Szerződés

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Nemzetgazdasági Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a 4D Books Épületinformatikai Kft. között „az extreme light infrastructure attosecond light pulse source (eli-alps) kutatási nagyberendezésnek helyet adó és az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló kutatóközpont, valamint a beruházással érintett telkeken belüli és kívüli közműhálózat és belső úthálózat építési – kivitelezési és szerelési munkáinak elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint” tárgyban keletkezett szerződést annak valamennyi
mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 12.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/14937/2014 - Közérdekű Adatigénylés

 

Dr. Bodoky Tamás Richárd

részére

 

[1][FOI #2573 email]

 

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. május 12. napján megküldött
közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint:

 

„26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre
irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”

 

Az Ön által igényelt, ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft. és a 4D Books Épületinformatikai Kft. között - a Közbeszerzési
Értesítőben 5705/2014 iktatószámon közzétett - közbeszerzés tárgyában
létrejött szerződés esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium nem minősül
adatkezelőnek.

 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy közérdekű adatigénylését az
adatgazdához, az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft.-hez szíveskedjen előterjeszteni.

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a kért szerződés - jellegéből
adódóan - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-a
szerint üzleti titoknak minősülő információkat is tartalmazhat.

 

Tisztelettel:

 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei