RIGO rendszer sorozattelepítés

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapesti Közlekedési központ kiépíteni tervezett, RIGO e-jegyrendszerének a sorozattelepítésének a várható időpontját, amennyiben elérhető, ütemtervét. A index.hu-n 2018.05.23-án megjelent cikkre hivatkozva érdeklődnék, hogy valóban tovább csúszik-e a projekt, és mi a csúszás oka? Továbbá kérdezném, hogy igaz-e a lapnak az az értesülése, hogy már három buszon is fent vannak az érvényesítő készülékek? Amennyiben igen, mely járművek ezek, és mikor várható, hogy további felszerelések fognak történni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 24.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0016485/2018

 

[1][FOI #11210 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Levélíró!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy „RIGO rendszer sorozattelepítés” tárgyú közérdekű
adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban
van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2018. június 23-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2018. június 8.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11210 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0016485/2018

 

[1][FOI #11210 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Levélíró!  

 

A BKK Zrt.-hez 2018. május 24-én érkezett „RIGO rendszer sorozattelepítés”
tárgyú adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus jegyrendszer projekt jelentős
átütemezésére és újratervezésére volt szükség, mert az eredeti szerződések
(Hitelszerződés, Szállítói szerződés) megkötését követően a projekt
lényeges elemeit érintő jogszabályok is megváltoztak, melyek hatásait az
eredeti konstrukció nem tudta a gyakorlatba átültetni. Ilyen például a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény és végrehajtási
rendeleteinek változása, amely alapvetően érintette a kártyakibocsátást és
az ahhoz kapcsolódó regisztrációs folyamatokat. A szerződésmódosítási
folyamat lezárása előfeltétele annak, hogy a rendszer használatához
szükséges eszközök sorozattelepítése elkezdődjön.

 

A fentiek ellenére a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik. Jelenleg a
prototípus járművek érvényesítő készülékekkel történő felszerelését végzik
a szakemberek, amely a terveknek megfelelően halad. A prototípus
járművekkel történő tesztelés fontos lépés a tömeges telepítések
megkönnyítése érdekében.

 

A mai napig – a januárban bemutatott RIGO tesztbuszon kívül – az alábbi
prototípus járművekre szerelték fel az elektronikus jegyrendszer
bevezetése után használható érvényesítő készülékeket:

 

2018.04.25. VT-ARRIVA MAN Lion’s City 3 ajtós szóló autóbusz

2018.04.26. BKV MB Conecto szóló autóbusz

2018.05.08. BKV IK 412T trolibusz

2018.05.11. Volánbusz MAN Lion’s City 3 ajtós szóló autóbusz

2018.05.14. Volánbusz MAN Lion’s City 2 ajtós szóló autóbusz

2018.06.01. BKV MB Sprinter midi autóbusz

2018.06.05. BKV GST Solaris szóló trolibusz

2018.06.14  BKV SST12 Solaris szóló trolibusz

2018.06.14  BKV SST18 Solaris csuklós trolibusz

 

A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-i ülésén napirenden szerepelt az
elektronikus jegyrendszerre vonatkozó előterjesztés a mellékleteként
projekt jelenleg érvényes ütemterve, így a Közgyűlés honlapján elérhető.
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a projekt ütemterve a fenti okok miatt
átdolgozás alatt áll, végleges új formáját az említett
szerződésmódosításokkal nyeri el, melynek része az EBRD és a Fővárosi
Közgyűlés jóváhagyása is.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2018. június 21.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11210 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei