NMHH - Internetes sajtótermékek nyilvántartása

Boros Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Boros Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a "2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról" alapján kötelező bejelentés elmulasztása okán mely online/internetes sajtótermékek ellen indult vizsgálat a törvény hatályba lépése óta?
Kérem részletezzék, hogy az adott sajtótermék ellen állampolgári bejelentés alapján indult-e a vizsgálat (vagy az NMHH saját észrevétele alapján), hogy mikor indult a vizsgálat, hogy mikor zárult le a vizsgálat, és milyen eredményre vezetett a vizsgálat, illetve mely szereplőkkel kapcsolatban kellett az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésén túl egyéb szankciókat alkalmazni, és mik voltak ezek az egyéb szankciók.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 23.

Üdvözlettel:

Boros Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERES
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment Boros D niel k relme sajt term kek Mttv.167..docx
104K Download View as HTML


Tisztelt Boros Dániel!

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) 2019. február 23-án, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényre (Infotv.) hivatkozással küldött kérelmére tekintettel
- a mellékelt dokumentumban foglaltak szerint - tájékoztatom azon
sajtótermékekről, amelyekkel szemben a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 167. §-a alapján
hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyeleti eljárás indult.

 

A fentieken túl arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy az Infotv. a
közérdekű adatok megismerésének általános szabályait tartalmazza. Ezzel
kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy az információszabadság nem korlátlan
alapjog, és az Infotv. rendelkezései nem önmagukban, hanem más
jogszabályokkal összhangban érvényesülnek. A közérdekű adatok
megismerésének törvényi korlátait az Infotv. 27. §-a nevesíti. Eszerint a
közérdekű adatok megismeréséhez való jogot törvény - több más kiemelt,
védendő érdekkel egyetemben - bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásra tekintettel korlátozhatja.

A közérdekű adatok nyilvánosságának ilyen törvényi szintű korlátozását
jelentik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 33-34. §-aiban foglalt iratbetekintés szabályai. A
Médiatanács sajtótermékekre vonatkozó hatósági ellenőrzése, illetve
hatósági felügyeleti eljárása közigazgatási hatósági eljárás, így az abban
keletkezett iratok, adatok megismerésére az Ákr. rendelkezéseinek
figyelembevételével iratbetekintés keretében kerülhet sor.

 

A sajtótermékek megnevezésén túl, az Ön által igényelt további adatok - a
sajtótermékek ellen indult hatósági ellenőrzés, illetve hatósági
felügyeleti eljárás kezdetének, befejezésének időpontja, eredménye, az
esetlegesen alkalmazott szankciók megjelölése - olyan adatok, amelyeket az
NMHH hatósági ellenőrzést, hatósági felügyeleti eljárást lezáró
egyediesített hatósági döntései, ügyiratai tartalmazzák, ezért ezek
megismerésére az Ákr. alapján, az abban foglalt törvényi feltételek
maradéktalan teljesülésével, iratbetekintés keretében kerülhet sor.

 

Mindezekre tekintettel kérem, hogy az iratbetekintés időpontjának
egyeztetése érdekében az NMHH Hivatalának Szegedi Hatósági Irodájával
vegye fel a kapcsolatot (telefonszám: +36-62-568-300).

 

dr. Karácsony Kamilla

főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály   

 

 

Feladó: Boros Dániel <[1][FOI #12381 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések NMHH adatgazdánál"
<[2][NMHH request email]>,
Dátum: 2019.02.23 11:34
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - NMHH - Internetes sajtótermékek nyilvántartása

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
"2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról" alapján kötelező bejelentés elmulasztása okán mely
online/internetes sajtótermékek ellen indult vizsgálat a törvény hatályba
lépése óta?
Kérem részletezzék, hogy az adott sajtótermék ellen állampolgári
bejelentés alapján indult-e a vizsgálat (vagy az NMHH saját észrevétele
alapján), hogy mikor indult a vizsgálat, hogy mikor zárult le a vizsgálat,
és milyen eredményre vezetett a vizsgálat, illetve mely szereplőkkel
kapcsolatban kellett az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésén túl
egyéb szankciókat alkalmazni, és mik voltak ezek az egyéb szankciók.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2019. február 23.
Üdvözlettel:
Boros Dániel
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #12381 email]
Ha a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem a(z) [4][NMHH request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12381 email]
2. mailto:[NMHH request email]
3. mailto:[FOI #12381 email]
4. mailto:[NMHH request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Boros Dániel

Delivered

Tisztelt Illetékes!

Köszönöm a tájékoztatást, illetve a további adatbetekintéssel kapcsolatos tájékoztatásukat.

A csatolt anyagban nem találtam meg a vadhajtasok.hu weboldalt.
A sajtóhírek szerint bejelentés alapján az NMHH ellenőrzési eljárást indított a Vadhajtások ügyében 2019 februárjában, mivel az oldal nem szerepelt az NMHH nyilvántartásában. (link:
http://kontrahirugynokseg.com/eljaras-in... )

Tudna információt adni arra vonatkozóan, hogy a weboldal miért nem található meg az Önök által küldött listában?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Boros Dániel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Boros Dániel:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei