Tájékoztató kampányok 2017. március-április

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. március 1. és 2017. április 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 3.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment formanyomtatv ny.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

2017. május 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. március 1. és 2017. április 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Az Infotv. 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Miniszterelnöki Kabinetiroda költségtérítést állapíthat meg.

Tájékoztatjuk, hogy adatigénylésének teljesítése a kért adatok mennyiségére tekintettel, a Miniszterelnöki Kabinetiroda alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés összege 25. 408,- Ft. Jelezzük, hogy adatigénylésével kapcsolatban dologi költség nem került megállapításra.

A fentiekre tekintettel kérjük szíves visszajelzését, hogy igénylését fenntartja-e. Amennyiben igen, a költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján – kérjük, szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az [Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címre megküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. május 18.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Melléklet:
- formanyomtatvány

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Adatigénylésemet továbbra is fenntartom, a költségtérítést kifizetem.
A kért nyomtatványt kitöltve elküldtem privát email-ben.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2017. május 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. március 1. és 2017. április 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

A Miniszterelnöki Kabinetiroda figyelemmel arra, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján a költségtérítés előzetes megfizetésének feltételei (munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétele, jelentős terjedelmű dokumentum, a költségtérítés mértéke várhatóan meghaladja a kormányrendeletben meghatározott mértéket) fennállnak, 25. 408,- Ft összegű költségtérítés megfizetéséről döntött, amelyről 2017. május 18-án kelt válaszunkban tájékoztattuk Önt.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus úton 2017. május 19-én megküldött válaszában vállalta a költségek megfizetését, tájékoztatjuk arról, hogy az adatigénylés költségtérítését a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlára szíveskedjen 2017. június 7. napjáig átutalni.

Kérem, hogy az átutalás megjegyzésében a következő közlemény szerepeljen: ErdélyiK20170503

Budapest, 2017. május 23.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

A kért 25.408,- Ft összegű költségtérítést ma átutaltam a megadott számlaszámra ErdélyiK20170503 közleménnyel.

Erre hivatkozva kérem, hogy az általam igényelt adatokat mielőbb szíveskedjenek megküldeni részemre itt, a KiMitTud felületén.

A költségtérítésről kiállított számlát pedig arra a privát email-címemre szíveskedjenek küldeni, amelyről a kitöltött formanyomtatványt küldtem Önöknek 2017. május 19-én.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment EK01.pdf
422K Download View as HTML

Attachment EK02.pdf
407K Download View as HTML

Attachment EK03.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment EK04.pdf
254K Download View as HTML

Attachment EK05.pdf
408K Download View as HTML

Attachment EK06.pdf
425K Download View as HTML

Attachment EK07.pdf
424K Download View as HTML


 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Thursday, June 08, 2017 4:19 PM
To: '[FOI #9244 email]'
Subject: válasz adatigénylésre

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. május 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2017. március 1. és 2017. április 30. között kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora 
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          MK_PÜ/55/19 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi gyártás

-          MK_PÜ/55/57 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi gyártás

-          MK_PÜ/55/63 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi kreatív

-          MK_PÜ/55/42 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi kreatív

-          MK_PÜ/55/30 (2017) – Megrendelő – 2017. április - június
médiatréning

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális online

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális sajtó

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális televízió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
közterület

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május rádió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május sajtó

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
televízió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv– 2017. március – május online

-          MK_PÜ/55/14 (2017) – Megrendelő – 2017. március – május online,
közterület, sajtó, televízió, rádió

-          MK_PÜ/55/4 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi online

-          MK_PÜ/55/5 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi online

-          MK_PÜ/55/2 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi sajtó

-          MK_PÜ/55/3 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi sajtó

-          MK_PÜ/55/6 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi sajtó, rádió,
online

-          MK_PÜ/55/10 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi sajtó, rádió,
online

-          MK/KOM/ÁT/44/11 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK/KOM/ÁT/44/6 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK_PÜ/55/26 (2017) – Megrendelő – 2017. március „Párbeszéd a
gyerekutaztatás szabályairól” weboldal tervezése és kialakítása

-          MK_PÜ/55/28 (2017) – Megrendelő – 2017. március „Nemzeti
Konzultáció 2017” weboldal tervezése és kialakítása

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. június 8.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment EK08.pdf
454K Download View as HTML

Attachment EK09.pdf
399K Download View as HTML

Attachment EK10.pdf
525K Download View as HTML

Attachment EK11.pdf
960K Download View as HTML

Attachment EK12.pdf
611K Download View as HTML

Attachment EK13.pdf
403K Download View as HTML

Attachment EK14.pdf
428K Download View as HTML


 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Thursday, June 08, 2017 4:19 PM
To: '[FOI #9244 email]'
Subject: válasz adatigénylésre

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. május 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2017. március 1. és 2017. április 30. között kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora 
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          MK_PÜ/55/19 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi gyártás

-          MK_PÜ/55/57 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi gyártás

-          MK_PÜ/55/63 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi kreatív

-          MK_PÜ/55/42 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi kreatív

-          MK_PÜ/55/30 (2017) – Megrendelő – 2017. április - június
médiatréning

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális online

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális sajtó

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális televízió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
közterület

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május rádió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május sajtó

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
televízió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv– 2017. március – május online

-          MK_PÜ/55/14 (2017) – Megrendelő – 2017. március – május online,
közterület, sajtó, televízió, rádió

-          MK_PÜ/55/4 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi online

-          MK_PÜ/55/5 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi online

-          MK_PÜ/55/2 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi sajtó

-          MK_PÜ/55/3 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi sajtó

-          MK_PÜ/55/6 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi sajtó, rádió,
online

-          MK_PÜ/55/10 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi sajtó, rádió,
online

-          MK/KOM/ÁT/44/11 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK/KOM/ÁT/44/6 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK_PÜ/55/26 (2017) – Megrendelő – 2017. március „Párbeszéd a
gyerekutaztatás szabályairól” weboldal tervezése és kialakítása

-          MK_PÜ/55/28 (2017) – Megrendelő – 2017. március „Nemzeti
Konzultáció 2017” weboldal tervezése és kialakítása

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. június 8.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment EK15.pdf
700K Download View as HTML

Attachment EK16.pdf
451K Download View as HTML

Attachment EK17.pdf
263K Download View as HTML

Attachment EK18.pdf
435K Download View as HTML

Attachment EK19.pdf
601K Download View as HTML

Attachment EK20.pdf
597K Download View as HTML

Attachment EK21.pdf
568K Download View as HTML

Attachment EK22.pdf
433K Download View as HTML

Attachment EK23.pdf
846K Download View as HTML

Attachment EK24.pdf
621K Download View as HTML


 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Thursday, June 08, 2017 4:19 PM
To: '[FOI #9244 email]'
Subject: válasz adatigénylésre

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. május 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2017. március 1. és 2017. április 30. között kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora 
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          MK_PÜ/55/19 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi gyártás

-          MK_PÜ/55/57 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi gyártás

-          MK_PÜ/55/63 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi kreatív

-          MK_PÜ/55/42 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi kreatív

-          MK_PÜ/55/30 (2017) – Megrendelő – 2017. április - június
médiatréning

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális online

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális sajtó

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
hiperlokális televízió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
közterület

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május rádió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május sajtó

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv – 2017. március – május
televízió

-          MK_PÜ/55/13 (2017) – Médiaterv– 2017. március – május online

-          MK_PÜ/55/14 (2017) – Megrendelő – 2017. március – május online,
közterület, sajtó, televízió, rádió

-          MK_PÜ/55/4 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi online

-          MK_PÜ/55/5 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi online

-          MK_PÜ/55/2 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi sajtó

-          MK_PÜ/55/3 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi sajtó

-          MK_PÜ/55/6 (2017) – Médiaterv – 2017. márciusi sajtó, rádió,
online

-          MK_PÜ/55/10 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi sajtó, rádió,
online

-          MK/KOM/ÁT/44/11 (2017) – Megrendelő – 2017. áprilisi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK/KOM/ÁT/44/6 (2017) – Megrendelő – 2017. márciusi ügynökségi
szolgáltatás

-          MK_PÜ/55/26 (2017) – Megrendelő – 2017. március „Párbeszéd a
gyerekutaztatás szabályairól” weboldal tervezése és kialakítása

-          MK_PÜ/55/28 (2017) – Megrendelő – 2017. március „Nemzeti
Konzultáció 2017” weboldal tervezése és kialakítása

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. június 8.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm szépen, valamennyi dokumentumot megkaptam.
Azonban az EK15.pdf (MK-PÜ 55/13 rádió), az EK20.pdf (MK-PÜ 55/13 online), és az EK24.pdf (MK-PÜ 55/13 sajtó) nevű dokumentumok olvashatatlanul rossz minőségűek, ezért kérem, hogy szíveskedjenek azokat olvasható minőségben ismételten megküldeni részemre.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment 3.pdf
621K Download View as HTML

Attachment 2.pdf
708K Download View as HTML

Attachment 1.pdf
603K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A  kért dokumentumokat levelünk mellékleteként csatoljuk.

 

Az okozott kellemetlenségért elnézését kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei