Önkormányzati lakások adatai

Szatmári Áron küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szatmári Áron

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a pécsi önkormányzati tulajdonú lakások listáját a következő adatokkal:
(2019. február 26-i állapot szerint)

- bérlemény címe,
- szobák száma,
- alapterület,
- komfortfokozat,
- lakások státusza (határozott idejű bérleti szerződés, határozatlan idejű bérleti szerződés, lejárt szerződés, jogcímnélküli lakáshasználat, önkényes lakáshasználat, üresen álló/kiadatlan lakás, szükséglakás, művészlakás, sportolói lakás stb.),
- bérleti, illetve lakáshasználati díj/hó,
- bérleti/használati díj típusa (szociális, piaci, költségelvű),
- lakhatatlanná nyilvánított lakások esetében ennek megjelölése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a [email address] e-mail címre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Ha az adatigénylés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, a fenti e-mail címen vagy a weboldal segítségével tud kapcsolatba lépni velem.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért adatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. § (1) és (2) bekezdése alapján az adatkezelő az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget az adatigénylésnek, illetve ez a határidő 15 nappal meghosszabbítható, amiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 26.

Üdvözlettel:

Szatmári Áron

Hivatkozása ide

Feladó: Illés Judit Dr.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szatmári Áron!

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címzett adatigénylése tárgyában
tájékoztatom, hogy

az Ön által kért adatok összegyűjtése hosszabb időt vett igénybe , a
tegnapi napon fejeződött be.

Polgármester úr egyéb irányú elfoglaltságai miatt (a tárgyévi
költségvetést is tárgyaló közgyűlés) , a választ a mai napon feltehetőleg
nem tudja aláírni,

ezért az Infotv. 29.§ (2) bekezdésére hivatkozással az adatok kiadásának
határidejét 15 nappal meghosszabbítja az önkormányzat.

 

 

Tisztelettel: Dr. Illés Judit  Jogi csoportvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 190318092118 0001.pdf
955K Download View as HTML


 

Tisztelt Szatmári Márton Úr!

 

A 2019. február 27-én kelt megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm
Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:”

 

Köszönettel:

 

Svélecz Viktória

jegyzői titkárság

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Szatmári Áron

Delivered

Tisztelt Polgármester!

Adatigénylésemben az önkormányzati bérlakások részletes listáját kértem. Ez irányú kérésemet elutasították, csupán összesített számadatokat kaptam a bérlakásállomány vonatkozásában. Válaszukban nem vitatták, hogy az igényelt adatok rendelkezésre állnak, és hogy azok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnének.
Az elutasítás indoka az volt, hogy az adatok kiadása az adatkezelőnek aránytalan sérelmet okozna, mivel az adatok alapján az üres lakásokat illetéktelen személyek elfoglalhatnák, másrészt a lakások bérlői "elérhetővé, azonosíthatóvá esetleg általuk nem kívánt kommunikáció alanyaivá válhatnak".

Mivel a közvagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése alapjog, ezért csak nagyon indokolt esetben lehet ezen alapjog gyakorlásának határt szabni. Az önkormányzati lakások kért adatai alapján a lakások jelenlegi bérlői nem válnak beazonosíthatóvá, hiszen a lakók személyes adataira nem kérdeztünk rá. A kért adatok alapján nem világos, hogy hogyan válhatnának kommunikáció alanyaivá az ott lakók, és az mennyiben és milyen módon okozna sérelmet az Önkormányzatnak. Amennyiben ez a kommunikáció nem sérti az ott lakók személyiségi jogait, és kizárólag az önkormányzati lakásokra és az azokkal való gazdálkodásra vonatkoznak, úgy ez nem okozhat sérelmet az Önkormányzatnak.

A NAIH hasonló ügyben kiadott állásfoglalása megemlíti, hogy a szociális alapon kiadott lakások esetében valóban problémás lehet, ha az ott lakóval összeköthető az anyagi helyzetére vonatkozó személyes információ. Ám ebben az esetben a állásfoglalás szerint ez úgy orvosolható, ha nem a teljes címadatot adja meg az önkormányzat (csak a közterület neve, társas ingatlan esetén házszám is). Az állásfoglalás kitér arra is, hogy a piaci bérlők esetében a bérlők üzleti kapcsolatba kerülnek az Önkormányzattal, tehát az ezzel kapcsolatos adatok közérdekből nyilvános adatok, a címadatok kitakarása nem indokolt.
Tehát az így felmerült aggályt kezelhetik azzal, ha a szociális alapon bérelt lakások esetében megteszik a címadat szükséges részében a kitakarást.

Az üres lakások esetén szintén eljárhatnak oly módon, hogy az üres lakás címadatát kitakarják, de a lakás többi adatát megadják. Ily módon elhárul az a veszély, hogy illetéktelenek hozzájussanak az üres lakások listájához. Az üres lakások esetében éppúgy fontos, hogy megismerhetőek legyenek a lakások adatai, hiszen ez is a lakásgazdálkodás egy fontos aspektusa.

Egyébként a jelenlegi adatigénylésemhez hasonló listát korábban az Önkormányzat is közzétett: https://gov.pecs.hu/static/tempPdf/76252...
Emiatt is nehezen érthető, hogy legalább az Önök által nem kifogásolt adatokat miért nem küldték meg számomra.

A fentiek alapján kérem, küldjék meg számomra a kért adatokat!
Amennyiben bizonyos adatokat továbbra sem tartanak megismerhetőnek, úgy azok kitakarásával küldjék el a többi adatot.
Kérem, válaszukat 15 munkanapon belül küldjék meg!

Üdvözlettel:

Szatmári Áron

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 190408072155 0001.pdf
353K Download View as HTML

Attachment 104 24 mell klet.xlsx
205K Download View as HTML


 

[1][FOI #12391 email]

 

Tisztelt Szatmári Márton Úr!

 

A 2019. március 25-én kelt megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm
Polgármester Úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

Polgármesteri titkárság

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12391 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szatmári Áron:
Csak a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei