Statisztikai adatok létszám-eljárás Győr-Zala

Nemesné N. Marianna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nemesné N. Marianna

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
kizárólag Zalaegerszeg és Győr - NAV - 2012-2017 hatályos napig a teljes létszám névsorát, jogviszonyát, adott személyek feladatkörét, bérét és egyéb juttatását.

A felsorolt személyek között, más osztályhoz, vagy szervezeti egységhez történő áthelyezéseket, annak okát, személyek nevét, beosztását, anyagi vonzerejét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 2.

Üdvözlettel:

Nemesné N. Marianna

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A NAV-hoz 2017. március 2-án benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom arról, hogy a NAV tevékenységére vonatkozó közérdekű adatok elérhetőek a NAV internetes oldalán, ahol figyelmébe ajánlom a Közérdekű adatok menüpontot. Itt az Általános közzétételi lista 3.3.1 közzétételi egységében megtalálja a foglalkoztatottakra vonatkozó bérezési és egyéb juttatási adatokat. Ennek közvetlen elérése: http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/a...

Az Infotv. 3. § 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Az Infotv. 26. § (2) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.

A NAV vezetőinek nevét, beosztását és elérhetőségi adatait szintén megtalálja a Közérdekű adatok menü Általános közzétételi listájában, az 1.1.3 közzétételi egységben, ahol a lap alján található táblázat tartalmazza a részletes adatokat. Ennek közvetlen elérése:
http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/a...

Az egyes megyékre vonatkozó részletes adatok fellelhetőek a megyék publikációs felületein, az Ön által kért
- Zala megye tekintetében itt: http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/zala/, illetve
- Győr-Moson-Sopron megye vonatkozásában itt:
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/gyor....

A NAV egyéb foglalkoztatottainak adatai bár közérdekből nyilvános személyes adatnak minősülnek, azonban terjesztésük célhoz kötött. Tekintettel arra, hogy ilyen közérdekű cél nem határozható meg a megkeresés alapján, a kért adatokat megadni nem áll módomban.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. március 16.

Üdvözlettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nemesné N. Marianna:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei