Omninvest

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) az egyrészről az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, másrészről az Omninvest Kft. között 2009. augusztus 27-én létrejött, részemre elektronikus másolatban 2012. november 13-án megküldött szerződés teljes, a részemre megküldött szövegből részben vagy egészben kitakart 1., 6. és 10. pontok egészét is tartalmazó szövegét,
b) az Omninvest Kft.-vel
ba) az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, valamint az Egészségügyi Minisztérium, továbbá
bb) a ba) pont szerinti minisztériumok által irányított szervek
által kötött létrejött minden további, influenza elleni oltóanyag beszerzésről szóló szerződést, az ezekkel összefüggésben e felek között létrejött esetleges további megállapodásokat, valamint a szerződések szerinti szolgáltatások teljesítésével összefüggésben kiállított igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 3.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: info (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

--------------------------------------------------------------------------

Segítő Vásár 2012. december 8-9, http://www.segitovasarlas.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Tájékoztatom, hogy az alábbi adatigénylésével kapcsolatos adatok összegyűjtése folyamatban van, de tekintettel a kért adatkör jelentős terjedelmére és az adatok nagy számára, az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással a válaszadási határidő 15 nappal történő meghosszabbításáról tájékoztatom. Válaszunkat 2013. január 3-áig megküldjük.

Üdvözlettel:

EMMI adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján megküldött adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

Kérelme egyrészről a korábban már megküldött, az Egészségügyi Minisztérium, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és az Omninvest Kft. közötti, 2009. augusztus 27-én létrejött Gazdaságmozgósítási Szerződés teljes, a kitakart részeket is tartalmazó szövegére irányul. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a szerződést – annak 2012. november 13-ai megküldése előtt – az Omninvest Kft., mint üzleti tevékenységet folytató piaci szereplő az üzleti titoknak minősíthető adatkörök szempontjából áttekintette. Ezzel kapcsolatban az Infotv. 27. § (3) bekezdése a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt rendelkezésekre utal vissza. A Ptk. 81. §-a értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával, költségvetést érintő juttatással kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény (jelen esetben az Infotv.) közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
A hatályos jogszabályok által előírt keretek között az Omninvest Kft., mint szerződéses fél megjelölte azokat a logisztikai és műszaki megoldásokra, a kapacitásra és termelésre vonatkozó, valamint a nyilvánosságra hozatal esetén az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozó egyes adatokat, amelyek kitakarását kérte a Ptk. fenti rendelkezései alapján.
A Minisztérium a fentiek alapján eleget tett az Infotv.-ben és a Ptk.-ban foglalt kötelezettségeinek a szerződés megküldésével és mindezekre tekintettel a kitakart részek megküldését nem áll módunkban teljesíteni.

Adatigénylésében kérelmezte továbbá a Minisztérium és jogelődjei, valamint az irányítása alatt álló szervek által kötött valamennyi további, az influenza elleni oltóanyag beszerzéséről szóló szerződést. Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy jelenleg az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az Omninvest Kft. között 2004. április 27-én létrejött Gazdaságmozgósítási Előszerződés az egyetlen, az influenza elleni oltóanyag beszerzésének tárgyában kötött szerződés. A szerződést – az Omninvest Kft. által meghatározott, üzleti titokként minősített egyes adatainak kitakarásával – mellékelten megküldöm.

Jogorvoslati tájékoztató

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető megbízásából
dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Schlammadinger József főosztályvezető és dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős!

Köszönöm válaszukat.
Jelen levelemmel egyidőben egy, a jelen igénylés tárgyához kapcsolódó új közadatigénylést nyújtok be önökhöz, melynek megválaszolásánál kérem szíveskedjenek a törvény által megszabott határidőket betartani.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei