NEA-MA-16-M és NEA-MA-16-SZ jelű pályázatokkal kapcsolatos bírálat és döntések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a NEA-MA-16-M és NEA-MA-16-SZ jelű pályázati kiírással kapcsolatban keletkezett alábbi dokumentumokat:
- a pályázatok kollégiumi bírálatát/értékelését tartalmazó dokumentumot
- a két pályázattal kapcsolatos kollégiumi döntések eredményét tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 8.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NEA (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Tisztelt Becker András Úr!

Megkeresésére hivatkozva ezúton tájékoztatom – üzenetét a mai napon az illetékes referensek felé továbbítottuk, válaszadásig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

HANDKE-VARGA KRISZTINA
PÁLYÁZATI REFERENS

HAZAI PROGRAMOK IGAZGATÓSÁGA
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÉS CIVIL TÁMOGATÁSOK OSZTÁLY
1381 Budapest, Pf. 1407.
Telefon: +36 -1/795-4100
E-mail: [email address]
www.emet.gov.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Handke-Varga Krisztina
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Tisztelt Becker András Úr!

Megkeresésére hivatkozva ezúton tájékoztatom – a támogatási döntéseket tartalmazó hiteles emlékeztetőket www.civil.info.hu - honlapunkon találja.
A Kezelőnek a pályázaton elért pontszámokat nyílik lehetősége megtekintésre elküldeni –amennyiben erre a Szervezetnél igény mutatkozik, kérem, jelezze azt a [EMET request email] – e-mail címen, és az üzenethez csatoljon mellékletként egy ezzel kapcsolatos kérelmet, melyet az EPER-ben regisztrált hivatalos képviselő aláírásával ellát.

A Kollégium szakmai bírálatát a NEA-16-pályázati kiírás 15.2 – pontja alapján végezte, pontszámait ezen szempontok szerint állapította meg.

Üdvözlettel:

HANDKE-VARGA KRISZTINA
PÁLYÁZATI REFERENS

HAZAI PROGRAMOK IGAZGATÓSÁGA
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÉS CIVIL TÁMOGATÁSOK OSZTÁLY
1381 Budapest, Pf. 1407.
Telefon: +36 -1/795-4100
E-mail: [email address]
www.emet.gov.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Handke-Varga Krisztina
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Attachment image003.jpg
3K Download

Attachment image001.jpg
1K Download


 

 

[1]cid:image001.jpg@01CF1202.29F72110

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A 2016. április 8-án érkezett közérdekű adatok megismerése iránti
kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 5/2012.
(II. 16.) KIM rendelet  4. § (5) bekezdésének értelmében a kollégium a (4)
bekezdés a) pontja szerinti adatok kézhezvételétől számított harminc napon
belül az összes érvényes pályázat elbírálása keretében dönt

a) a támogatási igény elfogadásáról: a támogatási igény szakmai tartalma
alapján a támogatási igényhez pontszámot és javasolt támogatási összeget
rendel, továbbá szükség szerint korlátozza az egyes költségvetési sorokon
történő felhasználást; vagy

b) a szakmailag nem megfelelő támogatási igény elutasításáról, amelyet
részletes indokolással és a támogatási igény szakmai tartalma alapján a
támogatási igényhez rendelt pontszámmal lát el.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a támogatási döntéseket tartalmazó hiteles
emlékeztetők elérhetőek a Civil Információs Portálon Nemzeti
Együttműködési Alap aloldalán. A [2]http://civil.info.hu/web/nea/szervezet
linkre kattintva válassza ki a testületet, majd a "dokumentumok" /
"ülések" mappában megtalálja a kért adatokat.

 

Amennyiben további kérdése van, kérjük írjon az alábbi email címre.

 

Üdvözlettel:

 

Handke-Varga Krisztina

pályázati referens

[3]cid:image002.jpg@01D03BA3.9F0C0EE0

 

Hazai Programok igazgatósága

NEmZETI EGYÜTTMűködési Alap és Civil támogatások OszTÁLY
1381 Budapest, Pf. 1407.
Telefon: +36 -1/795-4100
E-mail: handkevarga[email address]
[4]www.emet.gov.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei