Szabályzatok BCE

G. Szabó Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ezen a honlapon szereplő összes olyan dokumentumot, amely külső (nem BCE-s) rendszerről nem érhető el: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=....

Megjegyzés:
A fenti szabályzatok a közfeladatot ellátó egyetem alapfeladataira vonatkoznak, továbbá biztosan rendelkezésre állnak elektronikusan, hiszen a belső BCE-s rendszerről letölthetőek. Nagyon problémásnak találom, hogy a HÖK-ök Alapszabályai (és sok más szabályzat) nem érhetőek el kívülről, hiszen ezek biztosan közérdekű adatok. Az adatigénylés teljesítésének legegyszerűbb módja valószínűleg az lenne, ha megszüntetnék a dokumentumok elérhetőségének korlátozását és a fenti linken elérhetőek lennének a dokumentumok (Infotv. 30. § (2) bekezdés).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 16.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom. Az Ön által igényelt adatok elkülönítetten nem állnak
rendelkezésre, az adatigény több szervezeti egységet érint, így az Infotv.
29. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem lehetséges a kérelmezett
adatok szolgáltatása.

Az adatszolgáltatásig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

TĂĄrgy: KĂśzĂŠrdekĹą adat igĂŠnylĂŠs - SzabĂĄlyzatok BCE
DĂĄtum: Tue, 16 Feb 2016 04:00:46 -0500
FeladĂł: G. SzabĂł DĂĄniel [1]<[FOI #6153 email]>
CĂmzett: KĂśzĂŠrdekĹą adat igĂŠnylĂŠsek BCE adatgazdĂĄnĂĄl
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az informåciós ÜnrendelkezÊsi jogról Ês az informåciószabadsågról szóló 2011. Êvi CXII. tÜrvÊny (a tovåbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdÊse alapjån a kÜvetkezŠadatigÊnylÊst terjesztem elŠ.

KĂŠrem, szĂveskedjen elektronikus mĂĄsolatban megkĂźldeni rĂŠszemre az ezen a honlapon szereplĹ Ăśsszes olyan dokumentumot, amely kĂźlsĹ (nem BCE-s) rendszerrĹ l nem ĂŠrhetĹ el: [3]http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=....

MegjegyzĂŠs:
A fenti szabĂĄlyzatok a kĂśzfeladatot ellĂĄtĂł egyetem alapfeladataira vonatkoznak, tovĂĄbbĂĄ biztosan rendelkezĂŠsre ĂĄllnak elektronikusan, hiszen a belsĹ BCE-s rendszerrĹ l letĂślthetĹ ek. Nagyon problĂŠmĂĄsnak talĂĄlom, hogy a HĂ K-Ăśk AlapszabĂĄlyai (ĂŠs sok mĂĄs szabĂĄlyzat) nem ĂŠrhetĹ ek el kĂvĂźlrĹ l, hiszen ezek biztosan kĂśzĂŠrdekĹą adatok. Az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂŠsĂŠnek legegyszerĹąbb mĂłdja valĂłszĂnĹąleg az lenne, ha megszĂźntetnĂŠk a dokumentumok elĂŠrhetĹ sĂŠgĂŠnek korlĂĄtozĂĄsĂĄt ĂŠs a fenti linken elĂŠrhetĹ ek lennĂŠnek a dokumentumok (Infotv. 30. § (2) bekezdĂŠs).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdĂŠse szerint kĂŠrem, hogy a mĂĄsolatokat ĂŠs az egyĂŠb igĂŠnyelt adatokat elektronikus Ăşton szĂveskedjen rĂŠszemre a feladĂł e-mail cĂmĂŠre megkĂźldeni.
Ha az igĂŠnyelt adatokat bĂĄrmely okbĂłl nem lehet e-mailben megkĂźldeni, akkor kĂŠrem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon tĂśltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) ĂŠs (5) bekezdĂŠse alapjĂĄn adatigĂŠnylĂŠsem teljesĂtĂŠsĂŠĂŠrt kĂśltsĂŠgtĂŠrĂtĂŠs kizĂĄrĂłlag akkor ĂĄllapĂthatĂł meg, ha az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂŠse a kĂśzfeladatot ellĂĄtĂł szerv alaptevĂŠkenysĂŠgĂŠnek ellĂĄtĂĄsĂĄhoz szĂźksĂŠges munkaerĹ forrĂĄs arĂĄnytalan mĂŠrtĂŠkĹą igĂŠnybevĂŠtelĂŠvel jĂĄr. Ilyen esetben az adatkezelĹ jogosult az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂŠsĂŠvel ĂśsszefĂźggĹ munkaerĹ -rĂĄfordĂtĂĄs kĂśltsĂŠgĂŠt kĂśltsĂŠgtĂŠrĂtĂŠskĂŠnt meghatĂĄrozni. KĂŠrem, hogy elĹ zetesen elektronikus Ăşton tĂĄjĂŠkoztasson arrĂłl, amennyiben a kĂŠrt iratmĂĄsolatokra tekintettel kĂśltsĂŠgtĂŠrĂtĂŠst ĂĄllapĂtana meg. Ebben az esetben kĂŠrem, hogy a tĂĄjĂŠkoztatĂĄsban mellĂŠkeljen dokumentumlistĂĄt, dokumentumonkĂŠnt tĂźntesse fel az oldalszĂĄmot, az adatigĂŠnylĂŠs teljesĂtĂ
ŠsĂŠvel kapcsolatos munkaerĹ -rĂĄfordĂtĂĄs mĂŠrtĂŠkĂŠt ĂŠs annak ĂłradĂjĂĄt.

KÊrem, hogy abban az esetben, ha az igÊnyelt adatoknak csak egy rÊszÊt tekinti megismerhetŠnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdÊse alapjån azokat az adatigÊnylÊs rÊszbeni megtagadåsåval egyßtt kßldje meg szåmomra.

FelhĂvom szĂves figyelmĂŠt, hogy a Nemzeti AdatvĂŠdelmi ĂŠs InformĂĄciĂłszabadsĂĄg HatĂłsĂĄg NAIH/2015/4710/2/V. szĂĄmĂş ĂĄllĂĄsfoglalĂĄsĂĄbĂłl kĂśvetkezĹ en a jelen adatigĂŠnylĂŠs az Infotv. 29. § (1b) bekezdĂŠse alapjĂĄn nem tagadhatĂł meg, mivel tartalmazza az adatigĂŠnylĹ nevĂŠt ĂŠs elĂŠrhetĹ sĂŠgĂŠt. Ezen tĂşlmenĹ adatok megadĂĄsĂĄt az adatkezelĹ NAIH ĂĄllĂĄsfoglalĂĄs szerint nem kĂŠrheti, tovĂĄbbĂĄ nem jogosult a szemĂŠlyazonossĂĄg ellenĹ rzĂŠsĂŠre sem.

SegĂtĹ egyĂźttmĹąkĂśdĂŠsĂŠt elĹ re is kĂśszĂśnĂśm.

Kelt: 2016. februĂĄr 16.

Ă dvĂśzlettel:

G. SzabĂł DĂĄniel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a kĂśzĂŠrdekĹąadat-igĂŠnylĂŠst a KiMitTud weboldalon keresztĂźl kĂźldtĂŠk el. Az adatigĂŠnylĂŠsre a vĂĄlaszt, illetve bĂĄrmilyen kapcsolĂłdĂł visszajelzĂŠst, kĂŠrjĂźk, erre az e-mail cĂmre kĂźldje meg:
[4][FOI #6153 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [5][BCE request email] cĂmen fogadja a rĂŠszĂŠre benyĂşjtott KĂśzĂŠrdekĹąadat-igĂŠnylĂŠseket, kĂŠrjĂźk, Ărja ezt meg nekĂźnk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az Ăźzenetet ĂŠs az Ăśn vĂĄlaszĂĄt is kĂśzzĂŠtesszĂźk a KiMitTud weboldalon. TovĂĄbbi informĂĄciĂłkat a KiMitTud szolgĂĄltatĂĄs segĂtsĂŠgĂŠvel kezdemĂŠnyezett kĂśzĂŠrdekĹąadat-igĂŠnylĂŠsrĹ l itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresĂŠsekre vĂĄlaszolĂł munkatĂĄrskĂŠnt hasznosnak talĂĄlta ezt a szolgĂĄltatĂĄst, kĂŠrje meg szervezete webmesterĂŠt, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutatĂł hivatkozĂĄst az ĂśnĂśk kĂśzĂŠrdekĹą adatokat tartalmazĂł weboldalĂĄn!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6153 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=...
4. mailto:[FOI #6153 email]
5. mailto:[BCE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi választ adjuk.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. § (1) b)
pontja alapján a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata nyilvános, az Egyetem honlapján közzétételre került. Ezek a
szabályzatok a nem egyetemi hálózatba kötött gépekről is elérhetők.
Az Ön által igényelt további szabályzatok hiteles változatai azok a papír
alapú dokumentumok, amelyeket a rektor, a kancellár és az adminisztratív
igazgató aláírásával ellátott. Ezen hiteles példányok elektronikus
másolatban való megküldése, az elektronikus másolatok elkészítése
aránytalan nehézséggel járna. Ezért az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2)
bekezdése alapján adatigénylését nem az Ön által kérelmezett elektronikus
másolati formában teljesítjük, hanem lehetőséget biztosítunk az érintett
szabályzatok hiteles példányaiba való személyes betekintésre. Kérem, hogy
a személyes betekintés időpontjáról egyeztetést szíveskedjen
kezdeményezni.

Kérem adatközlésem szíves elfogadását.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Szabályzatok BCE
Dátum: Tue, 16 Feb 2016 04:00:46 -0500
Feladó: G. Szabó Dániel [1]<[FOI #6153 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ezen a honlapon szereplő összes olyan dokumentumot, amely külső (nem BCE-s) rendszerről nem érhető el: [3]http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=....

Megjegyzés:
A fenti szabályzatok a közfeladatot ellátó egyetem alapfeladataira vonatkoznak, továbbá biztosan rendelkezésre állnak elektronikusan, hiszen a belső BCE-s rendszerről letölthetőek. Nagyon problémásnak találom, hogy a HÖK-ök Alapszabályai (és sok más szabályzat) nem érhetőek el kívülről, hiszen ezek biztosan közérdekű adatok. Az adatigénylés teljesítésének legegyszerűbb módja valószínűleg az lenne, ha megszüntetnék a dokumentumok elérhetőségének korlátozását és a fenti linken elérhetőek lennének a dokumentumok (Infotv. 30. § (2) bekezdés).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 16.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #6153 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [5][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6153 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=...
4. mailto:[FOI #6153 email]
5. mailto:[BCE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: G. Szabó Dániel

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Nem ragaszkodom a hiteles példányok szkennelt változataihoz, hiszen nem feltételezem, hogy nem a hitelessel egyező szöveget közölnének az egyetem honlapján az egyetemi polgárok számára.

Tehát az adatigénylés teljesítéseként teljes mértékben elfogadható az, ha feloldják a korlátozást a honlapon (kívülről is elérhetővé teszik a szabályzatokat), vagy egy belső gépről letöltik a szabályzatokat és azokat küldik el.

Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a hiteles példányok beszkennelése sem okozhatna aránytalan nehézséget az ország egyik vezető egyetemének. Bizonyára rendelkezik a BCE nagyteljesítményű fénymásolókkal, emelyek szkennelni is tudnak. Ezek segítségével még az eredeti példányok szkennelése sem lenne különösebben nehéz. A fentiek fényében azonban erre nincs szükség a jelen esetben.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Úr!

A Szervezeti és Működési Szabályzatunk a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény alapján nyilvános, és a honlapunkon elérhető.
Egyetemünk más szabályzatait nem kívánja nem egyetemi polgárok számára is
nyilvánossá tenni.
Tekintettel arra, hogy szabályzataink az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
közérdekű adatnak minősülnek, kérelmére lehetőséget biztosítunk ezen
szabályzatok megismerésére, ezen szabályzatokhoz való hozzáférésre is a
korábbi levelünkben jelzett módon.

Kérem adatközlésem ilyen formában való szíves elfogadását.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.03.17. 20:31 keltezéssel, G. Szabó Dániel írta:

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Nem ragaszkodom a hiteles példányok szkennelt változataihoz, hiszen nem feltételezem, hogy nem a hitelessel egyező szöveget közölnének az egyetem honlapján az egyetemi polgárok számára.

Tehát az adatigénylés teljesítéseként teljes mértékben elfogadható az, ha feloldják a korlátozást a honlapon (kívülről is elérhetővé teszik a szabályzatokat), vagy egy belső gépről letöltik a szabályzatokat és azokat küldik el.

Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a hiteles példányok beszkennelése sem okozhatna aránytalan nehézséget az ország egyik vezető egyetemének. Bizonyára rendelkezik a BCE nagyteljesítményű fénymásolókkal, emelyek szkennelni is tudnak. Ezek segítségével még az eredeti példányok szkennelése sem lenne különösebben nehéz. A fentiek fényében azonban erre nincs szükség a jelen esetben.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikációs Iroda
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt G. Szabó Dániel Úr!

Legutóbbi levelére válaszul tájékoztatjuk a következőkről.

A Budapesti Corvinus Egyetem elkötelezett a transzparens működés és az azt
biztosító szabályzatok nyilvánossága mellett. Az eddigiekben a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény követelményének eleget téve
honlapunkon a Szervezeti és Működési Szabályzatot ― és annak részeként a
Szervezeti és Működési Rendhez, a Foglalkoztatási Követelményrendszerhez
és a Hallgatói Követelményrendszerhez tartozó szabályzatokat― tettük
nyilvánosan elérhetővé, a többi szabályzatot az egyetemi belső rendszerébe
bekapcsolt gépeken keresztül lehetett megtekinteni.

A Szenátus által 2016. március 29-én elfogadott Intézményfejlesztési
tervben az Egyetem a további nemzetköziesedést és a transzparens működést
határozta meg stratégiai céljai között, melynek nyomán az a döntés
született, hogy az összes szabályzatot - a nemzetközi jelentőségűeket
angol nyelven is ― nyilvánosan közzéteszi honlapján. A technikai
megvalósítás időigénye miatt a terv teljes körű megvalósítása legkésőbb
június 30-án várható.

Üdvözlettel,

Külső Kapcsolatok Igazgatósága, Kommunikációs Iroda
Budapesti Corvinus Egyetem

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő G. Szabó Dániel:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Átlagkritérium

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Csetri Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei