Önkormányzati tisztségviselők végkielégítése 2014 - Gyál

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően az előző ciklus önkormányzat tisztségviselői (polgármester, alpolgármester) közül ki(k) és milyen mértékű külön illetményben részesültek (végkielégítés, szabadságmegváltás, egyéb) a megbízatásuk megszűnésének okán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 16.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Sávai Mária
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 k z rdek adat ig nybejelent s.pdf
109K Download


Tisztelt  Pataki Márton úr!

Az alábbiakban olvasható részletek szerint, tájékoztatom Önt az
adatigénylés módjáról, a kitöltendő nyomtatványokról és hogy mely e-mail
címre szíveskedjen továbbítani a kérelmét.
Kérem szíveskedjen e szerint eljárni, hogy hivatalunk eleget tegyen
kérelmének.

Nekem nincs tudomásom ilyen jellegű kifizetésről, végkielégítést nem
fizettünk és a szabadságát is mindenki ki szokta venni tv. szerint abban
az évben amelyre szól.
Ahhoz, hogy a Pénzügyön is megerősítést nyerjen ezen információ az
igazgatási szünet leteltével 08. 03-tól lehet adatot kérnem.

A 2011. évi CXII. (Info tv.) 21. pont 28.§ (2) bek. szerint az adatigénylő
személyes adatait az igény teljesítéséhez és a külön szabályzatban
(5399-6/2013. 08. 24. közzétételi szabályzat 4. függelék) meghatározott
költségtérítés megfizetése érdekében (1 db A 4 fénymásolat 50,-Ft/oldal)
az adatigénylő adatait megismerni szükséges, ezért a 2011. évi CXII. (Info
tv.) 21. pont 28.§. (3) bekezdésére való hivatkozással az igény
pontosítására hívom fel, mivel kérelmének teljes adatköre az adatigénylő
személyét illetően nem egyértelmű.

A kért elektronikus csatornán keresztül az adatok továbbítása nem
tekinthető biztonságosnak és nem felel meg a szabályzatunknak, ezért
kérem, hogy a mellékelt igénybejelentő lapot és nyilatkozatot a
[1][email address] címre szíveskedjen beküldeni, annak érdekében, hogy
adatait csak a kérelme teljesítése érdekében kezeljék.

Tisztelettel: Sávai Mária ügyfélszolgálati vezető

--

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál  Kőrösi út 112-114
Tel.: 29/540-930 Fax.:29/340-028
Szervezési és Ügyfélszolgálati iroda
Sávai Mária
aljegyzõ, irodavezetõ
Tel.:29/540-935 Fax.:29/540-945 Mobil:70/456-7322
E-mail: [2][email address]  Honlap:[3]www.gyal.hu 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:%[email address]
3. http://www.gyal.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Sávai Mária!

Köszönöm a válaszát. Hivatkozva a Infotv. 28. § (1) ("A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be."), sem a csatorna biztonságosságát, sem a szabályzatuknak való nem megfelelést nem tudom értelmezni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulástól tisztelettel eltekintenék, de szeretném jelezni, hogy megítélésem szerint a szabályzatuk sem a jogszabályokkal, sem a bírói gyakorlattal nincs összhangban.

A közérdekű adatkérésemet ugyanakkor egyszerűsíteném és pontosítanám: azt szeretném tudni, hogy Pánczél Károly volt alpolgármester a megbízatásának megszűnését követően kapott-e végkielégítést, például az 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdésre hivatkozva ("A polgármestert három havi illetményének megfelelő összeg illeti meg, ha foglalkoztatási jogviszonya az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint szűnik meg,...")

Előre is köszönöm a segítségét!

Üdvözlettel:
Pataki Márton

Hivatkozása ide

Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Pataki Márton úr!
Pánczél Károly úr volt Alpolgármesterünk, a Jegyző úr és a Pénzügyi
vezető telefonon történt
nyilatkozatával a mai napon megerősítve, nem kapott végkielégítést
hivatalunktól.
Szabályzatunk a jövőben fog felülvizsgálatra kerülni, amíg érvényben
van annak megfelelően járunk el, kérem megértését.
Tisztelettel: Sávai Mária

24.07.2015 14:16 időpontban Pataki Márton ezt írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei