Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés - Budapesti Metropolitan Egyetem

Kovács István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Metropolitan Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Metropolitan Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Metropolitan Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Budapesti Metropolitan Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csete Lívia
Budapesti Metropolitan Egyetem


Attachment image001.png
13K Download


Tisztelt Kovács István!

 

Hivatkozva a 2017. április 11. napján kelt közérdekű adatigénylésére, az
alábbiakról tájékoztatom.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezése szerint minden állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek a kötelezettségeként
határozza meg a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismerésére irányuló adatigénylések teljesítését.

 

A közfeladatot ellátó szerv fogalmát azonban nem határozza meg az Infotv.;
valamint nem sorolja fel az egyes szerveket egyetlen törvény melléklete
sem. A Hatóság az eddigi gyakorlata során esetről-esetre vizsgálta meg,
hogy az egyes szervek, személyek az Infotv. kötelezettjei-e.

 

Tekintettel arra, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem NEM ÁLLAMI
alkalmazott tudományok egyeteme, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulunk, és kérjük, állásfoglalásukat
arra vonatkozóan, hogy közfeladatot ellátó jogi személynek minősül-e
intézményünk, és vonatkozik-e rá a közérdekű adatok megismerése iránti
igény teljesítésének kötelezettsége az Ön adatigénylése vonatkozásában.

 

Amint kézhez kapjuk a Hatóság állásfoglalását, azonnali hatállyal az abban
meghatározottak szerint járunk el, addig is megértő türelmét kérjük.

 

Adatigénylése kapcsán ezúton tájékoztatom, hogy a Budapesti Metropolitan
Egyetemen  - a levelében írtaktól eltérően - nincsen  államtudományi és
jogi kar.

 

 

Tisztelettel:

 

 

[1]signature

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács István:
Csak a(z) Budapesti Metropolitan Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei