SZJA nyomtatványok és nyomtatvány-kitöltő programok fejlesztése

Igazmondó Alapítvány küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2010-2015. években a személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos nyomtatványok fejlesztéséhez, kialakításához, aktualizálásához vett-e igénybe külső vállalkozói szolgáltatást ?

2. A fenti (1. pont szerinti) vállalkozói szerződés másolati példányát szíveskedjék rendelkezésemre bocsátani, évenkénti bontásban !

3. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról is, hogy a 2010-2015. években a személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos nyomtatványkitöltő program fejlesztéséhez, kialakításához, aktulizálásához vett-e igénybe külső vállalkozói szolgáltatást?

4. A fenti (3. pont szerinti) vállalkozói szerződés másolati példányát szíveskedjék rendelkezésemre bocsátani, évenkénti bontásban !

Egyidejűleg ezúton kívánom szíves tudomásukra hozni, hogy

--az Info.tv. 27. § (3) bekezdése értemében „Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat…”

-- továbbá annak 27.§ (3a) bekezdése értelmében: „(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni.”

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 3.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment 124 2011.pdf
863K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

2016. március 3-án, a kimittud.atlatszo.hu weboldalon keresztül benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) a személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvánnyal összefüggésben a nyomtatványkép megtervezését, a kitöltési útmutató összeállítását, a feldolgozó program ellenőrzési összefüggéseinek meghatározását, a hibavizsgálati szempontok specifikálását, valamint az internetes kitöltő-ellenőrző program kialakítását és elkészítését a NAV Központi Irányítás Bevallási Főosztálya végzi.

A bevallás tervezése a Pillér Kft. által fejlesztett ABEV tervező programmal történik. Az adózók a bevallás kitöltését a Pillér Kft. által fejlesztett ÁNYK – Általános nyomtatvány kitöltővel végezhetik el.
A tervező és kitöltő program fejlesztése, karbantartása az alábbi átalány díjas szerződések keretében történt:

- INF-124/2011. számú vállalkozási szerződés, 2011. június 30 - 2011. december 31.
- INF-36/2012. számú vállalkozási szerződés, 2012. április 01 – 2014. január 31.
- INF-18/2014. számú vállalkozási szerződés, 2014. április 01 – 2016. január 31.

A Pillér Kft.-n kívül más külső vállalkozói szolgáltatás igénybevételére a fenti témában nem került sor.
A vállalkozási szerződések másolati példányait szíves megismerés céljából mellékelten megküldöm.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. március 17.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment 36 2012.pdf
691K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment 18 2014.pdf
703K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal !

Szíves, és a közigazgatási szervek által folytatott aktuális gyakorlattal ellentétben valóban lényegi és teljes körű válaszukat megköszönjük !

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Igazmondó Alapítvány:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

különadó

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Karsai Dániel által

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

hálapénz

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Celichowski Jerzy által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei