B3jegy =
automat=C3=A1kb=C3=B3l el=C5=91re megv=C3=A1ltott =
parkol=C3=B3jegyek=C3=A9rt fizetett =C3=B6sszeget, a mobiltelefonos =
parkol=C3=A1si d=C3=ADjfizet=C3=A9si rendszer haszn=C3=A1lat=C3=A1val =
fizetett =C3=B6sszeget, valamint a rendsz=C3=A1mot tartalmaz=C3=B3 =
=C3=A9ves parkol=C3=A1si b=C3=A9rletek=C3=A9rt fizetett =C3=B6sszeget.

Az Infotv. 30. =C2=A7 (2) bekezd=C3=A9se szerint k=C3=A9rem, hogy a =
m=C3=A1solatokat =C3=A9s az egy=C3=A9b ig=C3=A9nyelt adatokat =
elektronikus =C3=BAton sz=C3=ADveskedjen r=C3=A9szemre a felad=C3=B3 =
e-mail c=C3=ADm=C3=A9re megk=C3=BCldeni.
Ha az ig=C3=A9nyelt adatokat b=C3=A1rmely okb=C3=B3l nem lehet e-mailben =
megk=C3=BCldeni, akkor k=C3=A9rem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu =
weboldalon t=C3=B6ltse fel.

Az Infotv. 29. =C2=A7 (3) =C3=A9s (5) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9sem teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9=C3=A9rt =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9s kiz=C3=A1r=C3=B3lag akkor =
=C3=A1llap=C3=ADthat=C3=B3 meg, ha az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9se a k=C3=B6zfeladatot ell=C3=A1t=C3=B3 szerv =
alaptev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek ell=C3=A1t=C3=A1s=C3=A1hoz =
sz=C3=BCks=C3=A9ges munkaer=C5=91forr=C3=A1s ar=C3=A1nytalan =
m=C3=A9rt=C3=A9k=C5=B1 ig=C3=A9nybev=C3=A9tel=C3=A9vel j=C3=A1r. Ilyen =
esetben az adatkezel=C5=91 jogosult az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9vel =C3=B6sszef=C3=BCgg=C5=91 =
munkaer=C5=91-r=C3=A1ford=C3=ADt=C3=A1s k=C3=B6lts=C3=A9g=C3=A9t =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9sk=C3=A9nt meghat=C3=A1rozni. =
K=C3=A9rem, hogy el=C5=91zetesen elektronikus =C3=BAton =
t=C3=A1j=C3=A9koztasson arr=C3=B3l, amennyiben a k=C3=A9rt =
iratm=C3=A1solatokra tekintettel =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9st =C3=A1llap=C3=ADtana meg. Ebben =
az esetben k=C3=A9rem, hogy a t=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1sban =
mell=C3=A9keljen dokumentumlist=C3=A1t, dokumentumonk=C3=A9nt =
t=C3=BCntesse fel az oldalsz=C3=A1mot, az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatos =
munkaer=C5=91-r=C3=A1ford=C3=ADt=C3=A1s m=C3=A9rt=C3=A9k=C3=A9t =C3=A9s =
annak =C3=B3rad=C3=ADj=C3=A1t.

K=C3=A9rem, hogy abban az esetben, ha az ig=C3=A9nyelt adatoknak csak =
egy r=C3=A9sz=C3=A9t tekinti megismerhet=C5=91nek, az Infotv. 30. =C2=A7 =
(1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n azokat az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
r=C3=A9szbeni megtagad=C3=A1s=C3=A1val egy=C3=BCtt k=C3=BCldje meg =
sz=C3=A1momra.

Felh=C3=ADvom sz=C3=ADves figyelm=C3=A9t, hogy a Nemzeti =
Adatv=C3=A9delmi =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1g =
Hat=C3=B3s=C3=A1g NAIH/2015/4710/2/V. sz=C3=A1m=C3=BA =
=C3=A1ll=C3=A1sfoglal=C3=A1s=C3=A1b=C3=B3l k=C3=B6vetkez=C5=91en a jelen =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s az Infotv. 29. =C2=A7 (1b) bekezd=C3=A9se =
alapj=C3=A1n nem tagadhat=C3=B3 meg, mivel tartalmazza az =
adatig=C3=A9nyl=C5=91 nev=C3=A9t =C3=A9s =
el=C3=A9rhet=C5=91s=C3=A9g=C3=A9t. Ezen t=C3=BAlmen=C5=91 adatok =
megad=C3=A1s=C3=A1t az adatkezel=C5=91 NAIH =C3=A1ll=C3=A1sfoglal=C3=A1s =
szerint nem k=C3=A9rheti, tov=C3=A1bb=C3=A1 nem jogosult a =
szem=C3=A9lyazonoss=C3=A1g ellen=C5=91rz=C3=A9s=C3=A9re sem.

Seg=C3=ADt=C5=91 egy=C3=BCttm=C5=B1k=C3=B6d=C3=A9s=C3=A9t el=C5=91re is =
k=C3=B6sz=C3=B6n=C3=B6m.

Kelt: 2019. j=C3=BAnius 27.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:=20

P=C3=A9teri Gy=C3=B6rgy

-------------------------------------------------------------------

Ezt a k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9st a KiMitTud =
weboldalon kereszt=C3=BCl k=C3=BCldt=C3=A9k el. Az =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre a v=C3=A1laszt, illetve b=C3=A1rmilyen =
kapcsol=C3=B3d=C3=B3 visszajelz=C3=A9st, k=C3=A9rj=C3=BCk, erre az =
e-mail c=C3=ADmre k=C3=BCldje meg:
[FOI #12990 email]

Ha a(z) Nagymaros V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat Polg=C3=A1rmesteri =
Hivatal nem a(z) [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] c=C3=ADmen fogadja a =
r=C3=A9sz=C3=A9re beny=C3=BAjtott =
K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9seket, k=C3=A9rj=C3=BCk, =
=C3=ADrja ezt meg nek=C3=BCnk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az =C3=BCzenetet =C3=A9s az =C3=B6n =
v=C3=A1lasz=C3=A1t is k=C3=B6zz=C3=A9tessz=C3=BCk a KiMitTud weboldalon. =
Tov=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3kat a KiMitTud szolg=C3=A1ltat=C3=A1s =
seg=C3=ADts=C3=A9g=C3=A9vel kezdem=C3=A9nyezett =
k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9sr=C5=91l itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeres=C3=A9sekre v=C3=A1laszol=C3=B3 =
munkat=C3=A1rsk=C3=A9nt hasznosnak tal=C3=A1lta ezt a =
szolg=C3=A1ltat=C3=A1st, k=C3=A9rje meg szervezete webmester=C3=A9t, =
hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutat=C3=B3 =
hivatkoz=C3=A1st az =C3=B6n=C3=B6k k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatokat =
tartalmaz=C3=B3 weboldal=C3=A1n!

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Péteri György:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei