Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak vagyonnyilatkozatai

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetstratégiai Kutatóintézet részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Nemzetstratégiai Kutatóintézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak vagyonnyilatkozatait az NSKI alapításától napjainkig valamint a bértáblát, külön kitérve a fizetésen felüli különféle juttatásokra, bónuszokra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 25.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Gizella
Nemzetstratégiai Kutatóintézet


Attachment image001.png
4K Download


 

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Dr. Nagy István jogi és kodifikációs osztályvezető úr megbízásából
továbbítom az osztályvezető úr levelét.

 

Üdvözlettel:

dr. Molnár Gizella

jogi referens

 

 

 

„TC.

Sipos Zoltán Úr

Részére

 

E-mailen megküldve ([1][FOI #4078 email])

 

 

Tisztelt Sipos Úr!

 

Közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzetstratégiai Kutatóintézethez,
amelyben azt kérte, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak
vagyonnyilatkozatait az NSKI alapításától napjainkig, valamint a
bértáblát, külön kitérve a fizetésen felüli juttatásokra, bónuszokra,
küldjük meg az Ön számára.

 

Kérelme alapján tájékoztatnom kell az alábbiakról:

A vagyonnyilatkozat, és a munkatársak bére az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Info tv.) értelmében személyes adatnak minősül (Info tv. 3.§ 2. pont).

A egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 2007. évi CLII.
törvény (továbbiakban: Vnytv.) meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség alakiságát, őrzésének módját. A Vnytv. 11.§ (1) bekezdése
értelmében a vagyonnyilatkozatot zárt borítékban kell elhelyezni, az (5)
bekezdés szerint pedig csak a törvényben pontosan körvonalazott
vagyongyarapodási vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel.

A bértáblázatból pedig, amely kétségkívül gazdasági információ, az
érintett személyre következtetés vonható le.

Mindezek alapján a vagyonnyilatkozat és a bértábla nem nyilvános adat,
ennek megfelelően azokat intézetünk nem adhatja ki, illetve arról
tájékoztatást sem adhat.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest. 2015. március 3.

 

Tisztelettel:

dr. Nagy István

                jogi és kodifikációs osztályvezető

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
W:\NSKI\pdf\email_alairas\email-alairas_v02-02.png
            Nemzetstratégiai Kutatóintézet

            H-1054 Budapest, Nagysándor József u. 8.

            Mobil +36 (70) 490-4802

            Tel. +36 1 796 0243

            [3][email address]

            

 

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. § E törvény alkalmazása során:

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2007. évi CLII. törvény

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

11. § (1) Vagyonnyilatkozatot két példányban az e törvény mellékletében
meghatározottak szerint kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi
oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt borítékba kell helyezni.

(5) A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat - a nyilatkozó és az
őrzésért felelős példányát is - csak a 14. §-ban meghatározott vizsgálat
során az eljáró szerv bonthatja fel.

A vagyongyarapodási vizsgálat

14. § (1) Az őrzésért felelős személy ellenőrzési eljárást folytathat le

a) a kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy
feladatkör megszűnésétől számított egy éven belül, illetve

b) ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés
szerint alaposan feltehető, hogy vagyongyarapodása a
nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az
őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme
alapján nem igazolható.”

 

 

 
 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Molnár Gizella!

Válaszát köszönettel megkaptam, ugyanakkor kénytelen vagyok szíves figyelmét felhívni arra, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. § i) pontja szerint még az egyes
kormánytisztviselők illetményének összege is közérdekből nyilvános
adat, ennek megfelelően a bértábla sem zárható el a nyilvánosságtól.
Kérem ezért, hogy a törvényes határidőn belül az adatigénylésnek a
vagyonnyilatkozatokon kívüli részére szíveskedjen válaszolni.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei