Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nemesné N. Marianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szakmai és személyügyi adatkérés-Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség

Nemesné N. Marianna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nemesné N. Marianna to read a recent response and update the status.

Feladó: Nemesné N. Marianna

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség elmúlt 3 év szakmai tevékenységét és annak eredményességére kiterjedő értékelését megadni szíveskedjenek./pl hány esetben fordult elő, hogy a bíróság a vádirat bármely okból való alkalmatlansága (kellékhiány vagy más ok) okán megszüntette az eljárást?-volt-megszüntetések után vizsgálat az ügyészségen? -alkalmaztak-e ilyen esetben bármiféle elmarasztalást?

a Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség teljes ügyészi létszám névsora, beosztása, feladat-és hatásköre, személyügyi nyilvántartás részeként kezelt önéletrajzukat, beleértve kifejezetten dr. Kondákor Antal ügyészét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 19.

Üdvözlettel: Nemesné N. Marianna

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
Legfőbb Ügyészség


Attachment image001.png
17K Download

Attachment image003.png
0K Download

Attachment image004.jpg
2K Download

Attachment DOC170308 zalaegerszegi jarasi.pdf
25K Download View as HTML


Legfőbb Ügyészség

Kabinet

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály

1055 Budapest, Markó utca 16. • 1372 Budapest, Pf. 438.

Telefon: (1) 354-5629, • Fax: (1) 354-5620 • E-mail: [email address]

 

ABOIGA//6-32/2017.

 

 

NEMESNÉ N. MARIANNA úrnőnek

[FOI #8541 email]

 

 

Tisztelt Kérelmező!

 

A Legfőbb Ügyészségnek elektronikus úton küldött megkeresésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatkérése – az Infotv. rendelkezésein túlmenően – a
legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Törvény) rendelkezéseinek figyelembevételével válaszolható meg.

 

A Törvény 107. § (2) bekezdése szerint „a munkáltató az ügyészre vonatkozó
adatok közül az ügyész hozzájárulása nélkül - közérdekből - adhat
tájékoztatást az ügyész nevéről, szolgálati helyéről és beosztásáról…”. A
Törvény rendelkezéseiből következik, hogy további személyes adatok körébe
tartozó adatok átadására (pl.: önéletrajz) nincs lehetőség.

 

A fentiekre tekintettel, mellékelten megküldöm a Zalaegerszegi Járási és
Nyomozó Ügyészség aktuális ügyészségi alkalmazottainak (ügyész, alügyész,
fogalmazó) névsorát, valamint beosztását.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a megküldött adatok az ügyészség hivatalos
lapjában nyíltan, az Ügyészségi Közlönyökben is megtalálhatók.

 

A Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség elmúlt három évre vonatkozó
szakmai tevékenységével kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva
tájékoztatom, hogy a nyomozó ügyészségek átszervezésére tekintettel külön
a járási és külön a nyomozó ügyészség tekintetében is vizsgálatra kerültek
a bíróságoknak hivatalosan továbbított vádiratok. A vizsgálat
eredményeként tájékoztatom, hogy a megjelölt időszakban nem fordult elő
olyan eset, hogy a bíróság bármely okból való alkalmatlanság miatt
megszüntette volna az eljárást.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2017. március 8.

 

Tisztelettel:

 

Legfőbb Ügyészség Kabinet

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nemesné N. Marianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nemesné N. Marianna:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészi előadások

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Ivány Borbála által

Ügyészségi elismerések

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Mile Éva által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei