Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön ifj. Laczházi Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

NAV-osok kitiltása az USA-ból

ifj. Laczházi Miklós küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for ifj. Laczházi Miklós to read a recent response and update the status.

Feladó: ifj. Laczházi Miklós

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A NAV elnöke, Dr. Vida Ildikó a Magyar Nemzetben 2014. november 5-én, szerdán megjelent cikkben elismerte, hogy hivatalos személyként levélben tájékoztatták arról, hogy több kollégájával együtt azok közé tartozik, akiknek az Egyesült Államokba való beutazását az Amerikai Nagykövetség nemkívánatosnak minősítette. Elmondta továbbá, hogy az értesítő levélben foglaltakat jelezte a kormány egy illetékesének.

A fentiek alapján kérem az alábbi információk mielőbbi megküldését:

1) a NAV munkavállalók számára a kitiltásról az Amerikai Nagykövetség által megküldött tájékoztató leveleket, valamint

2) a kormány egy illetékesének, Dr. Vida Ildikó által megküldött, az érintettségükről szóló tájékoztatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 7.

Üdvözlettel:

ifj. Laczházi Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Sajtó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt ifj. Laczházi Miklós!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Az, hogy a NAV-nál dolgozó vezetők, mint magánszemélyek szerepelnek-e az
Egyesült Amerikai Államok listáján, közfeladatuk ellátásával nincsen
összefüggésben, ezért az nem minősül közérdekű adatnak, sem pedig
közérdekből nyilvános adatnak.

 

Vida Ildikó a levéllel kapcsolatban - mint ahogy az már korábban, a Magyar
Nemzetben 2014. 11. 05-i interjújában is megjelent - elmondta: „Pár sorban
azt írták, hogy a belépésem az Egyesült Államokba nemkívánatosnak minősül.
Egy elnöki nyilatkozatra hivatkoztak, amelyikben van egy passzus,
miszerint felfüggeszthetik a belépési jogát annak, aki korrupcióban
érintett, vagy abból hasznot húz.”

Továbbá levelének 2. pontjára reagálva Vida Ildikó interjújában nem
említette, hogy a kormány illetékesének tájékoztatása milyen formában
történt: „Igen, egy illetékesnek jeleztem.”

Mindezekre tekintettel kérelmének nem tudunk eleget tenni.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Feladó: ifj. Laczházi Miklós

Tisztelt NAV!

Közérdekű adatigénylésemben az Amerikai Nagykövetség által, a NAV munkavállalók kitiltásáról, a NAV címére megküldött tájékoztató levelek másolatának megküldését kértem Önöktől. Ezeket a leveleket a NAV kezeli.

Értetlenül állok ezért a válaszként egy napilapban megjelent nyilatkozat részlet előtt.

Azon kijelentés, miszerint az a tény, hogy a NAV-nál dolgozó vezetők szerepelnek-e az Amerikai Egyesült Államokból korrupció miatt kitiltott személyek listáján közfeladatuk ellátásával nincs összefüggésben, nehezen értelmezhető, tekintve, hogy az érintettek nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek.

A fentiek alapján kérem az általam eredetileg igényelt dokumentumok haladéktalan megküldését!

Amennyiben a követség levelében személyes adatok is szerepelnek (pl. lakcím) azok a megküldés előtt törölhetők.

Megjegyzem, ha az Amerikai Egyesült Államok az érintetteket mint magánszemélyeket tiltotta volna ki, értelemszerűen a lakcímükre postázták volna a kitiltásról szóló értesítést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a választ elektronikus úton szíveskedjen a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Az Infotv. előírásai szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni.

A Btk. szerint aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2014. november 19.

Üdvözlettel:

ifj. Laczházi Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Sajtó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt ifj. Laczházi Miklós!

Továbbra is fenntartjuk a korábbi levelünkben foglaltakat.

A kért levelek másolata nem minősül közérdekű adatnak, sem pedig közérdekből nyilvános adatnak. Ilyen levelet - amelyet magánszemélyi minőségükben kapnak az érintettek - nem tart nyilván a NAV, mindezekre tekintettel kérelmének nem tudunk eleget tenni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja alapján közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Info tv. 26. § (2) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
A nemzetbiztonsági ellenőrzésről a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény rendelkezik. Ennek értelmében a nemzetbiztonsági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek megfelelnek-e az állami élet és nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint a nemzetközi kötelezettség vállalásából fakadó biztonsági feltételeknek. A nemzetbiztonsági ellenőrzés tehát kockázat-vizsgálat, azt vizsgálja, hogy a feltárt tények, körülmények, információk alapján okkal feltételezhető-e, hogy ilyen helyzet kialakulhat.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön ifj. Laczházi Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő ifj. Laczházi Miklós:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

dr. Vida Ildikó ügye

A(z) Legfőbb Ügyészség részére E Márton által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei