Önkormányzat, a Hivatal Szent Borbála Idősek Otthona adatai

Dr. Csordás Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatok mindegyikét:

A 2017., 2016., 2015., 2014., 2013., 2012. évekről évenként bontásban:

- Az Önkormányzat és a Hivatal törvényes működésének ellenőrzésére szolgáló eljárások eredményeit tartalmazó döntés másolata.

- Az Önkormányzat és a Hivatal éves költségvetését, számviteli beszámolóját és a lezárt évek esetén annak végrehajtását.

- Az Önkormányzat és a Hivatal által a központi költségvetésből kapott támogatások számviteli kimutatását.

- Az Önkormányzat és a Hivatal azon szerződéseinek és támogatási szerződéseinek másolatát (amennyiben szükséges anonimizált formában), amely tárgyévi kifizetése az igénylés napjáig összeszámítva elérte a 100 ezer forintot.

- Az Önkormányzat és a Hivatal belső ellenőrzéseinek megállapításait.

- Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött, 5 millió forintot elérő vagy meghaladó beruházásokra (árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra) vonatkozó szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződés megnevezését, a szerződés tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét.

Továbbá az igénylés napjától 12 évre visszamenőleg az önkormányzati fenntartásban álló Szent Borbála Idősek Otthona intézmény számára folyósított, 200 ezer forint összeget meghaladó kifizetések adatait az alábbi bontásban: kifizetés célja, kifizetést elrendelő képviselő-testületi határozat száma, az összeg felhasználására vonatkozó teljesítési igazolás dátuma és annak másolata.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 31.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Zsuzsa
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K zadat k lts g.pdf
299K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Zsuzsa
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K zadat k lts g.pdf
299K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

A válaszában írt költségtérítés igénye jogellenes az alábbiak miatt:

Az igénylésemben kértem, hogy amennyiben költségtérítési igénye merül föl, akkor a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. Ennek a követelménynek a tájékoztatása nem tett eleget, így alkalmatlan annak megítélésre, hogy a költségtérítés arányos-e, okszerű-e és az valós indokokon nyugszik-e. A költségtérítés megállapítása során az Ön által is hivatkozott a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében "az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges időtartam vehető figyelembe." Tekintettel arra, hogy az igényelt adatok túlnyomó része közérdekből nyilvános adat, amelynek közzétételében Önök mulasztásban vannak, erre figyelemmel ezekre az adatokra nézve eleve kizárt a költségtérítés felszámítása.

Ez a fajta tételes bontás azért is szükséges, hogy az adatigénylő ennek tudatában döntsön az adatigénylés fenntartásáról, illetve célirányosan tudja szűkíteni az igényelt adatok körét.

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése értelmében "az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni."
Ezzel szemben Önök 5 napos fizetési határidőt állapítottak meg, ami az előbbiek miatt jogellenes.

Amennyiben a költségtérítési igényét változatlan formában és indokokkal fenntartja, akkor válaszában ezt közölje. Ebben az esetben az eredetileg adott fizetési határidő leteltétől számított 30 napon belül keresettel élek a Miskolci Járásbíróságon a költségtérítési igény felülvizsgálata iránt.

Arra az esetre, ha a kérelmemnek megfelelően dokumentumonként tételes bontásban megküldi a költséglistát az egyes dokumentumokra vonatkozóan külön-külön, akkor fenntartom a jogot az adatigénylésem részleges visszavonására.

A válaszában írt határidő hosszabbítást tudomásul veszem, azonban felhívom a figyelmét, hogy ez nem értelmezhető a költségtérítés megalapozottságának vagy összegének elfogadásaként.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Zsuzsa
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment T j koztat s k lts gt r t sr l Dr Csord s Levente.pdf
304K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Csordás Levente:
Csak a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei