Tájékoztató kampányok 2017. október-november

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. október 1. és 2017. november 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 1.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment formanyomtatv ny.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

2017. december 1-jén kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. október 1. és 2017. november 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Az Infotv. 29. § alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Miniszterelnöki Kabinetiroda költségtérítést állapíthat meg.

Tájékoztatom, hogy adatigénylésének teljesítése a kért adatok mennyiségére tekintettel, az Miniszterelnöki Kabinetiroda alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés összege 26.400,- Ft. Jelezzük, hogy adatigénylésével kapcsolatban dologi költség nem került megállapításra.

A fentiekre tekintettel kérjük szíves visszajelzését, hogy igénylését fenntartja-e. Amennyiben igen, a költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján – kérjük, szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az [Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címre megküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. december 15.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Melléklet:
- formanyomtatvány

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Adatigénylésünket fenntartjuk, a kért költségtérítést kifizetjük. A formanyomtatványt elküldtük privát email-ben.

Üdvözlettel:
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

2017. december 1-jén kelt levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2017. október 1. és 2017. november 30. között kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda figyelemmel arra, hogy az Infotv. 29. § (4)
bekezdése alapján a költségtérítés előzetes megfizetésének feltételei
(munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétele, jelentős terjedelmű
dokumentum, a költségtérítés mértéke várhatóan meghaladja a
kormányrendeletben meghatározott mértéket) fennállnak, 26. 400,- Ft
összegű költségtérítés megfizetéséről döntött, amelyről 2017. december
15-én kelt válaszunkban tájékoztattuk Önt.

 

Tekintettel arra, hogy az elektronikus úton 2017. december 18-án
megküldött válaszában vállalta a költségek megfizetését, tájékoztatjuk
arról, hogy az adatigénylés költségtérítését a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlára szíveskedjen 2018.
január 18. napjáig átutalni.

 

Kérem, hogy az átutalás megjegyzésében a következő közlemény szerepeljen:
Atlatszo1201

 

Budapest, 2018. január 3.

 

Tisztelettel,

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

A kért 26.400,- Ft összegű költségtérítést átutaltuk a megadott számlaszámra. Kérjük, mielőbb szíveskedjenek teljesíteni az adatigénylésünket.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment 1.zip
5.9M Download


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

2017. december 1-jén kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. július 1. és 2017. szeptember 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2017. október 1. és 2017. november 30. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok kerülnek megküldésre:

- MK¬_PÜ/1 / 30 (2017) – Megrendelő
- MK¬_PÜ/1 / 38 (2017) – Megrendelő
- MK¬_PÜ/1 / 40 (2017) – Megrendelő
- MK¬_PÜ/1 / 54 (2017) – Megrendelő
- MK¬_PÜ/1 / 58 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/55/ 278 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/55/ 322 (2017) – Médiaterv
- MK_PÜ/55/ 323 (2017) – Médiaterv
- MK_PÜ/55/ 324 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/55/ 325 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/55/ 329 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/55/ 334 (2017) – Médiaterv
- MK_PÜ/55/ 335 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/55/ 354 (2017) – Médiaterv
- MK_PÜ/55/ 355 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/194/ 33 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/195/ 12 (2017) – HL TV Médiaterv
- MK_PÜ/195/ 12 (2017) – Médiaterv
- MK_PÜ/195/ 13 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/195/ 24 (2017) – Médiaterv
- MK_PÜ/195/ 26 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/195/ 27 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/195/ 63 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/195/69 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – HL Online Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – HL Sajtó Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – HL TV Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – Közterület Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – Online Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – Rádió Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – Sajtó Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 2 (2017) – TV Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 3 (2017) – Megrendelő
- MK_PÜ/253/ 5 (2017) – HL Online Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 5 (2017) – HL TV Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 5 (2017) – Online Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 5 (2017) – Rádió Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 5 (2017) – Sajtó Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 5 (2017) – TV Médiaterv
- MK_PÜ/253/ 6 (2017) – Megrendelő
- MK/KOM/ÁT/44/38(2017) – Megrendelő

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a terjedelemre való tekintettel négy e-mailben, a megkeresésben megjelölt címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2018. január 19.

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment a.zip
6.6M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (2/a/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment b.zip
2.7M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (2/b/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment a.zip
6.7M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (3/a/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment b.zip
3.3M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (3/b/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment c.zip
4.3M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (3/c/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment a.zip
4.0M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (4/a/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment b.zip
4.9M Download


[Subject only] Válasz adatigénylésre (4/b/4)

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment c.zip
3.0M Download


Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy ez az utolsó dokumentumcsomag, mely adatigénylésének teljesítéséhez szükséges.

Budapest, 2018. január 19.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei