Tanácsadói szerződés módosítása

Szilágyi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szilágyi Péter

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azokat az adatokat, előkészítő és háttér-tanulmányokat, melyek megalapozták a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés módosításának szükségességét. Kérem csatolják, hogy a megbízási szerződés kötelezettje pontosan milyen többletfeladat ellátására kötelezett a szerződésmódosítás következtében!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Szilágyi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Szilágyi Úr!

Köszönettel megkaptuk 2016.09.12-én kelt közérdekű adatigénylését, amelyben az alábbiakat kérte:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azokat az adatokat, előkészítő és háttér-tanulmányokat, melyek megalapozták a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés módosításának szükségességét. Kérem csatolják, hogy a megbízási szerződés kötelezettje pontosan milyen többletfeladat ellátására kötelezett a szerződésmódosítás következtében!”

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt az olimpiai pályázatot nemzeti ügynek tekinti, ezért jogszabályi kötelezettségén túl is törekszik a pályázati folyamat során keletkezett minden olyan iratot, dokumentumot és információt megosztani a nyilvánossággal, amelyek nyilvánosságra kerülése nem veszélyezteti a pályázat sikerét, vagy nem rontja versenyhelyzetünket a versenytársakkal szemben.

Tájékoztatóm, hogy az Infotv 29.§ (2) bekezdésében írt határidőt az Infotv 29.§-ban írtak alapján, a felsorolt okokra tekintettel 15 nappal meghosszabbítom.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Szilágyi Úr!

Köszönettel megkaptuk 2016.09.12-én kelt közérdekű adatigénylését, amelyben az alábbiakat kérte:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azokat az adatokat, előkészítő és háttér-tanulmányokat, melyek megalapozták a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása tárgyú megbízási szerződés módosításának szükségességét. Kérem csatolják, hogy a megbízási szerződés kötelezettje pontosan milyen többletfeladat ellátására kötelezett a szerződésmódosítás következtében!”

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt az olimpiai pályázatot nemzeti ügynek tekinti, ezért jogszabályi kötelezettségén túl is törekszik a pályázati folyamat során keletkezett minden olyan iratot, dokumentumot és információt megosztani a nyilvánossággal, amelyek nyilvánosságra kerülése nem veszélyezteti a pályázat sikerét, vagy nem rontja versenyhelyzetünket a versenytársakkal szemben.

A fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. és az Event Knowledge Services SA, az M-Integrated Solution Ltd és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft társaságok konzorciuma (megbízottak) között közbeszerzési eljárás alapján külső szakmai tanácsadói feladatok ellátására létrejött szerződés átruházásával került megbízói pozícióba.

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt a fenti szerződést 2016. júliusában módosította.

A módosítás indoka és a megbízottak által ellátandó többletfeladatok – különös tekintettel a közbeszerzési szabályokra is – a módosító szerződésben, annak mellékleteiben, és a szerződésmódosításról kötelezően közzétett hirdetményben részletesen kifejtésre kerültek. Nyilvános továbbá az Olimpiai Helyszín kiválasztási Javaslat Változások bemutatása című dokumentum is.

A szerződésmódosítás tartalma és jogalapja maradéktalanul megfelel a Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek, annak vonatkozásában hatósági ellenőrzés lefolytatására vagy hivatalbeli jogorvoslat indítására nem került sor.

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A nemzetközi sportszövetségek, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előre nem látható elvárásai miatt a magyar olimpiai pályázat keretében eredetileg kijelölt olimpiai helyszínek egy része helyett új helyszíneket volt szükséges kijelölni. Ezen túl a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pályázatra vonatkozó részletesebb elvárásai okozták a szerződésmódosítás szükségességét. Az előre nem látható, külső szereplők által meghatározott követelmények az olimpiai helyszínek többségének megváltozásával jártak. Erre tekintettel a Megbízottak feladatai (az ellenérték mértékére is kihatóan) megsokszorozódtak. Így az olimpiai pályázat I. szakaszához elkészült dokumentumok és tervek jelentős módosítása vált szükségessé, amelyet a pályázati folyamat kötött határidejére tekintettel a megbízottnak extra intenzitással és többlet erőforrás bevonással kell teljesítenie. Így, az eredeti szerződéses feladatként ellátandó, projektmenedzsment tevékenységek, mind pedig a stratégiai feladatok tekintetében többletfeladatok ellátása vált szükségessé. Az eredeti szerződéshez képest a módosítás nyomán a teljesítésre fordítandó szakértői munkatöbblet kevesebb, mint 11,9%, amelyet a módosított megbízási díj is tükröz.

A fentieken túl egyéb előkészítő és háttértanulmány nem áll rendelkezésünkre, ilyet nem tudunk Önnek átadni. Amennyiben létezne ilyen tanulmány, az az Infotv. 27.§.(5) alapján keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

A szerződésmódosítás főbb adatait tartalmazó hirdetmény nyilvános dokumentum, amelyet a Budapest 2024 Nonprofit Zrt jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, közzétett a Közbeszerzési Hatóság honlapján.

Tisztelettel:

Budapest, 2016 október 12.

Budapest 2024 Nonprofit Zrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szilágyi Péter:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei