Parlagfű-mentesítés

Barkó Henrietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Barkó Henrietta

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyar Államvasutak Zrt. éves jelentését a parlagfű-mentesítésre vonatkozóan, hogy a feladat ellátása során hogyan látták el a feladatot, hogyan zajlott a parlagfű elleni védekezés, ez éves szinten milyen költségeket vont maga után az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2015, 2014, 2013) - eleget téve a 2008. évi XLVI. törvényben foglalt kötelezettségnek. A vonatkozó kormányhatározatokat megtaláltuk (http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_previ..., melyekben kitérnek a Magyar Államvasutak Zrt. tevékenységére, szíveskedjenek ennél bővebb tájékoztatást megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 25.

Üdvözlettel:

Barkó Henrietta

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással a 2016. augusztus 25-én érkezett adatigénylésére, az alábbi
közérdekű adatokról tájékoztatjuk:

 

A Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről
szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat alapján a MÁV Zrt.
adatszolgáltatását felhasználva a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
összeállította a kompetenciájába tartozó szervezetek jelentéseit ez irányú
feladatainak végrehajtásáról, majd továbbította a Földművelésügyi
Minisztérium részére. A minisztérium készített jelentést a Kormány számára
a feladatok végrehajtásáról. A jelentések megtalálhatóak a
[1]http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_previ...
elérhetőségen. E jelentések tartalmazzák a MÁV Zrt. által adott adatokat
is.

 

A 2013., 2014., 2015. évekre vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A MÁV Zrt. a vasúti pályahálózat kezelési és üzemeltetési munkáinál
kiemelt figyelmet fordított és gondoskodott a parlagfű pollenkoncentráció
kialakulásának megakadályozására, a növényzet gyommentesítésével. A
biztonságos vasúti közlekedés megvalósításához a növényzet irtása
tervezetten, a vegetáció figyelembevételével növényvédőszeres-kezeléssel,
kézi és gépi módszerek felhasználásával történt.

Szerződéses keretek között ütemezetten végezte Társaságunk a

-        nyílt vonalak, állomási vágányok, saját célú vasúti
pályahálózatok vonalhálózatának (2015. évben 11.387 vgkm, 2014. évben
11.527 vgkm, 2013. évben 11.500 vgkm) és állomási területek, peronok és
rakterületek (2015-ben 1 348  ha, 2014-ben 1.104 ha, 2013-ben 950 ha)
területeinek növényvédő-szeres gyomirtását, évi 2-3 kezeléssel. Az első
kezelést tavasszal, a második kezelést nyáron végezték el gyomirtó
vonatokkal és UNIMOG kétéltű gépjárművekkel. Harmadik kezelés szükség
esetén ősszel történt. A vegyszeres gyomirtásra évenként  2015-ben 830,2
MFt, 2014-ben 847,5 MFt, 2013-ban 936,3 MFt került felhasználásra.

 

-        nyílt vonalak-, megállóhelyek-, állomások környékének zöld
területei, parkok, zárt telephelyek, üdülők és irodaházak környékének
parlagfű- és gyommentesítését, kézi és gépi kaszálással. A lekaszált
terület 2015-ben 1002,9 ha,  2014-ben 1484 ha, 2013-ban 1742 ha volt.
Mindehhez 2015-ben 117,9 MFt, 2014-ben 179,7 MFt, 2013-ban 215,8 MFt
költség merült fel.

Saját munkavállalóink a szintbeli kereszteződések, útátjárók rálátási
háromszögeinek zöldterület karbantartását (kaszálását, tisztántartását)
kézi és gépi kaszával végezték, a technológiai előírások betartásával. A
lekaszált területek nagysága 2015-ben 592 ha volt, ez a mennyiség a
nagyságrendet tekintve megegyezett az ugyanazon a technológiai
területeken, 2013 - 2014 évben végzett munkák mennyiségével.

Ezeket a munkákat tervezetten, folyamatosan évente kell végezni, a
biztonságos vonatközlekedtetés megvalósítása érdekében. Ezekben az
esetekben nem kezelhető elkülönítve, célzottan a parlagfű-mentesítés,
tekintettel arra, hogy jellemzően egyéb fűfélék/gyomnövények vegyszeres
gyomirtásával, kaszálásával együtt történik.

A MÁV Zrt. országosan 20 vasútállomás esetében kötött megállapodást helyi
Önkormányzattal, az állomás körüli zöld területek karbantartására.

 

2014. évben a vasúttársaság az egyéb zöldterületeinek karbantartására
Országos közfoglalkoztatóként hatósági szerződést kötött Budapest Főváros
Kormányhivatalával közfoglalkoztatásra, 2014. június 2-tól 2015. február
28-ig terjedő időszakra. A közfoglalkoztatottak által 943 hektár terület
került lekaszálásra október végéig. A lekaszált terület 10%-a erősen
szennyezett volt parlagfűvel. A programban résztvevő közfoglalkoztatottak
átlagos létszáma 775 fő volt. A kaszáláshoz használt eszközök: kézi kasza,
benzinmotoros fű- és cserjeirtó voltak.

2015. évben célzott parlagfű-mentesítés került elvégzésre a
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság által, a
Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
szakvéleménye szerint meghatározott 4 ütemben a közfoglalkoztatási
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal. (I. ütem május 4-8; II
ütem június 15-19; III. ütem július 20-24; IV. ütem augusztus 10-14.)

A közfoglalkoztatottak által lekaszált területek nagysága a vizsgált
időszakban 14.165.013 m2 volt, melyre megközelítőleg 160 MFt támogatott
bérköltség került felhasználásra. Ebből az ütemezésnek megfelelően, a
parlagfűtől mentesített területek nagysága (1-4 ütem: 749.085 m2)
összesen  957.520 m2 volt. Forintban ez a tevékenység ebben a szegmensben
nem kimutatható, mivel célzott időszakokat érintett az irtás (egy-egy
hetet). A teljes ráfordított költségből a célzott parlagfű irtási
tevékenység közel 10,815 MFt-ot tett ki. A program havi átlaglétszáma 1410
fő, melyből mezőgazdasági munkát átlagosan 773 fő végzett.

 

A zöldterület karbantartási munkákat (elsősorban kaszálásokat) a
vasúttársaság – a vegetációt figyelembe véve – a helyi területi egységei
javaslata alapján folyamatosan végezte, végeztette el. A vállalkozói
szerződés keretében, saját, illetve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal
elvégzett munkákat minősítik a helyi hatóságok (önkormányzatok,
katasztrófavédelem), a civil szervezetek, a lakosság, az általuk jelzett
észrevételeikkel. A gyommentesítésre vonatkozó Hatósági felszólítások
soron kívül kezelésre kerültek. Növényvédelmi bírság 2013. évben 300.000
Ft, 2014. évben 42.500 Ft, 2015. évben nem került kiszabásra.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Barkó Henrietta:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pályaüzemeltetés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Horváth Gyula által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei