Szervezeti felépítés, létszámra vonatkozó adatok, szerződések

Varga Géza küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Írottkő Natúrparkért Egyesület részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Írottkő Natúrparkért Egyesület munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Írottkő Natúrparkért Egyesület munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Varga Géza

Tisztelt Írottkő Natúrparkért Egyesület!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület szervezeti
felépítésének részletes ábráját.

A fizikai, illetve a szellemi foglalkoztatású munkavállalók
létszámát. A szellemi munkavállalók közül a vezető beosztású
munkavállalók létszámát, kategóriánkénti bontásban. Amennyiben van a fizikai munkavállalóinak átlag alapbérét, a szellemi foglalkoztatású dolgozók átlag alapbérét és külön a vezető beosztásúak átlag alapbérét és egyéb béren kívüli juttatásait. A társaságnál foglalkoztatott tanácsadók létszámát, külön feltüntetve a munkaszerződéssel, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát. A foglalkoztatott tanácsadók átlagbérét, valamint megbízás esetén átlagos megbízási díját.

Adatot arra vonatkozóan, hogy az Egyesületnél hány darab munkakör van. Az egyes munkakörök megnevezéseit.

Adatot arra vonatkozóan, hogy a vezető beosztású munkavállalóknak milyen követelményeknek kell megfelelniük.

Adatot arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű és összegű béren kívüli juttatást kapnak az Egyesület foglalkoztatottjai.

Az Egyesület összes telephelyének számát és címét, beleértve a tulajdonban lévő ingatlanok mellett, a bérelt ingatlanokat is.

Az Egyesület által a Natúrbolt üzemeltetőjével kötött bérleti szerződés másolatát, az eredeti bérleti kiírás felhívását, közzétételének módját és idejét, a jelentkezők számát, az elbírálás szempontrendszerét, a befizetett bérleti díjak nyilvántartását. Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének beleegyző nyilatkozata az épület további haszonbérbe adásáról.

Kérem, hogy a fenti adatokat legkésőbb a törvényi határidőig, ideális esetben a soron következő közgyűlésig nyilvánosságra hozni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 20.

Üdvözlettel:

Varga Géza

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Géza

Tisztelt Írottkő Natúrparkért Egyesület!

Kérem Önöket, hogy 2013. február 20-án kelt adatigénylésemet haladéktalanul válaszolják meg. A törvényi határidő 2013. március 7. volt, ezen idő alatt és azóta sem nem jelezték, hogy az adatkérés megválaszolásának bármilyen akadálya lenne.

A feltett kérdéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatkérelemben is megadott törvényi határidő lejárta miatt haladéktalanul válaszolják meg.

Egyben tájékoztatom, hogy a válaszadás elmaradása törvényszegésnek minősül. A válasz elmaradása esetén az adatkérő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat illetve bírósági eljárást kezdeményezhet az adatok kiadása érdekében.

Üdvözlettel:

Varga Géza

Hivatkozása ide


Tisztelt Varga Géza!

Az adatkérésével kapcsolatban pár napi türelmét kérem, jelenleg technikai akadálya van válaszadásunknak. Kérem szíves türelmét és megértését. Válaszunkat április 15-ig megküldjük.

Köszönettel
Somogyi Györgyné

titkár
Írottkő Natúrparkért Egyesület

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Géza

Tisztelt Írottkő Natúrparkért Egyesület!
Tisztelt Asszonyom!

Köszönöm válaszát, melyet azonban nem tudok elfogadni.

Adatigénylésemet 2013. február 20-án (44 napja) küldtem meg az Önök részére, az üzenet kézbesítéséről visszaigazolást is kaptam.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében Önöknek, mint adatgazdának 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.
Lehetőségük lett volna hosszabbítást kérni, akkor az igénylést követően összesen 15+15 napja lett volna a válaszadásra. A válaszadás határideje akkor is meghosszabbodott volna, ha költségtérítést kérnek az adatok átadásáért, ebben az esetben a költségtérítés elfogadását követően 15 napja lett volna a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia.

Mivel fentiek közül egyik eset sem áll fenn, és a törvényileg meghatározott határidő régen lejárt így kérem az információ haladéktalan rendelkezésre bocsátását.

Tájékoztatom, hogy a kért adatok megismerése érdekében levélben fogok fordulni Kőszeg Város Jegyzőjéhez és Polgármesteréhez, az Egyesület Felügyelő Bizottságához illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Bízva a mielőbbi válaszadásban,

Üdvözlettel:

Varga Géza

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Géza:
Csak a(z) Írottkő Natúrparkért Egyesület munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei