Nem működő nyilvános illemhely a Carl Lutz sétányon

Somodi Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Somodi Dániel

Delivered

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy mikor és milyen garanciális javítások elvégzését kérték a Carl Lutz sétány és a pesti rakpart átépítésének kivitelezőjétől, a Colas Alterra Zrt-től. Társaságuk ugyanis idén májusban azt a tájékoztatást adta egy a Járókelőre érkezett problémabejelentésre (jarokelo.hu/30929), hogy az illemhely födémje folyamatosan beázik, ezért használhatatlan, illetve "az illemhely
újranyitása csak a kivitelező általi garanciális javítást követően
lehetséges." Az azóta eltelt két és fél hónapban a helyzet nem változott, az illemhely továbbra is használhatatlan a város egyik, turisták által is sokat használt pontján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Somodi Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Kalóczkai Rita dr.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tisztelt Somodi Dániel Úr!

Hivatkozva a 2018. augusztus 13-én elektronikus levélben a fenti tárgyban
érkezett közérdekű adatigénylésére Társaságunk válasza az alábbi:

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a tárgyi illemhelyet 2017. július
14-től - július 30-ig a FINA Vizes VB alatt üzemeltette. A működtetés
során tapasztaltuk, hogy a létesítmény födém része beázik, ami miatt
üzemképtelenné vált az illemhely. Tudomásunk szerint a kivitelező cég a
beázást okozó födém szigetelését 2018. augusztusában garanciában
kijavította. A nyilvános toalett megnyitásához azonban még egy olyan
szerelvényre is szükség van, ami lehetővé teszi az egység személyzet
nélküli, automata üzemeltetését. A szükséges kezelő panel beépítését
követően az illemhely újra üzemeltethetővé válik.

Jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás (Info tv:31.§):

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy
a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az
igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:dr.Kalóczkai Rita
adatvédelmi felelős

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Nem működő nyilvános
illemhely a Carl Lutz sétányon
Dátum: Mon, 13 Aug 2018 08:05:05 +0000
Feladó: Somodi Dániel [1]<[FOI #11477 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt. adatgazdánál" [2]<[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]>

Tisztelt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy mikor és milyen garanciális javítások elvégzését kérték a Carl Lutz sétány és a pesti rakpart átépítésének kivitelezőjétől, a Colas Alterra Zrt-től. Társaságuk ugyanis idén májusban azt a tájékoztatást adta egy a Járókelőre érkezett problémabejelentésre (jarokelo.hu/30929), hogy az illemhely födémje folyamatosan beázik, ezért használhatatlan, illetve "az illemhely
újranyitása csak a kivitelező általi garanciális javítást követően
lehetséges." Az azóta eltelt két és fél hónapban a helyzet nem változott, az illemhely továbbra is használhatatlan a város egyik, turisták által is sokat használt pontján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Somodi Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #11477 email]

Ha a(z) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nem a(z) [4][Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11477 email]
2. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
3. mailto:[FOI #11477 email]
4. mailto:[Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Somodi Dániel:
Csak a(z) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei