Tájékoztató kampány(ok) 2017. május

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. május 1. és 2017. május 31. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment formanyomtatv ny.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. június 6-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2017. május 1. és 2017. május 31. között kelt megrendeléseket a
médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Az Infotv. 29. § alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény
teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016.
(IX. 30.) Korm. rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a
Miniszterelnöki Kabinetiroda költségtérítést állapíthat meg.

 

Tájékoztatom, hogy adatigénylésének teljesítése a kért adatok mennyiségére
tekintettel, az Miniszterelnöki Kabinetiroda alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. A költségtérítés összege 21. 155,- Ft. Jelezzük, hogy
adatigénylésével kapcsolatban dologi költség nem került megállapításra.

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves visszajelzését, hogy igénylését
fenntartja-e. Amennyiben igen, a költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük, szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait
az [Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. június 21.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

Melléklet:

- formanyomtatvány

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Adatigénylésemet továbbra is fenntartom, a költségtérítés megfizetését vállalom. A kért formanyomtatványt kitöltöttem, és privát email-ben elküldtem.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2017. június 6-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.
Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. május 1. és 2017. május 31. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

A Miniszterelnöki Kabinetiroda figyelemmel arra, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján a költségtérítés előzetes megfizetésének feltételei (munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétele, jelentős terjedelmű dokumentum, a költségtérítés mértéke várhatóan meghaladja a kormányrendeletben meghatározott mértéket) fennállnak, 21. 155,- Ft összegű költségtérítés megfizetéséről döntött, amelyről 2017. június 21-én kelt válaszunkban tájékoztattuk Önt.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus úton 2017. június 26-án megküldött válaszában vállalta a költségek megfizetését, tájékoztatjuk arról, hogy az adatigénylés költségtérítését a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlára szíveskedjen 2017. július 13. napjáig átutalni.

Kérem, hogy az átutalás megjegyzésében a következő közlemény szerepeljen: ErdélyiK20170606

Budapest, 2017. június 28.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

A kért 21.155,- Ft összegű költségtérítést átutaltam a megadott számlaszámra. Kérem, mielőbb szíveskedjenek megküldeni részemre az adatigénylésemben kért adatokat.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment EK 1.pdf
445K Download View as HTML

Attachment EK2.pdf
420K Download View as HTML

Attachment EK3.pdf
424K Download View as HTML

Attachment EK4.pdf
455K Download View as HTML

Attachment EK5.pdf
401K Download View as HTML

Attachment EK6.pdf
429K Download View as HTML

Attachment EK7.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment EK8.pdf
439K Download View as HTML


 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Friday, July 14, 2017 2:14 PM
To: '[FOI #9386 email]'
Subject: válasz adatiégnylésre

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. június 6-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2017. május 1. és 2017. május 31. között kelt megrendeléseket a
médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– online

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– hiperlokális online

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– sajtó

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– hiperlokális sajtó

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. – június 30.
– közterület

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– rádió

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– televízió

-          MK_PÜ/55/118 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 15.
– hiperlokális televízió

-          MK_PÜ/55/119 (2017) – Megrendelő – 2017. június 1. - július 15.
– sajtó, rádió, televízió, online, közterület

-          MK_PÜ/55/171 (2017) – Megrendelő – 2017. május 10. - május 25.
– kreatív tervezési, gyártási, kutatási feladatok

-          MK_PÜ/55/114 (2017) – Megrendelő – 2017. május 26. – május 31.
– dekorációs és marketing eszközök, nyomdai szolgáltatások

-          MK_PÜ/55/60 (2017) – Megrendelő – 2017. május 4. – május 6. –
dekorációs és marketing eszközök, nyomdai szolgáltatások

-          MK_PÜ/55/43 (2017) – Kiegészítő médiaterv – 2017. május 17. –
május 20.  – behúzás nyomtatott lapokba (sajtó)

-          MK_PÜ/55/55 (2017) – Megrendelő – 2017. május 17. – május 20. –
egyedi behúzás nyomtatott lapokba (sajtó)

-          MK/KOM/ÁT/44/19 (2017) – Megrendelő – 2017. júniusi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK/KOM/ÁT/44/13 (2017) – Megrendelő – 2017. májusi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK_PÜ/55/87 (2017) – Megrendelő – 2017. június 16. –
médiatréning stúdiókörnyezetben II.

-          MK_PÜ/55/117 (2017) – Médiaterv – 2017. június 1. - július 31.
– Magyar Horgász Magazin egyedi behúzás

-          MK_PÜ/55/120 (2017) – Megrendelő – 2017. június 1. - július 31.
– Magyar Horgász Magazin egyedi behúzás

-          MK_PÜ/55/132 (2017) – Megrendelő – Gyógyszerész kiadvány
tervezése

-          MK_PÜ/55/128 (2017) – Megrendelő – Pedagógusok napja,
Honvédelem napja, Mentők napja, Tűzoltók napja, Rendőrnapi kreatív
tervezése és mutációk készítése

-          MK_PÜ/55/73 (2017) – Médiaterv – 2017. május 21 – május 31. –
hiperlokális online

-          MK_PÜ/55/73 (2017) – Médiaterv – 2017. május 21 – május 31. –
hiperlokális sajtó

-          MK_PÜ/55/73 (2017) – Médiaterv – 2017. május 21 – május 31. –
online

-          MK_PÜ/55/73 (2017) – Médiaterv – 2017. május 21 – május 31. –
rádió

-          MK_PÜ/55/73 (2017) – Médiaterv – 2017. május 21 – május 31. –
sajtó

-          MK_PÜ/55/73 (2017) – Médiaterv – 2017. május 21 – május 31. –
televízió

-          MK_PÜ/55/74 (2017) – Megrendelő – 2017. május 21 – május 31. –
sajtó, rádió, televízió, online

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2017. július 14.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Az adatgazda a válaszában felsorolt dokumentumokat azok nagy mennyisége és mérete miatt privát email-ben küldte meg.

Link to this

Feladó: KiMitTud admin

Adatgazda kérésére elérhetővé tett dokumentumok:
https://drive.google.com/open?id=0Bw4ADi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei