Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat korábbi elnökével kapcsolatos ügyek

Szalai Dóra Mária küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Feladó: Szalai Dóra Mária

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy Magyarországon a hallgatói önkormányzatok egy részénél a hallgatók képviselete csak papíron valósul meg. Sok helyütt érezhető, hogy a HÖK-ösök a hatalom megszerzését, az állami támogatások kisajátítását és a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok figyelmen kívül hagyását tekintik első számú kötelességüknek.

A Semmelweis Egyetem hallgatói önkormányzatának egy korábbi elnökéről olyan híresztelések kaptak nemrégiben szárnyra, amelyek enyhén szólva ijesztőek.

Egyesek állítása szerint Vámosi Péter hallgatói jogviszonya megszűnése után és hallgatói jogviszony nélkül szavazati joggal vett részt szenátusi üléseken.
Ezt alátámaszthatja az a tény, hogy az egyetem tanévkönyvében a mai napig szerepel a szenátus tagjai között - ám lehet, hogy ez csak nyomdahiba.
Mások azt is tudni vélik, hogy a HÖK működése során készült jegyzőkönyvekben formai és egyéb hibák vétettek.

Ezek annyira közismertté váltak, hogy hozzánk is eljutott a híre, pedig a Semmelweis Egyetemnek nem voltunk és nem vagyunk hallgatói.

Mivel jogállamban bizonyítékok nélkül kulturált emberek nem mondanak értékítéletet mások felett, ezrét fordulunk - illetve az ország egyetemi hallgatóinak egy részét képviselve, fordulok - a Semmelweis Egyetemhez.

Minthogy az egyetemnek az Nftv. 60. § (4) bekezdése a felsőoktatási intézmények feladatává teszi a hallgatói önkormányzatok ellenőrzését, ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi Péter hallgatói jogviszonyának és elnöki tisztségének megszűnésének napját.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi Péter elnöksége alatt készült valamennyi elnökségi, küldöttgyűlési, kabineti, központi bizottsági, operatív testületi, vagy egyéb néven a hallgatói önkormányzat központi testületének határozatai tartalmazó honlapot.
Amennyiben nincs olyan honlap, melyen ezen határozatok hiánytalanul és formailag hibátlanul (pl. elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő aláírása közül egyik hiányzik, nincs csatolva a jelenléti ív, stb.) megvannak, úgy ezeket közvetlenül küldje meg nekem.
Amennyiben előfordul, hogy a jegyzőkönyvek közül valamelyik formailag hibás, és a formailag megfelelő nem áll rendelkezésre, úgy kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ezekről milyen mértékben van tudomásuk és mit tettek ezen problémák megoldására.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi Péter elnöksége idején tartott szenátusi ülések jegyzőkönyvekeit.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvény szerint "a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni" (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény 12. § (7) i) pontja).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi Péter elnöksége utáni egy naptári éven belül tartott szenátusi ülések jegyzőkönyveit.

Tájékoztatom, hogy mivel Vámosi Péter jelenleg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökhelyettese, ezért adatigénylésem teljesítésére feltétlenül számítok.

Mivel Vámosi Péter HÖOK elnökhelyettesként több ezer hallgató nevében és képviseletében tárgyal és intézkedik, feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az őt ért vádak vagy rágalmak igazságtartalma minél hamarabb tisztázásra kerüljön.

Az ország és a Semmelweis Egyetem hallgatóinak közös érdeke, hogy a hallgatók képviseletében eljárók feddhetetlenek legyenek.

Szeretnénk, amennyiben Vámosi Péter elnökhelyettes úr alaptalanul lett megrágalmazva, akkor neve mihamarabb tisztázásra kerüljön.

Amennyiben viszont a fent említettek közül valamelyiket tényleg elkövette, szeretnénk ezt azon hallgatók és hallgatói képviselők tudomására hozni, akiknek a nevében eljár.

Ehhez minden lehetséges lépést meg fogunk tenni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Szalai Dóra Mária
egyetemi hallgató

(2016. november 28-án kelt megbízás alapján többek között más egyetemi hallgatók nevében és képviseletében eljárva)

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

82232-2/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Szalai Dóra Mária<[FOI #8067 email]> 2016.11.28.
16:59 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy Magyarországon a hallgatói önkormányzatok
egy részénél a hallgatók képviselete csak papíron valósul meg. Sok helyütt
érezhető, hogy a HÖK-ösök a hatalom megszerzését, az állami támogatások
kisajátítását és a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok
figyelmen kívül hagyását tekintik első számú kötelességüknek.

A Semmelweis Egyetem hallgatói önkormányzatának egy korábbi elnökéről
olyan híresztelések kaptak nemrégiben szárnyra, amelyek enyhén szólva
ijesztőek.

Egyesek állítása szerint Vámosi Péter hallgatói jogviszonya megszűnése
után és hallgatói jogviszony nélkül szavazati joggal vett részt szenátusi
üléseken.
Ezt alátámaszthatja az a tény, hogy az egyetem tanévkönyvében a mai napig
szerepel a szenátus tagjai között - ám lehet, hogy ez csak nyomdahiba.
Mások azt is tudni vélik, hogy a HÖK működése során készült
jegyzőkönyvekben formai és egyéb hibák vétettek.

Ezek annyira közismertté váltak, hogy hozzánk is eljutott a híre, pedig a
Semmelweis Egyetemnek nem voltunk és nem vagyunk hallgatói.

Mivel jogállamban bizonyítékok nélkül kulturált emberek nem mondanak
értékítéletet mások felett, ezrét fordulunk - illetve az ország egyetemi
hallgatóinak egy részét képviselve, fordulok - a Semmelweis Egyetemhez.

Minthogy az egyetemnek az Nftv. 60. § (4) bekezdése a felsőoktatsi
intézmények feladatává teszi a hallgatói önkormányzatok ellenőrzését,
ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi
Péter hallgatói jogviszonyának és elnöki tisztségének megszűnésének
napját.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi
Péter elnöksége alatt készült valamennyi elnökségi, küldöttgyűlési,
kabineti, központi bizottsági, operatív testületi, vagy egyéb néven a
hallgatói önkormányzat központi testületének határozatai tartalmazó
honlapot.
Amennyiben nincs olyan honlap, melyen ezen határozatok hiánytalanul és
formailag hibátlanul (pl. elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő aláírása
közül egyik hiányzik, nincs csatolva a jelenléti ív, stb.) megvannak, úgy
ezeket közvetlenül küldje meg nekem.
Amennyiben előfordul, hogy a jegyzőkönyvek közül valamelyik formailag
hibás, és a formailag megfelelő nem áll rendelkezésre, úgy kérem szíves
tájékoztatásukat, hogy ezekről milyen mértékben van tudomásuk és mit
tettek ezen problémák megoldására.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi
Péter elnöksége idején tartott szenátusi ülések jegyzőkönyvekeit.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvény szerint "a szenátus üléseiről
jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell
foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak
szerint nyilvánosságra kell hozni" (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi 204. törvény 12. § (7) i) pontja).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vámosi
Péter elnöksége utáni egy naptári éven belül tartott szenátusi ülések
jegyzőkönyveit.

Tájékoztatom, hogy mivel Vámosi Péter jelenleg a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának elnökhelyettese, ezért adatigénylésem
teljesítésére feltétlenül számítok.

Mivel Vámosi Péter HÖOK elnökhelyettesként több ezer hallgató nevében és
képviseletében tárgyal és intézkedik, feltétlenül szükségesnek tartom,
hogy az őt ért vádak vagy rágalmak igazságtartalma minél hamarabb
tisztázásra kerüljön.

Az ország és a Semmelweis Egyetem hallgatóinak közös érdeke, hogy a
hallgatók képviseletében eljárók feddhetetlenek legyenek.

Szeretnénk, amennyiben Vámosi Péter elnökhelyettes úr alaptalanul lett
megrágalmazva, akkor neve mihamarabb tisztázásra kerüljön.

Amennyiben viszont a fent említettek közül valamelyiket tényleg elkövette,
szeretnénk ezt azon hallgatók és hallgatói képviselők tudomására hozni,
akiknek a nevében eljár.

Ehhez minden lehetséges lépést meg fogunk tenni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Szalai Dóra Mária
egyetemi hallgató

(2016. november 28-án kelt megbízás alapján többek között más egyetemi
hallgatók nevében és képviseletében eljárva)

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8067 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Szalai Dóra Mária

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

2016. november 28-án kelt, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat korábbi elnökével kapcsolatos ügyek címmel benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igénylésemet visszavonom, mivel Vámosi Péter tevékenységének vizsgálata és annak megítélése a rendőrség és az ügyészség feladat- és hatáskörébe tartozik.

Üdvözlettel: Szalai Dóra Mária

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalai Dóra Mária:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

This request has been marked for review by the site administrators, who have not hidden it at this time. If you believe it should be hidden, please contact us.

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei