Szlovákia Magyarok Kerekasztalának támogatására a 2016-os évben

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézettel kötött, a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2016. évben megkötött BGA/2618/4/2016 támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét. Amennyiben a kért ´írásos dokumentumokban közérdekből nyilvános személyes adatok is találhatók, kérem ezek anonimizálását, hogy az adatszolgáltatás ne ütközzön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2019. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Király Zoltán!

2019. szeptember 3. napján küldött közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk.

Figyelemmel a 2019. augusztus 7. napján benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigénylésére, illetve annak 2019. augusztus 22. napján történő teljesítésére, továbbá arra a tényre, hogy a jelzett adatkörben változás nem állt be, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatjuk, hogy – hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében foglaltakra – az alábbi adatigénylésének nem teszünk eleget.

Üdvözlettel,

dr. Pulai Gábor
kabinetfőnök
Vezérigazgatói Kabinet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!
Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Mivel az írásos dokumentumokban kértem a közérdekből nyilvános személyes adatok anonimizálását, hogy az adatszolgáltatás ne ütközzön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésével. Nem látom be, miért nem adhatná ki a Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a kért adatokat. Tekintettel arra, hogy a 2017-es év adatait a Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.ellenvetés nélkül kiadta, nehéz elképzelni azt, hogy a 2016-os számlaösszesítőben érzékenyebb adatok lennének.
Amennyiben a számlaösszesítő nem kiadható, kérem a 2016. évben megkötött BGA/2618/4/2016 támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámoló kiadását
Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Szlov kia Magyarok Kerekasztal nak t mogat s ra 2016.txt
4K Download View as HTML

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Szlov kia Magyarok Kerekasztal nak t mogat s ra a 2016 os vben.txt
4K Download View as HTML


Tisztelt Király Zoltán Úr!

Válaszát köszönettel megkaptam, azzal kapcsolatosan – Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából – a következőkről tájékoztatom.

2019. augusztus 7. napján kelt adatigénylésében kérte, hogy küldjük meg az Ön részére "a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézettel kötött, a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2016. évben megkötött BGA/2618/4/2016 támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét".

2019. augusztus 22. napján Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából Hévei Rita titkárságvezető asszony megküldte a kért adatokat tartalmazó dokumentumokat (a szakmai beszámolót és a – jelen levelében is igényelt – pénzügyi elszámolási összesítőt)

Figyelemmel arra, hogy a 2019. szeptember 3. napján benyújtott adatigénylése ugyanerre az adatkörre (szintén "a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézettel kötött, a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2016. évben megkötött BGA/2618/4/2016 támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámoló és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítője") vonatkozott, és az adatkörben változás nem állt be – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel – az alábbi adatigénylésének nem tettünk eleget.

Mellékelten továbbítom a 2019. augusztus 7. napján, illetve szeptember 3. napján megküldött adatigényléseit.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel,
Pulai Gábor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei