SZJA 1% civil szervezetek 2014

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014. rendelkező évben a magánszemélyek személyi
jövedelemadójából tett egy százalékos felajánlások (SZJA 1%) közül
hány darab nem érkezett meg a kedvezményezett civil szervezetekhez
valamilyen hiba miatt. Kérem szíveskedjenek feltüntetni a hibák
nevét is, valamint hogy mekkora összeget tettek ki ezek a
ki nem fizetett felajánlások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kérdésére, miszerint a 2014. rendelkező évben a magánszemélyek személyi jövedelemadójából tett egy százalékos felajánlások (szja 1%) közül hány darab, mekkora összegben és milyen hibák miatt nem érkezett meg a kedvezményezett civil szervezetekhez, az alábbiakat közöljük.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) az érvénytelenség vonatkozásában az alábbi két kategóriát különbözteti meg:

• a magánszemély érdekkörébe tartozó (a magánszemély hibájából eredő) érvénytelenség, valamint
• a kedvezményezett érdekkörébe tartozó (a szervezet hibájából eredő) érvénytelenség.

I. A magánszemély érdekkörébe tartozó (a magánszemély hibájából eredő) érvénytelenség

A 2014. rendelkező évben a magánszemély hibájából a civil kedvezményezetti körre szólóan 78 ezer rendelkező nyilatkozat 265 millió Ft összegben volt érvénytelen.

Az Szf. törvény 5/A. § (1) bekezdése alapján a rendelkező nyilatkozatba foglalt rendelkezés a magánszemély érdekkörébe tartozóan érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike megállapítható:
• Amennyiben a rendelkező nyilatkozaton az adószám hiányos, nem pontos, vagy nem olvasható, vagy a civil kedvezményezettet az adóhatóság jogerősen kizárta az szja 1%-os felajánlásból történő részesedésből, a rendelkezés érvénytelen.
• Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de csoportonként csak egyet-egyet, ezért ha ugyanazon kedvezményezetti csoportba tartozó több kedvezményezett javára is rendelkezett a magánszemély (pl. két nyilatkozatában két különböző alapítványt, vagy két különböző technikai számot jelölt meg) mindegyik rendelkezés érvénytelen.
• A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon minden esetben fel kell tüntetni a magánszemély adóazonosító jelét és a borítékot le kell zárni. Tehát az adóazonosító jel nélküli, vagy a le nem zárt boríték miatt a rendelkezés érvénytelen.
• Amennyiben a magánszemély a munkáltatója útján kíván rendelkezni, abban az esetben a munkáltatónak átadott – a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó – borítékon fel kell tüntetni a magánszemély adóazonosító jelét, majd a boríték lezárását követően a lezárt borítékot annak ragasztási felületére átnyúlóan a magánszemélynek alá is kell írni. Aláírás, adóazonosító jel hiányában, vagy le nem zárt boríték miatt a rendelkezés érvénytelen.
• A rendelkezés egyik alapfeltétele, hogy a magánszemélynek a személyi jövedelemadót határidőig meg kell fizetnie, ezért ha a magánszemély nem fizette meg határidőre az adót és átvezetési kérelmet sem nyújtott be, a rendelkezés érvénytelen. (A leggyakoribb érvénytelenségi ok.)
• Abban az esetben is érvénytelen a rendelkezés, ha a magánszemélynek az esedékesség előtt benyújtott kérelem alapján az szja megfizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy halasztást engedélyezett az adóhatóság, de az engedélyező határozat feltételeit a magánszemély nem teljesítette, illetve, ha a magánszemély a bevallásban, vagy az egyszerűsített bevallásában a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetéséről nyilatkozott, de a részletfizetést nem teljesítette.
• Amennyiben a magánszemély olyan kedvezményezettet jelölt meg, amely az Szf. törvény alapján nem lehet kedvezményezett, a rendelkezés érvénytelen.
• Ha a magánszemélynek nincs bevallása, a rendelkezés érvénytelen, mivel bevallás hiányában nem állapítható meg az szja 1%-os rendelkezés alapja.

II. A kedvezményezett érdekkörébe tartozó (a szervezet hibájából eredő) érvénytelenség

A 2014. rendelkező évben a civil szervezet hibájából 52 ezer rendelkező nyilatkozat 149 millió Ft összegben volt érvénytelen.

Az adóhatóság a civil szervezet javára szóló nyilatkozatot érvénytelennek minősíti, ha a megjelölt civil kedvezményezett az Szf. törvény 5/A. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alábbi feltételeknek nem felelt meg:
• A kedvezményezett nem belföldi székhelyű.
• A kedvezményezett nem felelt meg az Szf. törvény szerinti várakozási időnek.
• A kedvezményezett nem végez közhasznú tevékenységet.
• A kedvezményezett alapszabálya, alapító okirata nem felelt meg a törvényben előírtaknak.
• Az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kedvezményezett nem nyújtott be igazolást arról, hogy könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetésből egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az Szf. törvény 4. § (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti kategóriákba.
• Érvénytelen a civil kedvezményezettre szóló nyilatkozat, ha a kedvezményezett a törvényi feltételek igazolására nem nyújtotta be a ’37A számú adatlapot az állami adóhatósághoz.

A kedvezményezett köztartozásának fennállását az állami adóhatóság kizárólag a kiutalást megelőzően vizsgálja, és köztartozás fennállása esetén intézkedik a kedvezményezett részére felajánlott szja 1%-os összegnek az általa nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről és a fennmaradó összeg kiutalásáról a kedvezményezett részére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt NAV!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

különadó

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Karsai Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei