Nemzeti Tehetség Program 1% 2010-2014

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Oktatási Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy 2010-2014 között a a Nemzeti Tehetség Programra érkezett összegeket tételesen mire költötték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 3.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Previákné dr. Mázsári Ágnes
Oktatási Hivatal

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

Dr. Hegedűs Dóra, az Oktatási Hivatal Jogi Osztálya vezetőjének
megbízásából a Hivatalhoz 2014. november 3-án érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - Nemzeti Tehetség Program 1% 2010-2014” tárgyú megkeresésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint a Nemzeti Tehetség
Program finanszírozására, a tehetségek segítésére használt támogatások
hatékonyabb felhasználására, a magán- és jogi személyek a tehetségek
segítéséért történő hozzájárulásnak a segítésére a Kormány az oktatásért
felelős minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között Nemzeti
Tehetség Alap előirányzatot hoz létre. A Nemzeti Tehetség Alap forrását
képezi többek között a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1%-ának az
adózók rendelkezése szerint felajánlott része, a természetes és jogi
személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai. A
Nemzeti Tehetség Alap - a befizető kérésére - biztosítja a magán- és jogi
személyek befizetései felhasználásának elkülönített kezelését, és arról a
befizetőnek elszámolást ad. A Nemzeti Tehetség Alap forrásai az Oktatásért
Közalapítvány külön erre a célra létrehozott alszámlájára kerülnek. A
Nemzeti Tehetség Alap felhasználását az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti
Tehetség Program kétéves cselekvési programjának megfelelően, a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum szakmai iránymutatására figyelemmel végzi.

 

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja
értelmében a természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni
hozzájárulásai, adományai a Nemzeti Tehetség Program céljainak
megvalósítását szolgáló közvetlen források (a továbbiakban: Nemzeti
Tehetség Alap) részét képezik. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a
Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az (1) bekezdés a) pont
ac) alpontja szerinti, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek (a
továbbiakban: OFI) juttatott eszközök felhasználása fölött az OFI a
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével
dönt.

 

Ahogy az a fentiekben idézett rendelkezésekből kitűnik, a Nemzeti Tehetség
Program részére jutatott személyi jövedelemadó felajánlásokat, illetve
adományokat nem az Oktatási Hivatal kezeli. A Nemzeti Tehetség Alap
pénzügyi forrásai – az OGY határozat értelmében -  az Oktatásért
Közalapítvány erre célra létrehozott alszámlájára kerülnek, míg a
hozzájárulásoknak, adományoknak az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
részére juttatott eszközei tekintetében a felhasználásról az OFI dönt a
Kr. értelmében.

 

Tájékoztatom, hogy a [1]www.oktatasert.hu oldalon szereplő információk
szerint
([2]http://www.oktatasert.hu/ertesitjuk-onok...
Oktatásért Közalapítvány a Fővárosi Bíróság jogerős határozata alapján
2011. július 27-én megszüntetésre került.

A 1152/2011. (V.18.) Kormányhatározat alapján az Oktatásért Közalapítvány
Tehetségsegítő Alkuratóriuma által ellátott feladatokat az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet, a Közalapítvány által ellátott egyéb feladatokat a
Wekerle Sándor Alapkezelő (a Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. augusztus
16-tól Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal néven működik tovább)  látja
el. A honlap tájékoztatása szerint a Nemzeti Tehetség Program
pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójához kapcsolódó dokumentumok a
[3]www.ofi.hu elérhetőek.

 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy közérdekű adatigénylésével szíveskedjen
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez, esetleg az Emberi Erőforrások
Minisztériumához (az OGY határozat értelmében a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum elnökének feladatait az oktatásért felelős miniszter
látja el) fordulni.

 

 

Üdvözlettel:

 

Previákné dr. Mázsári Ágnes

jogi referens

Oktatási Hivatal

Jogi Osztály

1055 Bp. Szalay u. 10-14.

(+36-1) 374-2166

[4][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.oktatasert.hu/
2. http://www.oktatasert.hu/ertesitjuk-onok...
3. www.ofi.hu
http://www.ofi.hu/
4. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Oktatási Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei