Tábori lelkészek listája

Szabolcsi Géza küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Honvédelmi Minisztérium.

Feladó: Szabolcsi Géza

Delivered

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a jelenleg Magyarországon és külföldön szolgáló, illetve állományba vett aktív és tartalékos tábori lelkészek listáját, a lelkészek rendfokozatát és illetményét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 29.

Üdvözlettel:
Szabolcsi Géza

Hivatkozása ide

Feladó: feladat e-mail cím: HM KÁT AIO Adatvédelem
Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Szabolcsi Géza!

 

Közérdekű adatigénylése tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

 

Közérdekű adatigénylése a Magyar Honvédség egy szakmai csoportjának
tényleges létszámára, állománycsoportjára/rendfokozatára és illetményére
irányult.

 

Az Ön által kért adatok a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.
törvény 40. § (1) bekezdése alapján nem nyilvánosak, mivel azok a Magyar
Honvédség személyi állományára vonatkozó védelmi képességének,
hadrafoghatóságának biztosításával összefüggő adatok. Felhívom figyelmét,
hogy ezen adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek
mérlegelésével a Honvéd Vezérkar főnöke engedélyezheti.

 

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Hatóság)
folyamatos törekvése gátat szabni annak, hogy egyedi közérdekű
adatigénylésekkel a közfeladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak
listázására kerülhessen sor. Bár a törvények kimondják bizonyos adatkörök
vonatkozásában a személyes adatok nyilvánosságát és megismerhetőségét, ez
a jog nem eredményezheti azt, hogy az érintettek magánszférája a
nyilvánosság számára kiszolgáltatottá váljon.

 

A Hatóság álláspontja szerint indokolatlan, hogy egy választott
tisztségviselőről, politikai vezetőről ugyanazon adatokat engedi
megismerni a közérdekből nyilvános személyes adatokról rendelkező törvényi
szabályozás, mint egy kizárólag döntés-előkészítéssel, napi ügyintézéssel
foglalkozó közszolgáról.

 

A fentiek alapján ezen foglalkozás csoport esetében az adatigénylés
teljesítése a csoportba tartozó személyek listázását eredményezné.
Mindezekre tekintettel közérdekű adatigénylését elutasítom.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy e levelem kézhezvételét követő 30 napon belül
az ügyben bírósághoz, továbbá vizsgálat kezdeményezése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail:
[email address]; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Utóbbi esetben a
pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló, vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

 

Tisztelettel:

 

HM KÁT Adatvédelmi és Információszabadság Osztály

 

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabolcsi Géza:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei