Szlovákia Magyarok Kerekasztalának támogatására 2016

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézettel kötött, a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2016. évben megkötött BGA/2618/4/2016 támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Hévei Rita
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment 2618 2016 F rum Kisebbs gkutat I.pdf
2.9M Download View as HTML


Tisztelt Király Zoltán Úr!

2019. augusztus 7. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk.

Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából csatoltan megküldöm az Ön által kért, BGA/2618/4/2016 számú támogatási szerződéshez benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolási összesítőt.

Tájékoztatom, hogy a pénzügyi összesítőben közérdekből nyilvános személyes adatok is találhatók, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával kezelhetőek, így ezen személyes adatok közzétételére nem jogosult.

Üdvözlettel:

Hévei Rita
titkárságvezető
Vezérigazgatói Kabinet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.
Tel.: +36 1 896 0612
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei