Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés

Kovács István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató,
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre válaszukat a 2017. április 10-én megküldött "Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés" tárgyú adatigénylésemre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 8.

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: Rigó Kinga


Attachment clip image001.png
13K Download

Attachment clip image003.jpg
4K Download


 

  [1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Rektori Kabinet

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

 

Kovács István  úr részére

e-mailen ([2]<[FOI #8850 email]>)

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

 

Kérdés:

 

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint
hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív
hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:

pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1
passzív hallgató, - államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő
nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

 

Válasz:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SzMSz I. Kötet SzMR 6. számú mellékletét
képező, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatvédelmi, Adatbiztonsági és
Adatkezelési Szabályzat 39.§ (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(2) A honlapon közzétett, bárki számára elérhető adatokra irányuló igény
esetében – amennyiben az adategyezőség fennáll – az adatvédelmi felelős az
adatigénylőt tájékoztatja a közzétett adat nyilvános forrásáról, és arról,
hogy az igényt ezáltal teljesítettnek kell tekinteni.”

 

Erre figyelemmel a közzétett adat nyilvános forrásáról az alábbiak szerint
tájékoztatom: 

[3]https://www.elte.hu/kozerdeku

 

Kérdés:

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az
épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket
naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?

pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a
bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen
óráik), míg a másodikban ...

 

Válasz:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem székhelyének és telephelyeinek
megnevezését, címét az Egyetem alapító okirata tartalmazza, ami a
következő linkről letölthető:
[4]https://www.elte.hu/file/alapito_okirat.....

Ezen túlmenően kérdésére válaszolva jelzem, hogy egyes épületek, főleg
Lágymányoson közös használatúak, így a kari bontás nem, vagy csak nehezen
és félreérthetően lenne kivitelezhető."

 

Kérdés:

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi
ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került
elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

 

Válasz:

Igen, az Egyetem rendelkezik kollégiumi szálláshellyel, amelyek pontos
megnevezése és címe az ELTE Szervezeti és Működési Rendjében
([5]https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_I_fu..., az ELTE Gazdálkodási
és Vagyongazdálkodási Szabályzatában
([6]https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_5mel..., valamint a
[7]https://www.elte.hu/kollegiumok honlapon megtekinthető. A kollégiumi
férőhelyek száma szintén megtekinthető az említett honlapon. Tekintettel
arra, hogy az ELTE kollégiumaiban elhelyezett kollégisták létszáma a tanév
során napról-napra változik, a kollégiumaink átlagos töltöttsége 90%-os a
tanév során.

Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy az ELTE Adatvédelmi Szabályzat 36. §
(4) bekezdése értelmében az Egyetem nem köteles az igény teljesítése
érdekében maga előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag
a kezelésében lévő adatok tekintetében kell biztosítania. Erre figyelemmel
a kért adatokat csak a fentiek szerint tudom az Ön rendelkezésére
bocsátani.

Az idézett rendelkezésnek megfelelően tájékoztatom, hogy az igényt jelen
tájékoztatásommal egyidejűleg  teljesítettnek kell tekinteni.

 

Budapest, 2017.05.09.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

 

Link: [8]File-List
Link: [9]Edit-Time-Data
Link: [10]themeData
Link: [11]colorSchemeMapping
-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Statisztikai jellegű,
közérdekű adatigénylés
Dátum: Mon, 10 Apr 2017 08:04:14 +0000
Feladó: Kovács István [12]<[FOI #8850 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál"
[13]<[ELTE request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató,
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Kovács István

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[14][FOI #8850 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [15][ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[16]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[17]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[FOI #8850 email]
3. https://www.elte.hu/kozerdeku
4. https://www.elte.hu/file/alapito_okirat....
5. https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_I_fu...
6. https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_5mel...
7. https://www.elte.hu/kollegiumok
8. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
9. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso
10. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
11. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
12. mailto:[FOI #8850 email]
13. mailto:[ELTE request email]
14. mailto:[FOI #8850 email]
15. mailto:[ELTE request email]
16. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
17. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács István

Delivered

Tisztelt Rigó Kinga!

Köszönettel megkaptam az információk egy részét.

Válasza sajnálatos módon közömbösséget, felületességet tükröz, ami néhány kérdés esetében még a teljesség igényét sem veszi figyelembe.

A hivatkozások sok esetben nem elérhetőek, de az aktív és passzív hallgatók, valamint a pontos kollégiumi diákok száma is ismeretlen marad előttünk.

Bízunk benne, hogy az ELTE oktatási színvonala messze meghaladja az Önöktől kapott válasz nívóját.

Üdvözlettel:
Kovács István

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment attachment.png
13K Download

Attachment attachment.jpg
4K Download

Attachment epulet hasznalo 20170508 byTHURF.xlsx
8K Download View as HTML

Attachment epulet kar 20170508 byTHURF.xlsx
8K Download View as HTML

Attachment passziv statuszu kepzesek OSAP 20170508 byTHURF.xlsx
10K Download View as HTML


 

  [1]cimer_szin

                                                                               
                                                                     EÖTVÖS
LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

                                                                       
                                                                       
                                    Rektori Kabinet
                                                                       
                                                                       
                Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

 

Link: [2]File-List
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Kovács István  úr részére

e-mailen ([5]<[FOI #8850 email]>)

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom előző
válaszomhoz küldött kiegészítés gyanánt.

Kérdés: "1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek,
valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív
és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van: pl. - összesen:
X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív
hallgató, - államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali
tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató."

Válasz:

 

A Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) az ELTE által bejelentett
hallgatói adatok alapján készült, az egyetemvezetők által aláírt és a
fenntartó felé hivatalosan lejelentett hallgatói statisztikai (ún. OSAP)
létszám - évekre visszamenőleg - kari és munkarend szerinti bontásban az
ELTE honlapjáról elindulva > Az ELTE-ről > Közérdekű, nyilvános adatok >
Közzéteendő adatok > Hallgatói létszám adatok XLSX útvonalon érhető el.
Ezen adatok közvetlen elérési útvonaláról Önt korábbi levelemben az
alábbiak szerint tájékoztattam: "Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SzMSz
I. Kötet SzMR 6. számú mellékletét képező, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzat
39.§ (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(2) A honlapon
közzétett, bárki számára elérhető adatokra irányuló igény esetében –
amennyiben az adategyezőség fennáll – az adatvédelmi felelős az
adatigénylőt tájékoztatja a közzétett adat nyilvános forrásáról, és
arról, hogy az igényt ezáltal teljesítettnek kell tekinteni.”

Erre figyelemmel a közzétett adat nyilvános forrásáról az alábbiak
szerint tájékoztatom: [6]https://www.elte.hu/kozerdeku."

Ezen információn túlmenően jelen levelemhez csatolva küldöm a 2016/17/1,
2016/17/2 félévekben az OSAP módszertana szerinti passzív státuszú
képzések karonkénti megoszlását a
passziv_statuszu_kepzesek_OSAP_20170508_byTHURF.xlsx munkafüzetben.

 

Kérdés: "2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az
épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási
épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe? pl.
az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a
bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak
rendszeresen óráik), míg a másodikban ..."

 

Válasz:

Az Egyetem készített az Ön részére egy kimutatást, mely a
csatolmányokban az "epulet_kar_20170508_byTHURF.xlsx és
epulet_hasznalo_20170508_byTHURF.xlsx" dokumentumában található.

Az "épületek karokra osztása" vonatkozásában korábbi levelemben
foglaltakat megerősítve ismét jelzem, hogy az Egyetem épületeinek
használata általánosságban nincs 1-1 karra korlátozva. Az
"epulet_kar_20170508_byTHURF.xlsx" csatolmányban, egy adott épület
esetében az N oszlopban lévő értékek egymáshoz viszonyított aránya
annyit mutat, hogy mennyiben tartozik az az épület az adott karhoz.
Például az ÁA épület esetében az N értéke kiugróan magas az ÁJTK-nál,
ezért itt mondható, hogy az ÁA épület az ÁJTK-é. Ugyanakkor az LD
épületet többnyire az IK és a TTK használja hasonló mértékben (és
szignifikáns a TÁTK, sőt még a BTK jelenléte is), az LÉ-t pedig a TTK és
a TÁTK.

 

Az "épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe"
kérdés vonatkozásában az "épulet_hasznalo_20170508_byTHURF.xlsx"
dokumentum tartalmazza azt, hogy a félév egy hetén hétfőtől péntekig
napi átlagban mennyi hallgatónak volt az épületben kurzusa, ami nem
jelenti azt, hogy a hallgatók ezen kurzusokra ténylegesen is be is
jártak.

Szíves tájékoztatásul jelzem ismételten, hogy az ELTE Adatvédelmi
Szabályzat 36. § (4) bekezdése értelmében az Egyetem nem köteles az
igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a
megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell
biztosítania.

Az idézett rendelkezésnek megfelelően további adatok összeállítására,
kimutatására nincs mód, kérem az adatigénylést teljesítettnek tekinteni.

 

Budapest, 2017.05.12.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

 

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Statisztikai jellegű,
közérdekű adatigénylés
Dátum: Mon, 10 Apr 2017 08:04:14 +0000
Feladó: Kovács István [7]<[FOI #8850 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál"
[8]<[ELTE request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató,
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Kovács István

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[9][FOI #8850 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [10][ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
3. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
4. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
5. mailto:[FOI #8850 email]
6. https://www.elte.hu/kozerdeku
7. mailto:[FOI #8850 email]
8. mailto:[ELTE request email]
9. mailto:[FOI #8850 email]
10. mailto:[ELTE request email]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács István

Delivered

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelt ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda!

Nagyon szépen köszönöm, hogy kiegészítették az eredeti adatszolgáltatást.

Sok értékes, új információt kaptunk!

Üdvözlettel:

Kovács István

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács István:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei