Támogatások alapadatai 2010-2017

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mazsihisznek 2010. január 1-je és 2017 április 30-a között nyújtott uniós, a központi költségvetésből, illetve önkormányzati forrásból származó támogatásokkal kapcsolatban az alábbi adatokat:

- a támogatás forrása
- a támogatásról szóló szerződés hatálya
- a támogatás összege
- a támogatás célja

Kérem, hogy ugyanezeket az adatokat szíveskedjenek megadni a Mazsihisz tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok, vagyonkezelésre átadott javak, illetve a Mazsihisz irányítása alatt működő egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások vonatkozásában is.

Az adatigénylés nem vonatkozik ugyanakkor a normatív támogatásokra, tehát az oktatási, hitéleti, szociális és egyéb rendszeresen végzett tevékenységekhez nyújtott támogatásokra vonatkozó adatokat nem kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 6.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Kunos Péter


Attachment image001.gif
5K Download

Attachment image002.gif
3K Download

Attachment MAZSIHISZ BZSH k z rdek adat ig nyl s t mogat sok alapadatai 2014 2017.xlsx
48K Download View as HTML

Attachment Eu tamogatasok MAZSIHISZ BZSH.xlsx
13K Download View as HTML

Attachment MAZSIHISZ s BZSH t mogat sok.docx
42K Download View as HTML


Tisztelt Becker András úr!

 

Közérdekű adatigénylés tárgyában küldött levelére azt alábbiakról
tájékoztatom:

 

A MAZSIHISZ és legnagyobb taghitközsége, a Budapesti Zsidó Hitközség a
kapott állami és önkormányzati támogatásokról 2014-óta vezet összesítő
nyilvántartást, a kéréstől némileg eltérő adattartalommal. A 2014. évet
megelőző évekről csak több hetes irattári munkával tudnánk adatot
szolgáltatni, de ha nagyon fontos, természetesen nekilátunk a kutató
munkának. A mellékelt táblázatban nem a támogatás megítélésének vagy a
szerződéskötésnek a dátuma, hanem a megvalósítás és az elszámolás
határideje szerepel, számunkra ugyanis ezek relevánsak. Az EU-s
támogatásokat viszont 2010-ig visszamenőlegesen be tudjuk mutatni,
egyébként nyilvános adatbázisból kigyűjtve (palyazat.gov.hu).

 

A MAZSIHISZ táblázat az önálló vidéki taghitközségek esetében azokat a
támogatásokat tartalmazza, amelyek a Szövetség központján keresztül
valósultak meg, pl. a szegedi és a miskolci zsinagóga rekonstrukció
esetében.

A vidéki taghitközségek közül több kaptak, illetőleg nagyobb részt
pályázati úton nyertek el állami vagy helyi önkormányzati támogatást,
ezekről azonban a MAZSIHISZ, mint az önálló taghitközségek szövetsége, nem
rendelkezik adattal (kivéve az EU-s támogatásokat, amelyek az említett
nyilvános adatbázisban találhatók).

 

A MAZSIHISZ-nek egyetlen vállalkozás van a tulajdonában, a Kóserália Kft.,
ami semmilyen állami, illetve önkormányzati támogatásban nem részesült.

 

A 2018. évi és az ezt követő időszak adatait a jövőben félévente
feltesszük a honlapunkra (mazsihisz.hu), mint e válasszal egyidejűleg most
is. Bármilyen ezekkel összefüggő kérdésre igyekszünk soron kívül – és
térítés nélkül – válaszolni.

 

Megelőzve néhány kérdést és kérést, a 2018-as évről az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A Rumbach utcai Zsinagóga, Együttélés Háza projekt 50 + 450 millió Ft-os
összegét a MAZSIHISZ táblázat tartalmazza, de a folyamatban lévő beruházás
állami támogatásának 2018-ra már átutalt összege 1 000 + 950 millió Ft, 
2019-re pedig további 717 millió Ft-ra számíthatunk.

 

A Zsidó Szeretetkórház felújítására, korszerűsítésére a Kormány 4 800
millió Ft támogatásról döntött, de erről még szerződés nem született.

 

A normatív állami támogatásokon és más, a költségvetési törvényben
meghatározott támogatásokon kívül adat összeállításunk nem tartalmazza az
elvett és vissza nem kapott zsidó tulajdonú ingatlanok utáni örökjáradék
összegét, minthogy ezt nem tekintjük támogatásnak.

 

Budapest, 2018. február 8.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kunos Péter s.k.

MAZSIHISZ és BZSH

ügyvezető igazgató

 

 

dr. Kunos Péter

ügyvezető igazgató

MAZSIHISZ

1075 Budapest, Síp utca 12.

[1][email address]

Tel.: +36 1 413 5569

[2]Mazsihisz_Hu_logo [3]Mazsihisz_bkg

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Kunos Péter Úr!

Köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Semmiképp nem akarnám önöket több hetes kutatómunkára kényszeríteni, ugyanakkor némi adatokra mégiscsak szükségem van, mert egy nagyobb horizontú anyagon dolgozom, amely az egyházi támogatások alakulását próbálja összegezni 2010 és 2017 közötti időszak vonatkozásában.
Kompromisszumos megoldásként az javasolnám, hogy a 2010-2014 közti időszakról csak az 1 millió forint feletti támogatásokat vegyük ide, azokról talán van valami összefoglaló anyag. Ha nincs, akkor még mindig kitalálhatunk valami egyszerűbb megoldást.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei