Tanácsadási szerződés - teljesítési igazolások

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (volt Event Knowledge Services SA) kötött tanácsadási megbízás részeként kiállított teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 1.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Pataki Úr!

Köszönettel megkaptuk 2017. március 1. napján kelt adatigénylését, melyre a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv.") rendelkezései alapján a Budapest 2024 Zrt. (a továbbiakban: "Társaság") nevében, a törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés jelentős terjedelme, illetve az igényléssel érintett nagyszámú adat miatt a Társaság az Infotv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos válaszadási határidőt egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítja, amelyről az igénylőt jelen levél megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az adatigénylésre nyitva álló határidő a meghosszabbítás következtében: 2017. március 31.

A Társaság a meghosszabbított határidőn belül érdemi választ fog adni az adatigénylésére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Társaság ellen.

2017. március 16.

Üdvözlettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.


Attachment teljes t sigazol s Konzorcium.pdf
2.3M Download View as HTML


Tisztelt Pataki Márton!

 

Közérdekű adatigénylésére határidőn belül küldött válaszunk a csatolmányok
nagy mérete miatt nem ment át, ezért két külön üzenetben küldjük.

 

Üdvözlettel,

 

Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

 

From: Info
Sent: Friday, March 31, 2017 11:54 PM
To: 'Pataki Márton' <[FOI #8581 email]>; 'Pataki
Márton' <[email address]>; 'Pataki Márton'
<[email address]>; 'Pataki Márton'
<[email address]>; 'Pataki Márton'
<[email address]>
Subject: BP2024 közérdekű adatigénylés válasz

 

Tisztelt Pataki Márton!

 A 2017. március 1. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1)
bekezdése alapján küldött közérdekű adatigényléseire tekintettel a
következő választ adjuk. A különálló, de ugyanazon a napon beérkezett
adatkéréseit praktikus okokból egyben kezeljük, így jelen válaszunk az
alábbi 5 témakörre vonatkozik:

 1. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a  Lagardere Sports Geneva SA (volt Event Knowledge Services
SA) kötött tanácsadási megbízás részeként kiállított teljesítési
igazolások.

 2. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés alapján a
megbízottak által készített teljesítési összesítők.

 3. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés keretében a
megbízottak által készített döntéstámogató anyagok (elemzések,
összefoglalók, prezentációk) listája.

 4. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés alapján az
általános projektmenedzsment támogatás keretében a megbeszélésekről
készült összefoglalók listája.

 5. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés alapján a
megbízottak által készített általános pályázati, valamint a technikai
szakmai stratégiáról szóló dokumentum.

 

A fenti adatigénylésekre az alábbi válaszokat adjuk.

1. és 2. Teljesítési igazolások és teljesítési összesítők a konzorciumi
szerződés alapján

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a Társaság rendelkezésére
álló, a  LAGARDÈRE SPORTS GENEVA SA.,  M-INTERGRATED SOLUTION LTD. és a
PRICEWATERHOUSECOOPERS MAGYARORSZÁG KFT.-vel, mint közös ajánlattévőkkel
(a továbbiakban: Konzorcium) kötött megbízási szerződéshez tartozó
teljesítési igazolásokat és teljesítési összesítőket, amelyek a szerződés
rendelkezései szerint lettek kiállítva.

A Konzorcium, mint Megbízotti teljesítés elfogadásának folyamatát a
megbízási szerződés 6.10-6.13 pontjai szabályozzák. A Megbízott kizárólag
a Megbízó által kiadott teljesítési igazolás birtokában jogosult a
megbízási díjra. A Megbízott minden hónapban, illetve minden mérföldkő
tekintetében az elvégzett feladatokról teljesítési összesítőt köteles
készíteni és köteles azt a Megbízónak átadni. A teljesítési összesítő
kézhezvételét követő 15 napon belül Megbízó írásban megerősíti vagy
elutasítja a szerződés teljesítését, elutasítás esetén az ok pontos
megjelölésével. A Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó
teljesítési igazolás kézhezvétele után jogosult számlát benyújtani.
Mindezek alapján a januári és februári teljesítések értékelése a pályázat
visszavonásakor még folyamatban volt.

A konzorciumi szerződés februári azonnali felfüggesztésének
következtében a januári-februári készültségi fokok megállapítása még jelen
pillanatban is folyamatban van tekintettel arra, hogy a konzorciumi
szerződésben egymással párhuzamosan több projekt is futott, különböző
teljesítési fokkal, ráadásul eltérőek az egyes konzorciumi tagok különböző
projektjeinek készültségi foka.

 A szerződés jellegéből adódóan csak abban az esetben tudjuk a januári és
februári teljesítési összesítőket véglegesíteni, amennyiben mindhárom
konzorciumi tag minden, egymással párhuzamosan futó, különböző készültségi
fokban levő projektjével kapcsolatosan sikerül megállapodni, majd a
megállapodást közösen véglegesíteni. 

A konzorciumi szerződést lezáró megállapodás részleteinek kidolgozása
jelenleg folyamatban van, a végleges feltételek elfogadása - tekintettel
arra, hogy a Konzorcium tagjai közül két partnerünk külföldi illetőségű -
 2-3 héten belül várható.

A Konzorcium számára a függőben levő januári és februári teljesítésekkel
kapcsolatosan kifizetés természetesen még nem történt, ami reményeink
szerint a szerződő feleket a minél hamarabbi megegyezésre és a szerződés
minden fél számára megnyugtató módon történő lezárására ösztönzi. A
Budapest 2024 Zrt. célja, hogy minden szerződő partnerével a
tulajdonosai és végső soron az állami költségvetés számára legkedvezőbb
feltételekkel szüntesse meg szerződést azzal együtt, hogy lehetőség
szerint elkerülje a jövőbeni pereket, amellyel hozzájárul a cég mielőbbi
végelszámolásának megkezdéséhez és az ezzel járó költségek
minimalizálásához.

 

3., 4. és 5.  A tanácsadók által a konzorciumi szerződés alapján készített
megbízottak által készített

- döntéstámogató anyagok (elemzések, összefoglalók, prezentációk) listája,

- az általános projektmenedzsment támogatás keretében a megbeszélésekről
készült összefoglalók listája, valamint

- az általános pályázati, valamint a technikai szakmai stratégiáról szóló
dokumentum.

Felhívom a szíves figyelmét, hogy a fenti adatkérésekben megjelölt
dokumentumok (már megfogalmazásukból is adódóan) az Info tv. 27. § (5)
bekezdése szerinti döntéselőkészítő anyagoknak minősülnek és ezeket az
igazgatóság 47/2017. (2017.13.01.) sz. határozata alapján a Budapest 2024
Zrt. közérdekű adatigénylés keretében nem bocsátja rendelkezésre. A
hivatkozott határozat kimondja, hogy a Társaság a közzétételi és
nyilvánosságra hozatali, valamint adatszolgáltatási kötelezettségei
teljesítése során tartsa szem előtt a Társaság, a Társaság tulajdonosai,
az Olimpiai Mozgalom és más jogosultak jogos érdekeit is – és betartva a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – kezelje bizalmasan és ne hozzon
nyilvánosságra, ne tegyen közzé vagy ne adjon ki olyan adatokat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti érdekeit sértené azzal, hogy a
Társaság üzleti érdeke alatt olyan adatokat kell érteni, melyek
nyilvánosságra kerülése egy esetleges jövőbeni olimpiai pályázat során
versenyhátrányt okoznának.

Ezek a pályázattal kapcsolatos belső előkészítő anyagok a pályázat
tartalmának összeállításában kulcsszerepet játszottak és a pályázat
visszavonásától függetlenül egy későbbi olimpiai pályázattal kapcsolatos
döntés megalapozását is szolgálják majd, különös tekintettel a
költséghatékonysági szempontokra. Törekedni kell ugyanis arra, hogy egy
később pályázat során minél több minden felhasználható legyen a mostani
pályázatból és annak előkészítő anyagaiból, és ne kelljen szükségtelenül
újabb költségeket viselnie a központi költségvetésnek. Erre tekintettel
ezek az anyagok az Info tv. 27.§ (6) bekezdése szerinti minősülnek, így
azokat kiadni nem áll módunkban.

Amennyiben további kérdései vannak, Társaságunk akár személyesen is az Ön
rendelkezésére áll.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a
válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi
Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat
jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Társaság
ellen.

 

Üdvözlettel,

 

Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.


Attachment teljes t sigazol s Konzorcium.zip
2.2M Download


Tisztelt Pataki Márton!

 

Ismételten hibaüzenetet kaptunk, hogy válaszunk nem ment át a csatolmányok
nagy mérete miatt. Ezúttal tömörítve ismételten küldjük válaszunk
mellékleteit.

Kérem, amennyiben megkapta válaszunkat a két melléklettel együtt, legyen
kedves visszajelezni.

 

Köszönettel,

 

Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

 

From: Info
Sent: Sunday, April 2, 2017 10:16 AM
To: 'Pataki Márton' <[1][FOI #8581 email]>; 'Pataki
Márton' <[2][email address]>; 'Pataki Márton'
<[3][email address]>; 'Pataki Márton'
<[4][email address]>; 'Pataki Márton'
<[5][email address]>
Subject: FW: BP2024 közérdekű adatigénylés válasz

 

Tisztelt Pataki Márton!

 

Mellékelve küldjük válaszunk másik felét.  

 

Üdvözlettel,

 

Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

 

From: Info
Sent: Friday, March 31, 2017 11:54 PM
To: 'Pataki Márton' <[6][FOI #8581 email]>; 'Pataki
Márton' <[7][email address]>; 'Pataki Márton'
<[8][email address]>; 'Pataki Márton'
<[9][email address]>; 'Pataki Márton'
<[10][email address]>
Subject: BP2024 közérdekű adatigénylés válasz

 

Tisztelt Pataki Márton!

 A 2017. március 1. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1)
bekezdése alapján küldött közérdekű adatigényléseire tekintettel a
következő választ adjuk. A különálló, de ugyanazon a napon beérkezett
adatkéréseit praktikus okokból egyben kezeljük, így jelen válaszunk az
alábbi 5 témakörre vonatkozik:

 1. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a  Lagardere Sports Geneva SA (volt Event Knowledge Services
SA) kötött tanácsadási megbízás részeként kiállított teljesítési
igazolások.

 2. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés alapján a
megbízottak által készített teljesítési összesítők.

 3. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés keretében a
megbízottak által készített döntéstámogató anyagok (elemzések,
összefoglalók, prezentációk) listája.

 4. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés alapján az
általános projektmenedzsment támogatás keretében a megbeszélésekről
készült összefoglalók listája.

 5. Az M-Intergrated Solution Ltd., a PricewaterhouseCoopers Magyarország
Kft. és a Lagardere Sports Geneva SA (korábban Event Knowledge
Services SA) társaságokkal kötött tanácsadási szerződés alapján a
megbízottak által készített általános pályázati, valamint a technikai
szakmai stratégiáról szóló dokumentum.

 

A fenti adatigénylésekre az alábbi válaszokat adjuk.

1. és 2. Teljesítési igazolások és teljesítési összesítők a konzorciumi
szerződés alapján

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a Társaság rendelkezésére
álló, a  LAGARDÈRE SPORTS GENEVA SA.,  M-INTERGRATED SOLUTION LTD. és a
PRICEWATERHOUSECOOPERS MAGYARORSZÁG KFT.-vel, mint közös ajánlattévőkkel
(a továbbiakban: Konzorcium) kötött megbízási szerződéshez tartozó
teljesítési igazolásokat és teljesítési összesítőket, amelyek a szerződés
rendelkezései szerint lettek kiállítva.

A Konzorcium, mint Megbízotti teljesítés elfogadásának folyamatát a
megbízási szerződés 6.10-6.13 pontjai szabályozzák. A Megbízott kizárólag
a Megbízó által kiadott teljesítési igazolás birtokában jogosult a
megbízási díjra. A Megbízott minden hónapban, illetve minden mérföldkő
tekintetében az elvégzett feladatokról teljesítési összesítőt köteles
készíteni és köteles azt a Megbízónak átadni. A teljesítési összesítő
kézhezvételét követő 15 napon belül Megbízó írásban megerősíti vagy
elutasítja a szerződés teljesítését, elutasítás esetén az ok pontos
megjelölésével. A Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó
teljesítési igazolás kézhezvétele után jogosult számlát benyújtani.
Mindezek alapján a januári és februári teljesítések értékelése a pályázat
visszavonásakor még folyamatban volt.

A konzorciumi szerződés februári azonnali felfüggesztésének
következtében a januári-februári készültségi fokok megállapítása még jelen
pillanatban is folyamatban van tekintettel arra, hogy a konzorciumi
szerződésben egymással párhuzamosan több projekt is futott, különböző
teljesítési fokkal, ráadásul eltérőek az egyes konzorciumi tagok különböző
projektjeinek készültségi foka.

 A szerződés jellegéből adódóan csak abban az esetben tudjuk a januári és
februári teljesítési összesítőket véglegesíteni, amennyiben mindhárom
konzorciumi tag minden, egymással párhuzamosan futó, különböző készültségi
fokban levő projektjével kapcsolatosan sikerül megállapodni, majd a
megállapodást közösen véglegesíteni. 

A konzorciumi szerződést lezáró megállapodás részleteinek kidolgozása
jelenleg folyamatban van, a végleges feltételek elfogadása - tekintettel
arra, hogy a Konzorcium tagjai közül két partnerünk külföldi illetőségű -
 2-3 héten belül várható.

A Konzorcium számára a függőben levő januári és februári teljesítésekkel
kapcsolatosan kifizetés természetesen még nem történt, ami reményeink
szerint a szerződő feleket a minél hamarabbi megegyezésre és a szerződés
minden fél számára megnyugtató módon történő lezárására ösztönzi. A
Budapest 2024 Zrt. célja, hogy minden szerződő partnerével a
tulajdonosai és végső soron az állami költségvetés számára legkedvezőbb
feltételekkel szüntesse meg szerződést azzal együtt, hogy lehetőség
szerint elkerülje a jövőbeni pereket, amellyel hozzájárul a cég mielőbbi
végelszámolásának megkezdéséhez és az ezzel járó költségek
minimalizálásához.

 

3., 4. és 5.  A tanácsadók által a konzorciumi szerződés alapján készített
megbízottak által készített

- döntéstámogató anyagok (elemzések, összefoglalók, prezentációk) listája,

- az általános projektmenedzsment támogatás keretében a megbeszélésekről
készült összefoglalók listája, valamint

- az általános pályázati, valamint a technikai szakmai stratégiáról szóló
dokumentum.

Felhívom a szíves figyelmét, hogy a fenti adatkérésekben megjelölt
dokumentumok (már megfogalmazásukból is adódóan) az Info tv. 27. § (5)
bekezdése szerinti döntéselőkészítő anyagoknak minősülnek és ezeket az
igazgatóság 47/2017. (2017.13.01.) sz. határozata alapján a Budapest 2024
Zrt. közérdekű adatigénylés keretében nem bocsátja rendelkezésre. A
hivatkozott határozat kimondja, hogy a Társaság a közzétételi és
nyilvánosságra hozatali, valamint adatszolgáltatási kötelezettségei
teljesítése során tartsa szem előtt a Társaság, a Társaság tulajdonosai,
az Olimpiai Mozgalom és más jogosultak jogos érdekeit is – és betartva a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – kezelje bizalmasan és ne hozzon
nyilvánosságra, ne tegyen közzé vagy ne adjon ki olyan adatokat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti érdekeit sértené azzal, hogy a
Társaság üzleti érdeke alatt olyan adatokat kell érteni, melyek
nyilvánosságra kerülése egy esetleges jövőbeni olimpiai pályázat során
versenyhátrányt okoznának.

Ezek a pályázattal kapcsolatos belső előkészítő anyagok a pályázat
tartalmának összeállításában kulcsszerepet játszottak és a pályázat
visszavonásától függetlenül egy későbbi olimpiai pályázattal kapcsolatos
döntés megalapozását is szolgálják majd, különös tekintettel a
költséghatékonysági szempontokra. Törekedni kell ugyanis arra, hogy egy
később pályázat során minél több minden felhasználható legyen a mostani
pályázatból és annak előkészítő anyagaiból, és ne kelljen szükségtelenül
újabb költségeket viselnie a központi költségvetésnek. Erre tekintettel
ezek az anyagok az Info tv. 27.§ (6) bekezdése szerinti minősülnek, így
azokat kiadni nem áll módunkban.

Amennyiben további kérdései vannak, Társaságunk akár személyesen is az Ön
rendelkezésére áll.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a
válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi
Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat
jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Társaság
ellen.

 

Üdvözlettel,

 

Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8581 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #8581 email]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]
10. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei