Rogán Antal vagyonosodási vizsgálata

Nagy Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Feladó: Nagy Zoltán

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy

1. Rogán Antal országgyűlési képviselő úr kérése alapján a NAV 2014-ben folytatott-e le vele szemben vagyonosodási vizsgálatot;

2. a vizsgálat eredménye igazolja-e Rogán úr nyilatkozatában foglaltakat - miszerint "papírja van arról, hogy azok, amikkel a politikai ellenfelei támadják, azok nem felelnek meg a valóságnak" -, tehát, hogy a lakásszerzése legális forrásból szerzett pénzből valósult meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 16.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Sajtó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Nagy Zoltán Úr!

 

A  2014.  október  16-án  megküldött,  közérdekű adatigénylés – Rogán
Antal vagyonosodási vizsgálata tárgyú megkeresésével kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A  megkeresésben  felvetett  kérdésekre az adótitokra vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel nem áll módunkban választ adni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 53.  §  (1)  bekezdése  értelmében  adótitok  az adózást érintő
tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat.

 

Az  Art. 54. § (1) bekezdése szerint az adótitok – többek között – abban
az esetben  használható fel, ha azt törvény előírja vagy megengedi,
illetve ha az  érintett  hozzájárul.  Az  érintett  személytől  származó, 
adótitoknak minősülő adatainak kiadását lehetővé tevő hozzájáruló
nyilatkozat hiányában tehát az adóhatóságnak nem áll módjában
tájékoztatást adni.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megkeresésben foglalt adatigénylés nem
minősül az  információs  önrendelkezési  jogról  és az
információszabadságról szóló 2011.  évi  CXII.  törvény (Info tv.)
szerinti közérdekű adat megismerésére vonatkozó  adatigénylésnek,  ugyanis
az Ön által kért adatok nem minősülnek sem közérdekű adatnak, sem
közérdekből nyilvános adatnak.

 

Az Info tv. 3. § 5-6 pontjai szerint:

"5.  közérdekű  adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban  meghatározott  egyéb  közfeladatot ellátó szerv
vagy személy kezelésében   lévő   és   tevékenységére   vonatkozó   vagy 
közfeladatának ellátásával  összefüggésben  keletkezett,  a személyes adat
fogalma alá nem eső,  bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül  kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen  a  hatáskörre,  illetékességre, 
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre,   annak  
eredményességére   is  kiterjedő  értékelésére,  a birtokolt  adatfajtákra
és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 

6.  közérdekből  nyilvános  adat:  a közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó minden  olyan  adat,  amelynek  nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli;"

 

Tájékoztatjuk  továbbá,  hogy amennyiben a fentiekkel nem ért egyet, az
Info tv.  tv. 31. § (1)-(3) bekezdései értelmében a közérdekű adat
megismerésére vonatkozó  igény  elutasítása  miatt bírósághoz fordulhat. A
pert az igény elutasításának  közlésétől,  a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés   megfizetésére   vonatkozó 
határidő  lejártától  számított harminc  napon  belül  kell megindítani 
az  igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Zoltán:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Uber ellenőrzések

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei