Pályázati anyag és pályázat elszámolása

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Államkincstár.

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Püspökszilágy Község Önkormányzata mint kedvezményezett által az Arany Patak Tanösvény kialakítására elnyert pályázat adatait, a pályázat anyagát és az elszámolását.

Darányi Ignác Terv, Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege: 3.947.765 forint.
Kivitelezés ideje 2013.09.01-2014.05.31.
Kivitelező: Püspökszilágy Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft.
Műszaki ellenőr: Bacsa István ME-É II.-MÉK 2004.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár


Attachment image002.png
21K Download


KSO-12/1/2017

 

Tisztelt Szabó Péter Úr!

 

Hivatkozással közérdekű adat igénylése tárgyban küldött alábbi
megkeresésére, melyben kéri Püspökszilágy Község Önkormányzata mint
kedvezményezett által az Arany Patak Tanösvény kialakítására elnyert
pályázat adatait, a pályázat anyagát és az elszámolását, az alábbi
tájékoztatást adom.

 

Ön megkeresését közérdekű adatok igényléseként jelölte meg. A
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 24. § (2) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt
támogatási adatok közül közérdekből nyilvános adat a Kincstár, illetve
2017. január 1-jét megelőzően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által folyósított, a központi költségvetésből, illetve az EMGA-ból, az
EMVA-ból, illetve EHA-ból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél
vonatkozásában az ügyfél:

˗          családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye és
telephelye,

˗          a támogatás jogcíme,

˗          a folyósított támogatás összege, valamint

˗          a jogosulatlan igénybevétel alapján visszafizetett támogatási
összege,

mely adatok a Kincstár honlapján a Közérdekű adatok\ Tevékenységre
működésre vonatkozó adatok \Közzétételi listák menüpontok alatt
negyedévenként közzétételre kerülnek.

 

A közérdekből nyilvános adatok keresésére a Kincstár az alábbi linken
keresőprogramot biztosít:
[1]https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/koz..., ahol
lehetősége nyílik a kedvezményezett neve, település, jogcím és kifizetett
támogatási összeg szerinti keresésre.

 

Az adatigénylésben megjelölt tárgyat érintően a következő adatok kerültek
közzétételre a 2014. évi közzétételi listában:

 

Támogatás
összege
Név Irányító-szám Város Cím Jogcím Alap Forrás (Ft)
Püspökszilágy EMVA -
Község  Kossuth Vidéki
Önkormányzat 2166 Püspökszilágy út 9. örökség EMVA EU 1901773
Püspökszilágy EMVA -
Község  Kossuth Vidéki
Önkormányzat 2166 Püspökszilágy út 9. örökség EMVA Nemzeti 1903892

 

A Támogatási törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a Kifizető Ügynökség
eljárásában keletkezett minden további támogatási adat nem nyilvános
támogatási adatnak minősül, függetlenül attól, hogy az ügyfél magánszemély
vagy jogi személy, illetve magánjogi vagy közjogi jogalany.

 

Tekintettel arra, hogy az adatkérésében a közzétett közérdekből nyilvános
adatokat meghaladóan kért adatok nem nyilvános támogatási adatnak
minősülnek, továbbá mivel a Kincstár eljárásában (így a jelen
adatszolgáltatásban is) alkalmazni kell a Támogatási törvény adatvédelmi
rendelkezéseit, az adatigénylés fennmaradó részét a Kincstárnak nem áll
módjában teljesíteni.

Megértését köszönjük!

 

Üdvözlettel,

Magyar Államkincstár

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pályázat elszámolása

A(z) Magyar Államkincstár részére Szabó Péter által

Kincstári kifizetések

A(z) Magyar Államkincstár részére Maróy Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei