Nyilvánosság és PR tevékenység.A nyertes Young and Partners megbízási szerződése .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Nagybarcai Szennyvíz elvezetési Agglomerációs Társulás !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A Nagybarcai Szennyvíz elvezetési Agglomerációs Társulási
tanácsának a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001 jelű pályázati ki írás keretében
megvalósítandó,,Nagybarca Bánhorváti községek szennyvízelvezetése és tisztítása " című projekt nyilvánosság és PR tevékenység ellátásával a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének ajánlatát . A pályázatban részt vevő ajánlattévők névsorát és a pályázatuk tartamát.A nyertes Young and Partners Kft 81035 Budapest Miklós tér 1sz) megbízási szerződését.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 10.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Mért határolódnak el a törvényi előírásoktól , mért nem adnak
egyenes választ az adatigényléseimre .Felhívom szíves figyelmét,
hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható
meg.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat

Tisztelt Deák Ferenc!

A Nagybarcai Szennyvízelvezetési Agglomerációs Önkormányzati Társulás
tanácsa által kiválasztott Young and Partners Kft árajánlatának tartalma
nem ismerhető meg, mivel álláspontunk szerint ez nem tekinthető közérdekű
adatnak, csupán az ez alapján megkötött szerződés, melyet megtalál a
[1]www.banhorvati.hu oldalon.
Tájékoztatom, hogy jogainak megsértése esetén, valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 21 §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Young and Partners Kft-vel kötött megbízási
szerződés megtalálható az alábbi linken:
[2]http://banhorvati.hu/documents/megbizasi...
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Földvári István
polgármester

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #6845 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[6][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([9]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.banhorvati.hu/
2. http://banhorvati.hu/documents/megbizasi...
3. mailto:[FOI #6845 email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. mailto:[email address]
6. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Köszönöm a törvényes 15 napos határidő be nem tartását .
Határidő elmulasztása a vizsgálat tárgya !
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Ezt az adatigényt 2016. május 10 . terjesztettem be önöknek mi volt az akadálya a törvényes 15 napos válaszadásnak ? A kért adat igényt megtagadták teljes terjedelmét részemre . Az alábbi törvény alapján
A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
I. Fejezet
A törvény célja és alapelvei
31. §
(1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat,
dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha
honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési
Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján
közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását
(módosításait);
b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött
szerződéseket;
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése
szerinti adatokat;
d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás
vonatkozásában
da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9)
bekezdés],
db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező
végzését [144. §
(4) bekezdés];
e) a közbeszerzési eljárás alapján meg kötött szerződéseket;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:
hivatkozást a közbeszerzési
eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését,
azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt
-
e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert
időpontját,
továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai
összegzést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok,
azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem
tagadható meg.
(3) Az (1) bekezdés
a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő
közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
(4) Az (1) bekezdés c)-d) és f)-g)
pont szerinti adatoknak, információknak,
dokumentumoknak a honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott
időpontig kell elérhetőnek lenniük.
(5) Az (1) bekezdés b) és e) pont szerinti szerződéseknek a
honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek
kell lennie.
Forrás:http://www.kozbeszerzes.hu/static/upload...
Ezért az illetékes hatósághoz fordulok jogorvoslatért .
Mivel önök A "Belső hálózatok kivitelezése Bánhorváti és Nagybarca településeken"árajánlat tartalma nem ismerhető meg, mivel álláspontunk szerint ez nem tekinthető közérdekű adatnak,
Nem ezt írja foglalja magában a fent nevezett törvény .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei