Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jakabfy Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Roma Oktatási és Kulturális Központ

Jakabfy Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Jakabfy Tamás to read a recent response and update the status.

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest, VIII. kerület, Tavaszmező u 6. sz alatt tervezett Roma Oktatási és Kulturális Központ építészeti terveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 10.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Takács Erzsébet
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment Ko ze rdeku megkerese s 2018.okto ber.docx
14K Download View as HTML

Attachment Budapest VIII.ker.Tavaszmezo u.6.sz.alatti Roma Oktata si e s Kultura lis Ko zpont koncepcio szintu la tva nytervei 1 ma solat.jpg
838K Download

Attachment Budapest VIII.ker.Tavaszmezo u.6.sz.alatti Roma Oktata si e s Kultura lis Ko zpont koncepcio szintu la tva nytervei 2 ma solat.jpg
997K Download

Attachment Budapest VIII.ker.Tavaszmezo u.6.sz.alatti Roma Oktata si e s Kultura lis Ko zpont koncepcio szintu la tva nytervei 3 ma solat.jpg
988K Download

Attachment Budapest VIII.ker.Tavaszmezo u.6.sz.alatti Roma Oktata si e s Kultura lis Ko zpont koncepcio szintu la tva nytervei 4 ma solat.jpg
830K Download

Attachment Budapest VIII.ker.Tavaszmezo u.6.sz.alatti Roma Oktata si e s Kultura lis Ko zpont koncepcio szintu la tva nytervei 5 ma solat.jpg
833K Download


Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

Hivatkozással a MANK Nonprofit Kft.-hez 2018. október 10-én, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban Info.tv.) 28. § (1) bekezdése alapján,
elektronikus úton eljuttatott adatigénylésére a következőkről
tájékoztatom:

 

A Budapest VIII. kerület Tavaszmező u. 6. sz. alatt építendő Roma Oktatási
és Kulturális Központ kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás kiírására még nem került sor. Az építészeti
(kiviteli) tervek rendelkezésre bocsátása sértené a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2. § (2) bekezdésében és az 58. § (3)
bekezdésében foglaltakat azáltal, hogy fennállna annak a veszélye, hogy
valamely gazdasági szereplő a tervek megismerése által versenyelőnyhöz
jutna, és nem lenne maradéktalanul biztosítható a verseny tisztasága. 

 

A leírtakra figyelemmel, a közérdekű adatigénylésben kért építészeti
tervek helyett jogszerűen a már nyilvánosságra hozott látványtervet
tudom az Ön rendelkezésére bocsátani. A fentiek kiegészítéséül jelzem,
hogy az említett közbeszerzési eljárás megindítását követően a kiviteli
tervek a közbeszerzési dokumentáció részeként elérhetőek és letölthetőek
lesznek.

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása esetén keresettel fordulhat a Fővárosi Törvényszékhez (1363
Budapest Pf. 16. – 1055 Budapest Markó utca 27.)

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell
megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Melléklet:Budapest, VIII. ker. Tavaszmező u. 6.sz. alatti Roma Oktatási és
Kulturális Központ koncepció szintű látványtervei

 

 

Szentendre, 2018. október 25.

 

 

Üdvözlettel:

Tardy-Molnár Anna

ügyvezető

MANK Nonprofit Kft.

nevében:

Takács Erzsébet
kommunikációs igazgató
M +36 20 420 70 22
[email address]
www.alkotomuveszet.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt Takács Erzsébet!

Válaszukat köszönöm.
Megértve, hogy a kiviteli szintű terveket kiadni nem tudják, szeretném kérni, hogy legalább a következő kérdésekben tájékoztassanak:
-az épület mely részei kerülnek átépítésre/felújításra, és mely részei bontásra,
-mikorra tervezik a kivitelezési közbeszerzés kiírását?

Ezen kívül, ha lehetséges, a már létező, kiviteli terv szintű helyett koncepcióterv szintű alaprajz, metszet és homlokzati terveket juttassák el hozzám!

Köszönettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Takács Erzsébet
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment Ko ze rdeku megkerese s 2018.november.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

Hivatkozással a MANK Nonprofit Kft.-hez 2018. október 29-én, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban Info.tv.) 28. § (1) bekezdése alapján,
elektronikus úton eljuttatott adatigénylésére a következőkről
tájékoztatom:

 

Az épület teljes egészében megújul, az új funkciójának megfelelő
átalakításra és fejlesztésre kerül sor a műemléki védettséget szem előtt
tartva. Ennek megfelelően bontásra kizárólag az építészeti és kulturális
értéket nem képviselő melléképületek, műhely és garázs felépítmények,
illetve műemléki védettséggel nem érintett épületrészek kerülnek majd a
tervek szerint.

A kivitelezői közbeszerzést 2019-ben tervezzük kiírni.

A koncepcióterv-szintű homlokzati kép gyakorlatilag megegyezik az átadott
látványterveken látható megoldással. A koncepció szerinti alaprajzi
elrendezést és metszeteket azért nem kívánjuk nyilvánosságra hozni, mert
az versenytorzítást okozhatna, és nem lenne maradéktalanul biztosítható a
verseny tisztasága. 

Ezen felül a végleges kiírásra kerülő kiviteli terv ezektől több ponton is
eltérhet, így az félreértésre adhat okot.

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása esetén keresettel fordulhat a Fővárosi Törvényszékhez (1363
Budapest Pf. 16. – 1055 Budapest Markó utca 27.)

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell
megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

 

Szentendre, 2018. november 20.

 

 

Üdvözlettel:

 Tardy-Molnár Anna

 ügyvezető

 MANK Nonprofit Kft.

 nevében:

 Takács Erzsébet
 kommunikációs igazgató
 M +36 20 420 70 22, [email address]
 [1]www.alkotomuveszet.hu

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Jakabfy Tamás <[FOI #11738 email]>
Elküldve: 2018. október 29., hétfő 14:31:27
Címzett: Takács Erzsébet
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Roma Oktatási és
Kulturális Közpon
 
Tisztelt Takács Erzsébet!

Válaszukat köszönöm.
Megértve, hogy a kiviteli szintű terveket kiadni nem tudják, szeretném
kérni, hogy legalább a következő kérdésekben tájékoztassanak:
-az épület mely részei kerülnek átépítésre/felújításra, és mely részei
bontásra,
-mikorra tervezik a kivitelezési közbeszerzés kiírását?

Ezen kívül, ha lehetséges, a már létező, kiviteli terv szintű helyett
koncepcióterv szintű alaprajz, metszet és homlokzati terveket juttassák el
hozzám!

Köszönettel:

Jakabfy Tamás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jakabfy Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jakabfy Tamás:
Csak a(z) Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei