Szentendre árvizvédelmi területén tereprendezési munkák tervei és engedélyezése

Tomacsek Kristóf küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tomacsek Kristóf

Delivered

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

Szentendrén a 02/16 helyrajzi számon a Szentendrei-Duna 10+500 fkm szelvényben üzemelő úszóműves kikötő partjának déli oldali szárazföldi területén tereprendezés folyik.

A tereprendezést a KDVVIZIG, mint vagyonkezelő a Magyar Kikötő Zrt. kérelmére az általuk készített R32/2017 tervszámú tervdokumentáció alapján engedélyezte.

Adatigénylésem tárgya a benyújtott tervdokumentáció és az engedélyező okirat / határozat, amennyiben létezik hatástanulmánnyal vagy indoklással.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A területre kihelyezett közérdekű tájékoztató tábla, a fák egészségi állapotával indokolja a tereprendezés szükségességét. Amennyiben a fák állapotáról bármilyen felmérés, szakértői vélemény készült, kérném ezt is részemre elküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 18.

Üdvözlettel:

Tomacsek Kristóf

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment pic02995.jpg
2K Download

Attachment pic11942.jpg
2K Download


(Embedded image moved to file: pic02995.jpg)

(Embedded image moved to file: pic11942.jpg)

Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság

H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Levélcím: 1428 Budapest, Pf.: 33.
Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 900-1400, P: 900-1300
Web: www.kdvkovizig.hu; E-mail: [email address]
Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519
MÁK: 10032000-01712010-00000000

Iktatószám: 00066-0014/2018. Iktatószám
Önöknél: -
Ügyintéző: Tóth Zsolt Ügyintéző Önöknél:
Tárgy: Közérdekű
adatigénylés-Szentendre
árvízvédelmi területén történő
beavatkozásról
Melléklet:

Tomacsek Kristóf úr
részére

Tisztelt Tomacsek Kristóf Úr!

A 2018. április 18. napján érkezett közérdekű adatigényére hivatkozva
tájékoztatom, hogy az adatigény teljesítésének határidejét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján saját hatáskörben 15 nappal
meghosszabbítom.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2018. május 03.

Üdvözlettel:

Szilágyi Attila
igazgató
---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

Hivatkozása ide

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság


Attachment 00050 0071 2017 KDVVIZIG vagyonkezel i hozz j rul s.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Szak rt i javaslatwikinkicsi.pdf
2.6M Download View as HTML


--------------------------------------------------------------------------

                                                                     
 Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság

H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Levélcím: 1428 Budapest, Pf.: 33.
Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 9^00-14^00, P: 9^00-13^00
Web: [1]www.kdvkovizig.hu; E-mail: [email address]
Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519         MÁK:
10032000-01712010-00000000

Iktatószám:         00066-0012/2018.        Iktatószám Önöknél:        -
Ügyintéző:         Tóth Zsolt        Ügyintéző Önöknél:        
                        Tárgy: Közérdekű adatszolgáltatás a 02/16 hrsz-on,
a Szentendrei-Duna
                        10+500 fkm szelvényében üzemelő úszóműves kikötő
                        partjának déli oldali szárazföldi területének
tereprendezéséről        
                        Melléklet: Szakértői vélemény,KDVVIZIG
 vagyonkezelői hozzájárulása,
                        Érdi Járási Hivatal határozata

Tomacsek Kristóf Úr
igénylő

Tisztelt Tomacsek Kristóf Úr!

Hivatkozva 2018. április 18-án érkezett elektronikus levelére, melyben
közérdekű adatigénylést kér, a KDVVIZIG az alábbi tájékoztatást adja:

Az érintett ingatlan (Szentendre 02/16 hrsz., kivett, Duna-folyam), a
Magyar Állam tulajdonában, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelésében van, része a nagyvízi medernek. Az ingatlan
beavatkozással érintett része a Magyar Kikötő Zrt. bérleménye. A bérlő a
faápolás mellett kisebb tereprendezésre vonatkozó kérelmet is benyújtott
igazgatóságunkhoz, amely mintegy maximum 90 cm, sík felszínre történő
feltöltést jelent. A feltöltés származási bizonyítvánnyal és bevizsgálási
jegyzőkönyvvel rendelkező anyag felhasználásával történik.

Tárgyi munka kronológiai sorrendben a következőképpen történt:

1. A bérlő és az - egyben a kikötői engedéllyel rendelkező - üzemeltető
kérelmezte a bérleményén a már megkezdett tereprendezési munkák
folytatását 2017. november 21-én.
2. Az igazgatóság részéről a vagyonkezelői hozzájárulás kiadásra került
2017. december 20-án.
3. A hozzájáruláshoz kértük Fakataszter készítését, amelyet bérlő
megküldött részünkre 2018. március 1-én.
4. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának érvényes
határozata alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes
természetvédelmi őrének 2018. március 1-én megküldtük a bérlő fakatasztert
tartalmazó szakértői dokumentációját. Ezzel egyidőben Szentendre város
Polgármesteri Hivatal illetékesét is tájékoztattuk.
5. A természetvédelmi őr a tervezett faápolásokat és a tervezett
ültetéseket (összesen 85 db őshonos, a terület jellegéhez illeszkedő
faegyedet jelent) elfogadta a 2018. március 1-én történt személyes
egyeztetés során.
6. A bérlő 2018. március 15. napjáig 9 db 16 cm törzsátmérő feletti
faegyed, valamint 8 db 10-16 cm törzsátmérő közötti faegyed eltávolítását
végezte el, a szakértői véleménynek megfelelően. Tóth Zsolt, a KDVVIZIG
erdészeti referensének javaslata alapján került a szakértői dokumentációba
a felhasználható fa- és cserjefajok felsorolása. Kollégánk megállapította,
hogy a jelenlegi vegetáció degradált, nem a Duna-folyam part menti
vegetációjára jellemző 10-15 fajból áll, hanem zömében monokultúrás
társulásnak tekinthető, sok invazív egyeddel a felújulási zónában.

A területet és a tervezett faápolási, fakivágási beavatkozásokat - a
megküldött Fakataszter alapján - Tóth Zsolt erdészeti referens kollégánk
ellenőrizte. Megállapította, hogy a beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy
a terület rendeltetésszerű és balesetmentes használatra alkalmassá váljon,
mivel a fák 80 %-a idős, beteg, balesetveszélyes, tehát eltávolítandó.
Megjegyezzük, hogy a bérlő az engedélyezett mennyiséghez képest lényegesen
kevesebb faegyed kivágását végezte el. Bérlő a továbbiakban a
balesetveszély elhárítása érdekében koronaápolásokat is végez, a fák
megmentése érdekében. Az ültetésre kerülő fásszárú egyedek megerősödése
után az idős egyedek eltávolítása fokozatosan történik meg, mintegy 10
éves időtartam alatt.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bérlő a munkaterületen táblát helyezett el,
ahol jelezte, hogy a munkákat a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
hozzájárulásával végzi.

Levelemhez mellékelem a szükséges iratokat.

Budapest, 2018. április 23.

Tisztelettel:

Szilágyi Attila
igazgató

---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----

References

Visible links
1. http://www.kdvkovizig.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Zsolt Tóth


Attachment 00050 0071 2017 KDVVIZIG vagyonkezel i hozz j rul s.pd.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Szak rt i javaslatwikinkicsi.pdf
2.6M Download View as HTML


Tisztelt Tomacsek Úr!
A Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről így próbálkozom az
adatigénylésére a választ megküldeni!
Tóth Zsolt
erdészeti referens
Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság

H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Levélcím: 1428 Budapest, Pf.: 33.
Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 900-1400, P: 900-1300
Web: [1]www.kdvkovizig.hu; E-mail: [2][email address]
Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519     MÁK:
10032000-01712010-00000000

Iktatószám:     00066-0012/2018.    Iktatószám Önöknél:    -
Ügyintéző:     Tóth Zsolt    Ügyintéző Önöknél:   
            Tárgy: Közérdekű adatszolgáltatás a 02/16 hrsz-on, a
Szentendrei-Duna
            10+500 fkm szelvényében üzemelő úszóműves kikötő
            partjának déli oldali szárazföldi területének
tereprendezéséről   
            Melléklet: Szakértői vélemény,KDVVIZIG  vagyonkezelői
hozzájárulása,
            Érdi Járási Hivatal határozata

Tomacsek Kristóf Úr
igénylő

Tisztelt Tomacsek Kristóf Úr!

Hivatkozva 2018. április 18-án érkezett elektronikus levelére, melyben
közérdekű adatigénylést kér, a KDVVIZIG az alábbi tájékoztatást adja:

Az érintett ingatlan (Szentendre 02/16 hrsz., kivett, Duna-folyam), a
Magyar Állam tulajdonában, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelésében van, része a nagyvízi medernek. Az ingatlan
beavatkozással érintett része a Magyar Kikötő Zrt. bérleménye. A bérlő a
faápolás mellett kisebb tereprendezésre vonatkozó kérelmet is benyújtott
igazgatóságunkhoz, amely mintegy maximum 90 cm, sík felszínre történő
feltöltést jelent. A feltöltés származási bizonyítvánnyal és bevizsgálási
jegyzőkönyvvel rendelkező anyag felhasználásával történik.

Tárgyi munka kronológiai sorrendben a következőképpen történt:

1. A bérlő és az - egyben a kikötői engedéllyel rendelkező - üzemeltető
kérelmezte a bérleményén a már megkezdett tereprendezési munkák
folytatását 2017. november 21-én.
2. Az igazgatóság részéről a vagyonkezelői hozzájárulás kiadásra került
2017. december 20-án.
3. A hozzájáruláshoz kértük Fakataszter készítését, amelyet bérlő
megküldött részünkre 2018. március 1-én.
4. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának érvényes
határozata alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes
természetvédelmi őrének 2018. március 1-én megküldtük a bérlő fakatasztert
tartalmazó szakértői dokumentációját. Ezzel egyidőben Szentendre város
Polgármesteri Hivatal illetékesét is tájékoztattuk.
5. A természetvédelmi őr a tervezett faápolásokat és a tervezett
ültetéseket (összesen 85 db őshonos, a terület jellegéhez illeszkedő
faegyedet jelent) elfogadta a 2018. március 1-én történt személyes
egyeztetés során.
6. A bérlő 2018. március 15. napjáig 9 db 16 cm törzsátmérő feletti
faegyed, valamint 8 db 10-16 cm törzsátmérő közötti faegyed eltávolítását
végezte el, a szakértői véleménynek megfelelően. Tóth Zsolt, a KDVVIZIG
erdészeti referensének javaslata alapján került a szakértői dokumentációba
a felhasználható fa- és cserjefajok felsorolása. Kollégánk megállapította,
hogy a jelenlegi vegetáció degradált, nem a Duna-folyam part menti
vegetációjára jellemző 10-15 fajból áll, hanem zömében monokultúrás
társulásnak tekinthető, sok invazív egyeddel a felújulási zónában.

A területet és a tervezett faápolási, fakivágási beavatkozásokat - a
megküldött Fakataszter alapján - Tóth Zsolt erdészeti referens kollégánk
ellenőrizte. Megállapította, hogy a beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy
a terület rendeltetésszerű és balesetmentes használatra alkalmassá váljon,
mivel a fák 80 %-a idős, beteg, balesetveszélyes, tehát eltávolítandó.
Megjegyezzük, hogy a bérlő az engedélyezett mennyiséghez képest lényegesen
kevesebb faegyed kivágását végezte el. Bérlő a továbbiakban a
balesetveszély elhárítása érdekében koronaápolásokat is végez, a fák
megmentése érdekében. Az ültetésre kerülő fásszárú egyedek megerősödése
után az idős egyedek eltávolítása fokozatosan történik meg, mintegy 10
éves időtartam alatt.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bérlő a munkaterületen táblát helyezett el,
ahol jelezte, hogy a munkákat a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
hozzájárulásával végzi.

Levelemhez mellékelem a szükséges iratokat.

Budapest, 2018. április 23.

Tisztelettel:

Szilágyi Attila
igazgató
--
             Tóth Zsolt
okl.erdőmérnök MSC, MBA

References

Visible links
1. http://www.kdvkovizig.hu/
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Tomacsek Kristóf

Delivered

Tisztelt Szilágyi Attila !

Válaszukat köszönöm!

Üdvözlettel:

Tomacsek Kristóf

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tomacsek Kristóf:
Csak a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei