nak.hu

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: toma

Tisztelt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a http://nak.hu/ oldal elkészítéséhez tartozó

1) specifikációkat/terveket (ami alapján elkészítették a weboldalt)
2) szerződéseket e weboldal elkészítéséről
3) infrastrukturális költségeket (számítógépek, ISP kolokáció, stb) és szerződéseit
4) az esetleges dokumentumokat, pl. döntési dokumentációt, ami alapján kiválasztották az oldalt létrehozó beszállítót
5) használt technológiák felsorolása és esetlegesen ezen költségei (pl. nginx, jquery, adatbázis szerver, apache, PHP, debian, dotdeb), és támogatás költségei
6) egyéb költségeket, pl oktatás, prezentáció, és ezek szerződéseit és dokumentumait

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Darabos Tamás
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


Attachment image001.jpg
52K Download

Attachment Hardverv s rl si szerz d s Inter Computer Informatika Zrt..pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment SAP bevezet fejleszt i s tan csad i szolg ltat s szerz d s AB Consulti....pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment SAP bevezet szolg ltat s k zbeszerz si eredm nyhirdet s.pdf
513K Download View as HTML

Attachment Szoftverlicenc k zbeszerz si eredm nyhirdet s.pdf
407K Download View as HTML

Attachment Szoftverlicencev s rl si szerz d s BCS Kft Docage Kft.pdf
473K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás Úr!

 

2016. február 2-án közérdekű adatok megismerése iránti igényt terjesztett
elő, melyben a [1]http://nak.hu/ oldal elkészítéséhez tartozó 

1) specifikációkat/terveket (ami alapján elkészítették a weboldalt)

2) szerződéseket e weboldal elkészítéséről

3) infrastrukturális költségeket (számítógépek, ISP kolokáció, stb) és
szerződéseit

4) az esetleges dokumentumokat, pl. döntési dokumentációt, ami alapján
kiválasztották az oldalt létrehozó beszállítót

5) használt technológiák felsorolása és esetlegesen ezen költségei (pl.
nginx, jquery, adatbázis szerver, apache, PHP, debian, dotdeb), és
támogatás költségei

6) egyéb költségeket, pl. oktatás, prezentáció, és ezek szerződéseit és
dokumentumait

kérte.

Fenti igényét az alábbi mellékletek megküldésével teljesítjük.

1.      az Inter-Computer-Informatika Zrt-vel kötött hardvervásárlási
szerződést,

2.      a BCS Business Consultinggal és a DOCAGE Kft-vel kötött
szoftverlicenc vásárlási szerződést,

3.      az Angyal Business Consulting-el kötött SAP bevezető fejlesztői és
tanácsadói szolgáltatás szerződést,

4.      a szoftverlicenc beszerzés közbeszerzési eredményhirdetésének
dokumentumát,

5.      az SAP bevezető szolgáltatás közbeszerzési eredményhirdetésének
dokuemntumát.

 

Hat pontba pontba szedett, közérdekű adat iránti igényére az alábbiak
szerinti tájékoztatást adjuk:

 

1) specifikációk/tervek (ami alapján elkészítették a weboldalt) –
Tájékoztatjuk, hogy kérdését, az ismert közérdeklődésre tekintettel a
leendő portálrendszer vonatkozásában értelmezzük, a megjelölt url. címen
jelenleg fellelhető tartalom korábbi fejlesztés eredménye. Tájékoztatjuk,
hogy a portálrendszer műszaki specifikációját informatikai biztonsági okok
miatt nem mutathatjuk be, ugyanis, amennyiben ezen adatok korlátozásmentes
terjesztés tárgyává válnak, úgy rendszereink külső támadásokkal szembeni
védelmi szintje csökkenne. A védelmi szint csökkenése szolgáltatásaink
folyamatos ellátását, tagjaink személyes adatai és üzleti titkai
illetéktelenek általi megismerésének veszélyét hordozná.

 

2) szerződéseket e weboldal elkészítéséről – A “weboldal”-ra önálló
szerződés nincs.  A teljes portálrendszerre vonatkozó szerződések az 1.,
2. és 3. sz. mellékletekben találhatók.

 

3) infrastrukturális költségek és szerződéseik – A hardverköltségekre
vonatkozó szerződés az 1. sz. mellékletben található.

 

4) az esetleges dokumentumokat, pl. döntési dokumentációt, ami alapján
kiválasztották az oldalt létrehozó beszállítót – Az “oldalt létrehozó
beszállító” jelen esetben nem értelmezhető.  A portálrendszer
beszállítóinak szerződései az 1., 2. és 3. mellékletekben, a licenc és a
szolgáltatásbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési döntési jegyzőkönyveket
pedig a 4. és az 5. mellékletek tartalmazza.

 

5) használt technológiák felsorolása és esetlegesen ezen költségei (pl.
nginx, jquery, adatbázis szerver, apache, PHP, debian, dotdeb), és
támogatás költségei – A technológiákhoz rendelt specifikus költségek a
tárgybani GOP projektben nem kerültek elszámolásra.  A használt
technológiák felsorolását és műszaki részleteit informatikai biztonsági
okok miatt nem mutathatjuk be, ugyanis, amennyiben ezen adatok
korlátozásmentes terjesztés tárgyává válnak, úgy  rendszereink külső
támadásokkal szembeni védelmi szintje csökkenne. A védelmi szint
csökkenése szolgáltatásaink folyamatos ellátását, tagjaink személyes
adatai és üzleti titkai illetéktelenek általi megismerésének veszélyét
hordozná.

 

6) egyéb költségeket, pl oktatás, prezentáció, és ezek szerződéseit és
dokumentumai – A tárgybani GOP projekt összes költségét az 1., 2. és 3.
mellékletekben csatolt szerződések fedik le.

 

Tájékoztatjuk, hogy az 1) és az 5) pontban foglalt adatigénye kapcsán a
megismerhetőség korlátozását a fentiekben jelzett ténybeli alapon, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (1) és (5) bekezdésére
alapítjuk. Azonos jogalapon tettük megismerhetetlenné a dokumentumokon a
szoftver licenc darabszámokat, valamint a fellelhető személyes adatokat.

 

Jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 31. § (3) bekezdése tartalmazza.

 

Üdvözlettel,

 

Darabos Tamás

főigazgató

[2]cid:image001.jpg@01CE65E2.6C8DCE10

Főigazgatóság

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 

E-mail: [3][email address]

[4]www.nak.hu

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://nak.hu/
3. mailto:[email address]
4. http://www.nak.hu/

Hivatkozása ide

Gervai Péter hozzászólt ()

Mivel az *összes* dokumentum a Műszaki Leírásra hivatkozik, és mivel csak a Műszaki Leírás tartalmazza azt, hogy mi a szerződések tárgya a jelenlegi válasz nem teljesítette az adatigénylést.

Megjegyzésként: amennyiben egy rendszer biztonságát nem annak biztonsági elemei adják hanem az, hogy az üzemeltető reménykedik abban hogy a rendszer felépítését titokban tudja tartani akkor az a rendszer nem biztonságos.

Tekintve, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. Tv. alapján kötelezően előírt biztonsági szint esetén a rendszerterv megismerése nem vezethet biztonsági incidenshez így vagy az adatkezelő megtagadási indoka nem jogos vagy a rendszerük nem felel meg a Tv. által előírt feltételeknek. Ha feltételezzük hogy nem történt törvényszegés akkor a megtagadás indoka alaptalan: a potenciális hátrányok jelentősen eltörpülnek az adattartalom nyilvánosságra hozatalának kötelezettsége mellett.

Link to this

Feladó: toma

Tisztelt Darabos Tamás!

Legyenek kedvesek elküldeni a Műszaki Leírást, tekintve, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. Tv. alapján kötelezően előírt biztonsági szint esetén a rendszerterv megismerése nem vezethet biztonsági incidenshez.

Köszönettel és Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Központ (Titkárság)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tisztelt Szerb Tamás úr!

 

2016. február 21-én érkezett közérdekű adat megismerése iránti kérelmében
azt állítja, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. Tv. alapján kötelezően előírt
biztonsági szint esetén a rendszerterv megismerése nem vezethet biztonsági
incidenshez, emiatt kéri a Műszaki Leírást megküldését.

 

A hivatkozott törvény megvizsgálása során a megkeresésében jelzett
jogszabályi rendelkezést nem találtuk meg, ezért megkeresésének érdemi
elbírálhatósága érdekében, kérjük szíveskedjen e körben adatigényét
pontosítani úgy, hogy kifejezetten megjelöli a hivatkozásának alapjául
szolgáló pontos jogszabályi helyet vagy helyeket.

 

Kérjük válaszát a jelen e-mail-címre szíveskedjen megküldeni.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Kedves Darabos Tamás, Tisztelt Központ (Titkárság)!

Tekintve, hogy a vonatkozott törvény nem szól a rendszer megismeréséről mint potenciális veszélyforrásról, ezért az Önök érvelését nem tudom elfogadni. Amennyiben Ön az elleknkezőjét gondolja még most is, kérem legyen szíves megjelölni az ezt alátámasztó törvényi rendelkezést.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Központ (Titkárság)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


Attachment Picture Device Independent Bitmap 1.jpg
5K Download


Tisztelt Szerb Tamás Úr!
 
 
2016. február 21-én érkezett közérdekű adat megismerése iránti kérelmében
azt állította, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. Tv. alapján kötelezően előírt 
biztonsági szint esetén a rendszerterv megismerése nem vezethet
biztonsági  incidenshez, emiatt kéri a Műszaki Leírás megküldését.
Tekintettel arra, hogy Ön a 2013. évi L. törvényre alapította
jogértelmezését, a törvényt megvizsgáltuk. A 2013. évi L. törvényben
azonban nem találtunk olyan jogszabályi helyeket, amelyek interpretálása
útján az Ön által kifejezett jogértelmezésre jutottunk volna, ezért
kértük, mivel Ön jogot kíván alapítani egy konkrét törvényre, szíveskedjen
megjelölni a hivatkozott törvényen belül azon jogszabályi helyeket,
amelyek megfelelően alátámasztják jogértelmezését.
Ezt követően 2016. március 2-án érkezett újabb levelében az általunk kért
törvényhelyek megjelölése nélkül Ön az alábbiakat írja:
"Tekintve, hogy a vonatkozott törvény nem szól a rendszer megismeréséről
mint potenciális veszélyforrásról, ezért az Önök érvelését nem tudom
elfogadni. Amennyiben Ön az ellenkezőjét gondolja még most is, kérem
legyen szíves megjelölni az ezt alátámasztó törvényi rendelkezést."
 
A fentiek alapján tehát azt tudjuk megállapítani, hogy 2016. február 21.
napján Ön a 2013. évi L. törvényre alapította azt, hogy a rendszerterv
megismerése nem vezethet biztonsági  incidenshez, majd 2016. március 2-án
már az alította, hogy 2013. évi L. törvény nem szól a rendszer
megismeréséről mint potenciális veszélyforrásról. Úgy látjuk, hogy a kettő
hivatkozott levelében Ön teljesen ellentétes következtetésekre jut. E
téren jelezzük, hogy saját álláspontunk szerint sem szól a 2013. évi L.
törvény a rendszerterv megismerhetőségéről, éppen ezért kértük február
23-án Öntől, hogy szíveskedjen megjelölni a 2013. évi L. törvény azon
rendelkezéseit, amelyre a 2016. február 21-én érkezett közérdekű adat
megismerése iránti kérelmében írt jogértelmezését alapítja.
 
Mivel szervezetünk nem hivatkozott és nem alapított jogot a 2013. évi L.
törvényre, ezzel szemben Ön igen, Önnek kell elöl járnia a 2013. L.
törvény vonatkozó rendelkezésének pontos megjelölésével. Jogi érveit ezt
követően tudjuk érdemben elbírálni.
Egyebekben felhívjuk figyelmét, hogy Kamaránk pontos jogszabályi helyekre
alapítva kezelte közérdekű adat iránti igényét, 2016. február 17. napján
kelt válaszunkban ezen jogszabályi hivatkozásokat megfelelően megtalálja.
 
 
Tisztelettel,
 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Központ (Titkárság)!

Tekintettel mivel önök hivatkoznak arra, hogy ez bárhol a veszélyeztetné a biztonságot, ha az architektúra tervét (Műszaki Leírását) publikálják,ezért legyenek kedvesek az InfoTV ellenében megnevezni azt a törvényt, ami nem engedi a tervek megismerését. Egyéb esetben legyenek kedvesek a Műszaki Leírást is elküldeni.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

CSOK

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

"Ország"gyűlés

A(z) Országgyűlés Hivatala részére toma által

Fényforrások

A(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság részére toma által

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei