Óvodák és bölcsödék fejlesztési programjának támogatása

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 124/2016.(XII.21.) sz. bizottsági határozat kedvezményezettjei (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház, Kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Erdélyi Református Egyházkerület, Magyar Unitárius Egyház, Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Kárpátaljai Református Egyházkerület, Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerület) által

1. az óvodák és bölcsödék fejlesztési programjára benyújtott pályázati dokumentációt;

2. az óvodák és bölcsödék fejlesztési programjának a közpolitikai megalapozására szolgáló tanulmányokat és kutatásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 9.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Fekete Mónika dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment Erd lyi Reform tus Egyh zker let k lts gterv.pdf
353K Download View as HTML

Attachment Erd lyi Reform tus Egyh zker let k relem.pdf
520K Download View as HTML

Attachment Gyulafeh rv ri R mai Katolikus rseks g k lts gterv.pdf
398K Download View as HTML

Attachment Gyulafeh rv ri R mai Katolikus rseks g k relem.pdf
271K Download View as HTML

Attachment K rp taljai Reform tus Egyh z k lts gterv.pdf
372K Download View as HTML

Attachment K rp taljai Reform tus Egyh z k relem.pdf
242K Download View as HTML

Attachment Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let k lts gterv.pdf
342K Download View as HTML

Attachment Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let k relem.pdf
336K Download View as HTML

Attachment Kolozsv ri Szent Mih ly R mai Katolikus Pl b nia k lts gterv.pdf
415K Download View as HTML

Attachment Kolozsv ri Szent Mih ly R mai Katolikus Pl b nia k relem.pdf
288K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A megküldött adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal összefüggésben a
következő tájékoztatást adjuk.

1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigényléssel érintett támogatásokat a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nem nyilvános pályázat útján, hanem – a
Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program első üteméről szóló  1779/2016
(XII.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában
foglalt kormányzati döntéssel összhangban – a kedvezményezettek Bethlen
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 10. § (1) bekezdése
szerinti egyedi kérelme alapján nyújtotta. 

Figyelemmel tehát arra, hogy az óvodafejlesztési program esetében a
"pályázati dokumentáció" nem értelmezhető, így megkeresését – az igénylés
vélt szándékával összhangban – az egyedi kérelem, illetve a kérelmező
által benyújtott – összegző – költségterv megküldésével tudjuk
teljesíteni. A kérelem kötelező tartozéka a támogatásra irányuló kérelem,
az alapszabály, az adatlap, valamint a szükséges jognyilatkozatok. Az
egyedi kérelmeket, illetve az összegző költségtervet, munkáját segítendő,
mellékeljük. ( a dokumentumok mérete miatt 2 részletben tudjuk küldeni)

A költségterv összegző sorainak részletezése a kedvezményezettek pénzügyi
érdekeinek külső befolyástól való mentességét – a beszerzések jelenlegi
státuszát is figyelembe véve – veszélyezteti, így annak megküldésére nincs
lehetőség (a kedvezményezettek ugyanis a különböző beszállítóktól,
vállalkozóktól esetleg kedvezőtlenebb ajánlatot kaphatnának, ha azok
határidő előtt megismerik a részletezéseket).

2. Figyelemmel arra, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról a
Kormány az idézett Korm. határozatban foglaltak szerint döntött, a program
közpolitikai megalapozására szolgáló tanulmányok és kutatások tekintetében
a Korm. határozat előterjesztője az adatok kezelője.

 

Üdvözlettel,

dr. Fekete Mónika

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Fekete Mónika dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment Magyar Unit rius Egyh z k lts gterv.pdf
452K Download View as HTML

Attachment Magyar Unit rius Egyh z k relem.pdf
362K Download View as HTML

Attachment Munk csi G r gkatolikus Egyh zmegye Beregsz szi Esperesi Ker let k lts gterv.pdf
355K Download View as HTML

Attachment Munk csi G r gkatolikus Egyh zmegye Beregsz szi Esperesi Ker let k relem.pdf
338K Download View as HTML

Attachment Munk csi R mai Katolikus Egyh zmegye k lts gterv.pdf
338K Download View as HTML

Attachment Munk csi R mai Katolikus Egyh zmegye k relem.pdf
417K Download View as HTML

Attachment Rom niai Evang likus Luther nus Egyh z k lts gterv.pdf
376K Download View as HTML

Attachment Rom niai Evang likus Luther nus Egyh z k relem.pdf
481K Download View as HTML

Attachment Szlov kiai Reform tus Kereszt ny Egyh z k lts gterv.pdf
335K Download View as HTML

Attachment Szlov kiai Reform tus Kereszt ny Egyh z k relem.pdf
495K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A megküldött adatigénylését köszönettel megkaptuk, azzal összefüggésben a
következő tájékoztatást adjuk.

1. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigényléssel érintett támogatásokat a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nem nyilvános pályázat útján, hanem – a
Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program első üteméről szóló  1779/2016
(XII.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjában
foglalt kormányzati döntéssel összhangban – a kedvezményezettek Bethlen
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 10. § (1) bekezdése
szerinti egyedi kérelme alapján nyújtotta. 

Figyelemmel tehát arra, hogy az óvodafejlesztési program esetében a
"pályázati dokumentáció" nem értelmezhető, így megkeresését – az igénylés
vélt szándékával összhangban – az egyedi kérelem, illetve a kérelmező
által benyújtott – összegző – költségterv megküldésével tudjuk
teljesíteni. A kérelem kötelező tartozéka a támogatásra irányuló kérelem,
az alapszabály, az adatlap, valamint a szükséges jognyilatkozatok. Az
egyedi kérelmeket, illetve az összegző költségtervet, munkáját segítendő,
mellékeljük. ( a dokumentumok mérete miatt 2 részletben tudjuk küldeni).

A költségterv összegző sorainak részletezése a kedvezményezettek pénzügyi
érdekeinek külső befolyástól való mentességét – a beszerzések jelenlegi
státuszát is figyelembe véve – veszélyezteti, így annak megküldésére nincs
lehetőség (a kedvezményezettek ugyanis a különböző beszállítóktól,
vállalkozóktól esetleg kedvezőtlenebb ajánlatot kaphatnának, ha azok
határidő előtt megismerik a részletezéseket).

2. Figyelemmel arra, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról a
Kormány az idézett Korm. határozatban foglaltak szerint döntött, a program
közpolitikai megalapozására szolgáló tanulmányok és kutatások tekintetében
a Korm. határozat előterjesztője az adatok kezelője.

 

Üdvözlettel,

dr. Fekete Mónika

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei