Partfegyelem, szavazas

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jobbik Magyarországért Mozgalom részére

Az igénylést elutasította a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Feladó: toma

Tisztelt Jobbik Magyarországért Mozgalom!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Van-e valamilyen part belso szabalyzata arra nezve, hogy a parlamenti kepviselonek hogyan kell szavaznia
- Van-e olyan szabaly, ha a fentit megszegi, milyen buntetesre szamithat a kepviselo

es merre erheto el publikusan a part szabalyzata amely feltehetoleg a fenti szabalyokat rogziti?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 18.

Üdvözlettel:

SZ. Daniel

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Gábor
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tisztelt SZ. Daniel!

 

Alulírott Szabó Gábor, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom
pártigazgatója, a 2014. december 18-án kelt közérdekűadat-igénylési
kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Elektronikus levelében az alábbi kérdéseket teszi fel:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Van-e valamilyen part belso szabalyzata arra nezve, hogy a parlamenti
kepviselonek hogyan kell szavaznia

- Van-e olyan szabaly, ha a fentit megszegi, milyen buntetesre szamithat a
kepviselo
es merre erheto el publikusan a part szabalyzata amely feltehetoleg a
fenti szabalyokat rogziti?”

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ^ szóló
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3.§ 5. pontja alapján közérdekű
adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

Ugyanezen szakasz 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű
adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.

 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó
szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel
- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

 

Tájékoztatom, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. tv. (Párttv.) szerint a pártok rendeltetése, hogy a népakarat
kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való
állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak.

 

Ennek ellenére sem a pártok, sem pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom
nem lát el egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot, így a
kezelésében lévő adatok nem tekinthetők az Infotv. 3.§ 5. pontjában
meghatározott közérdekű adatoknak.

A pártok azon okból kifolyólag, hogy a Párttörvény alapján költségvetési
támogatásban részesülhetnek, mely támogatásban a Jobbik részesül is, nem
minősülnek egyéb közfeladatot ellátó szervnek.

 

Közérdekből nyilvános adatnak sem lehet tekinteni a kiadni kért adatokat,
mert nincs olyan törvény, amely azok nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét közérdekből elrendeli.

 

Megjegyezni kívánom, hogy a Párttv. szerint a pártok minden évben
kötelesek a gazdálkodásukról szóló beszámolót közzétenni, a gazdálkodásuk
jogszerűségét pedig az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

 

A fentiekre tekintettel a kért adatok kiadását megtagadom.

 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2014. december 19.

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Gábor

pártigazgató

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Partfegyelem, szavazas

A(z) Demokratikus Koalíció részére toma által

Partfegyelem, szavazas

A(z) Demokratikus Koalíció részére toma által

Partfegyelem, szavazas

A(z) Magyar Szocialista Párt részére toma által

Partfegyelem, szavazas

A(z) Magyar Szocialista Párt részére toma által

Partfegyelem, szavazas

A(z) Fidesz - Magyar Polgári Szövetség részére toma által

Partfegyelem, szavazas

A(z) LMP - Lehet Más a Politika részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei