Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Konyhás Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkényes lakásfoglalások

Konyhás Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Konyhás Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Konyhás Péter

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a pécsi önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében 2017. január 1. és 2019. február 28. között történt önkényes beköltözések listáját a következő adatokkal:
- bérlemény címe, ahol történt,
- mikor történt,
- ha jegyzőkönyvezték, a jegyzőkönyv dátuma,
- milyen összegű lakáshasználati/bérleti díjat állapítottak meg,
- a megállapított lakáshasználati/bérleti díj kategóriája (szociális/piaci/egyéb).

2. Az önkényes lakásfoglalások esetében mi alapján (jogszabály, helyi rendelet stb.) állapítják meg a bérleti/lakáshasználati díjat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. § (1) és (2) bekezdése alapján az adatkezelő az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget az adatigénylésnek, illetve ez a határidő 15 nappal meghosszabbítható, amiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 1.

Üdvözlettel:

Konyhás Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 190318092158 0001.pdf
683K Download View as HTML


Tisztelt Konyhás Péter Úr!

 

A 2019. március 01-én kelt megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm
Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Polgármesteri titkárság

 

Hivatkozása ide

Feladó: Konyhás Péter

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Titkárság!

A kapott válasszal több szempontból is elégedetlen vagyok.
A válaszuk előbb arra tér ki, hogy az önkényes beköltözők nehezen azonosíthatók, pontos nyilvántartásuk nem lehetséges. Később viszont azt írják, hogy 87 db önkényes beköltözőt tartanak nyilván. 87 esetben tehát mégis vannak adataik. Nyilvánvalóan azon adatokat tudják megadni, amelyekkel rendelkeznek. Ebből a szempontból az sem tűnik relevánsnak, hogy szegregátumban történik-e vagy nem az önkényes beköltözés, hiszen a szegregátumok is ugyanúgy Pécs integráns részét képezik, mint más területei. Azok az önkényes beköltözők is nyilván valamilyen módon azonosítva vannak, akik lakáshasználati díjat fizetnek, hiszen a díj megállapítása feltételezi, hogy az Önkormányzat adatokkal rendelkezzen az ott lakókról. Erről a 87 beköltözésről tehát valamilyen formában rendelkeznek adatokkal. Kérjük, a meglévő adatokat küldjék el!

A válaszban azt is leírják, hogy az önkormányzatot aránytalan sérelem érné az adatok kiadásával. E kapcsán viszont mégis inkább úgy tűnik, hogy az ott lakók személyiségi jogaira hivatkoznak. Pontosítsák, hogy az önkormányzat munkáját milyen módon érné sérelem az adatok kiadásával, vagy a lakók által esetleg nem kívánt kommunikációval. Ez azért is nagyon fontos, mert a közvagyonnal kapcsolatos adatok megismeréséhez alkotmányos jog fűződik, és ez a jog csakis nagyon szűk keretek között korlátozható. Még ha indokolt is, hogy a kért listában nem tüntetik fel a lakcímeket, úgy a többi adatot ettől függetlenül megadhatták volna (például hogy a 87 esetben milyen összegű lakáshasználati díjat állapítottak meg, amit a rendelet általános rendelkezései alapján - a lakások adatainak ismerete hiányában - nem lehet megállapítani).

Összefoglalva tehát az alábbi szempontok alapján pontosítsák válaszukat:
a.) Ha jól értjük, nem vitatják, hogy a kért adatok - legalábbis egy része - rendelkezésre áll az Önök nyilvántartásában.
b.) Ha jól értjük, nem vitatják, hogy a kért adatok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok.
c.) Pontosan milyen sérelmet okoz az önkormányzat számára az ott lakók elérése, és az általuk nem kívánt kommunikáció?
d.) Kérjük azon adatok megadását, amelyek kiadását nem akadályozzák az Önök által megadott indokok.

Kérjük, 15 napon belül küldjék el újabb válaszukat az adatokkal, vagy amennyiben válaszukon nem kívánnak változtatni, úgy nyilatkozzanak erről!
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Üdvözlettel:

Konyhás Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 190408071403 0001.pdf
334K Download View as HTML

Attachment 104 20 mell klet.pdf
70K Download View as HTML


 

 

[1][FOI #12411 email]

 

Tisztelt Konyhás Péter Úr!

 

A 2019. március 24-én kelt megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm
Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Polgármesteri titkárság

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12411 email]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Konyhás Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Konyhás Péter:
Csak a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei