Társasházak törvényességi felügyeletének keretében indított két eljárás sorsa

Imre András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Társasházak törvényességi felügyelete kapcsán kérek felvilágosítást, Hatósági Főosztályuk által indított konkrét eljárások ügyében.

A 7/40109-50/2017 sz. eljárás 2017.12.06-án indult, közgyűlési jegyzőkönyv, SZMSZ szerint biztosítandó jogok témájában.
A 7/562-19/2018 sz. 2018.04.10-i tájékoztatójuk szerint az eljárás még tart, és a befejezést követően tudnak majd tájékoztatni.
Ezt követően nincs tudomásom további eljárási eseményről.

A 7/562-6/2018 sz. törvényességi felhívás 2018.02.05-én lett kibocsátva, SZMSZ törvénysértő rendelkezéseinek kijavítása/törlése témájában, NAIH állásfoglalás alapján.
Ezt követően nincs tudomásom további eljárási eseményről.

Mindkét eljárás kapcsán az alábbiak szerint kérem szíves tájékoztatásukat:

1. Az eljárás során milyen ügyintézési határidőket kell(ett volna) betartani?
2. Hol tart jelenleg az eljárás?
3. Meddig fog még tartani az eljárás?
4. Miért nem fordulnak ezen elhúzódó eljárások kapcsán bírósághoz, bírósági kötelezés céljából?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 28.

Üdvözlettel:

Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201901111202.pdf
579K Download View as HTML


Tisztelt Imre András!

Csatolva küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
titkársági ügyintéző

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.
Tel: 305-3156
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt dr. Lamperth Mónika Jegyző Asszony,

Engedje meg, hogy kiegészítsem az összefoglalóját:

A társasház közös képviselete megtagadta a közgyűlési jegyzőkönyv megküldését, és ennek a hangfelvétellel történő összevetésének biztosítását, melyet a társasház SZMSZ-e írt elő. Beadványomban kértem a jegyzőkönyv megküldetését, valamint eljárás indítását az összevetés ügyében, feltételezve azt, hogy a hangfelvétel az összevetés biztosítása nélkül, az SZMSZ szerint előírt módon már megsemmisítésre került.

Önök a 7/40109-50/2017 sz. ügyiratban felszólították a közös képviseletet a jegyzőkönyv megküldésére, az összevetési lehetőség biztosítása kapcsán pedig nyilatkozattételre. Az eljárás során a jegyzőkönyvet megkaptam, de az összevetési lehetőséggel kapcsolatos visszajelzés elmaradt. Több, hivatalukkal történt egyeztetés után az összevetési lehetőség ügyében végül megállapították (7/562-41/2018), hogy a hangfelvételt a közös képviselő valóban megsemmisítette, mégpedig tekintet a hozzá időben beérkezett kérelem teljesítése nélkül.
A válaszában felsorolt további (7/562-xx/2018) ügyiratszámok az egyeztetési folyamat során küldött tájékoztatások, amelyek az ügyhöz igen, érdemi eseményhez viszont nem kapcsolódnak. Az eljárási cselekmények jegyzőkönyvében sem szerepel hozzájuk tartozó eljárási cselekmény. Így megítélésem szerint ezek nem is minősülhetnek eljárási eseménynek, amelyekre eredeti adatkérelmem vonatkozott.

A közös képviselet így szándékosan lehetetlenné tette számomra, hogy az SZMSZ-ben előírt egy olyan alapvető lehetőséggel éljek, amely a közgyűlési határozatok átláthatóságát és utólagos ellenőrzését biztosítja. A beadványomban feltételezett jogsértés beigazolódott, ám az általam kért érdemi lépések megtétele helyett Önök végül a felvétel törlésére hivatkozva megállapították (7/562-41/2018), hogy e vonatkozásban eljárásra nincs lehetőség.
A jogsértés következmények nélkül maradt.

Az eljárás 2017.12.06. óta, több mint egy éve folyamatban van.

Az eljárás során a hangfelvétel összevetésének tárgyában a közös képviselet először igencsak bizarr módon adatvédelmi okokra hivatkozva próbált kibújni az SZMSZ előírások alól. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) viszont egyértelműen a hangfelvétel tulajdonos számára történő biztosítása mellett foglalt állást. Mint azt már az eljárás során is kifejtettem, semmiképpen nem életszerű, amikor egy nyolc oldalas jegyzőkönyv elkészítéséhez a közös képviselet először minden fenntartás nélkül felhasználja a hangfelvételt, majd amikor a tulajdonos ugyanezen hangfelvétellel kapcsolatban összevetést kér, hirtelen "adatvédelmi típusú aggályai" támadnak, és ennek biztosítása helyett a NAIH-hoz fordul, majd kilenc nap múlva inkább törli a felvételt. Egy felvétel vagy mindkét célra felhasználható, vagy egyikre sem.

A NAIH egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a SZMSZ hangfelvétel készítését szabályozó része nem felel meg a 2011. évi CXII. törvény [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról]-nek (a továbbiakban: Infotv.). Önöknek itt hivatalból kellett lépniük, így bocsátották ki a 7/562-6/2018 sz. törvényességi felhívást 2018.02.05-én.

A két ügy külön ügyszámon van. Az egyik tulajdonosi beadvány alapján indult, a másikat hivatalból indították. Az egyikben eljárás indult, a másikban rögtön felhívást bocsátottak ki. Jelen válaszáig egyszer sem kaptam olyan tájékoztatást, vagy utalást arra, hogy a két ügyet egyetlen eljárásnak tekintették volna.
Továbbá az eljárás megindításától számított, a közös képviselet válaszadására nyitott 10(+10) munkanap jóval, legalább egy hónappal még a törvényességi felhívás kibocsátásának napja előtt lejárt.
Fenti körülmények miatt meglepő a válasza, amely szerint a két ügy valójában egy eljárás.

Mi történt a felügyeleti felhívás kibocsátása óta eltelt majdnem egy évben?

Erre azért nem könnyű válaszolni, mert a közös képviselet a dokumentumokba történő betekintést is rendre megtagadja, e vonatkozásban is folyamatos jogsértést elkövetve. A folyamatban levő eljárások kapcsán viszont betekintési jogommal élve mégis információhoz jutok:

A közös képviselet Önöknek küldött 2018.04.17-i válasza szerint az ügyvéd 2018.06.10-re tudja az SZMSZ-t előkészíteni, ezt követően ígéri az SZMSZ szavazás kiírását. Egyben megelőlegezi, hogy az ő felelősségi körét, feladatait érintő részek törölve, módosítva lesznek.

2018.05.03-án a közgyűlés nem teljesítette ezen reményeit, mivel a közös képviselet olyan SZMSZ-t terjesztett elő, amely nem a hangfelvétel szabályozásának módosítását tartalmazta, hanem az ő felelősségi körének csökkentését. A közgyűlés ezért az ő várakozásaival szemben azt szavazta meg, hogy készíttessen olyan SZMSZ-t, ami továbbra is biztosítja a hangrögzítési lehetőséget, de már az Infotv.-nek megfelelő módon, és az ő egyéb beszámolási kötelezettségeit, felelősségeit sem csökkenti.

A közgyűlés határozatában erre 60 napot adott, ami nagyjából már egy hónappal több haladék, mint az ezt megelőző júniusi ígéret. Ez júliusban lejárt, vagyis jelenleg 9 hónapja nincs végrehajtva. A közös képviselet itt is folyamatos jogsértést követ el, mivel kizárólagos felelőssége a határozat végrehajtása.
A 2018. év második fele eseménytelenül eltelik.

A következő ígéret az SZMSZ elkészíttetésére az Ön jelen válasza alapján 2019. február. Nem értem egyébként, hogy a számvizsgáló bizottságot nem említő és nem érintő, régóta végrehajtandó közgyűlési határozat esetében a számvizsgáló bizottságnak miféle szerepe lehet. Döntési kompetenciája pedig jogkör és felhatalmazás hiányában ez ügyben végképp nincs, így erre várni semmiképpen sem indokolt.

Fentiek alapján válaszaira reagálva:

Több, mint egy éve nincs eredmény, ami elfogadhatatlan. A közös képviselet halogató magatartása sikeres, folyamatos jogsértései pedig semmilyen szankcióval nem járnak. Meddig lehet még a társasháznak olyan SZMSZ-e, ami törvénybe ütközik?

1.) Az eljárás során milyen ügyintézési határidőket kell(ett volna) betartani?
Az Ön által is citált 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (a továbbiakban: Ttv.) 27/A. § (4) szerint a felhívás 2018.02.05. kibocsátásától eltelt 60 nap 2018.04.06-án lejárt. A társasház törvényes működése nem állt helyre, de Önök nem éltek a bírósághoz fordulás lehetőségével.
Ez azonban nem az egyetlen, határidőket megállapító jogszabályhely.
Tudomásom szerint a jegyzői hivatal a törvényességi felügyeletet a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: ÁKR) keretein belül gyakorolja, amelynek 50. §-a szerint az ügyintézési határidő 60 nap. Az eljárás megindításához képest ez már a felhívás kibocsátását megelőző napon, 2018.02.04-én le is járt.
A kibocsátott felhívást követően, a Ttv. szerinti 60 nap elmúltával, és egyéb törvényi határidő hiányában ismételten az ÁKR szerinti ügyintézési határidő, pontosabban az ezt meghaladó késedelem növekedett tovább. Hivataluknak lépnie kellett volna. Az elmúlt több, mint egy év alatt mind az ÁKR-ben, mind pedig a Ttv-ben megadott ügyintézési határidő többszörösen eltelt, az eljárás pedig még mindig folyik. 2018 teljes mértékben eseménytelenül eltelt második féléve azt is mutatja, ebben az ügyben hivataluk részéről nem figyelték sem az eltelt időt, sem az eseménytelenséget, ami a társasház általi teljesítésre való törekvés teljes hiányát mutatta.

K1) Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy történhetett meg, hogy a közös képviselet nyilvánvaló időhúzását megengedve az előírt határidők többszörösét is túllépték?

2.) Hol tart jelenleg az eljárás?
Az eljárásokban érdemi esemény, előrelépés fél éve nem történt. Az eljárás egy helyben áll, mert nincs kényszerítő erő, ami kimozdítaná a holtpontról.
Teljes mértékben szkeptikus vagyok mind az aktuálisan ígért februári közgyűlési időpontot, mind pedig az erre ígért új SZMSZ tartalmát, közgyűlési határozatnak történő megfelelőségét illetően.

K2) Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, meddig kívánnak újra meg újra haladékot adni a közös képviseletnek / társasháznak egy olyan ügyben, ahol nyilvánvalóan semmi sem történt fél éven keresztül?

3.) Meddig fog még tartani az eljárás?
Sommás válaszát levezetés ill. hivatkozott jogszabályhelyek teljes hiánya okán nem fogadom el. Véleményem szerint az eljárások várható befejezése is éppen úgy, és pontosan ugyanazzal az Ön által leírt indokkal közérdekű adat, ahogyan a többi adatra vonatkozó kérdésem volt.
Az eljárás várható befejezési ideje számomra most már a legfontosabb szempont.

K3) Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, meddig húzódhat még ez az eljárás?

4.) Miért nem fordulnak ezen elhúzódó eljárások kapcsán bírósághoz, bírósági kötelezés céljából?
A többszörösen túllépett határidőket, a kialakult holtpontot, és az eseménytelenül eltelt utolsó fél évet tekintve úgy gondolom, egyéb eszköz hiányában a bírói út lehetőségével már régen élniük kellett volna. Ezt indokolja az is, hogy nyilvánvalóan látszik, a közös képviselet nem hajlandó és nem is képes a törvényes működést biztosítani. Nem osztom az Ön véleményét, a bírói út kötelezhetné és kikényszeríthetné a törvényes működést.

A 7/40109-50/2017 sz. ügyben történt jogsértést illetően:
Ha a jegyző a Ttv. 27/A. § (2) b) miatt a 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet [a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól] (a továbbiakban: R.) 18. § alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Ttv. 27/A. § (5) c) szerint a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt. A jogsértő magatartásnak így már van következménye.

A 7/562-6/2018 sz. ügyben történt jogsértést illetően:
Ha jegyző a Ttv. 27/A. § (4) szerinti határidő eredménytelen leteltével a bírósághoz fordul, a bíróság a Ttv. 27/A. § (5) b), ill. a R 19. § szerint közgyűlést hívathat össze, aminek keretében már lehetőség nyílik törvényes működést és konkrét eredményt kikényszerítő napirendi pontok összeállítására is. A részletek kifejtése nélkül megjegyzem, hogy mindezeket erősíti az, hogy a társasház SZMSZ-e az átlagos esetet messzemenőkig meghaladó eszközöket ad a számvizsgáló bizottság kezébe. Minimális szinten napirendre tűzhető az Infotv.-be ütköző részek törlése, de ezen túl a bíróság az eljárás alatt lehetőséget biztosíthat egy részletesebb, Infotv-nek megfelelő módosítási csomag befogadására is.
Végül abban az abszurd esetben, ha a közgyűlés az előírt határozati javaslat ellenében sem szavazná meg a napirendi pontot, ismételt bírósághoz fordulással a bíróság minden egyes ilyen további alkalommal a Ttv. 27/A. § (5) c) szerint bírságot is kiszabhat.

Törvényességi felügyelet témájában az elmúlt két évben több beadványomat is kellő körültekintéssel, szakmai hozzáértéssel kezelték. Ezt egy személyes találkozó során elismertem, ahol az ezek kapcsán végzett munkájukat megköszöntem. Az adatkérésem tárgyát képező eljárás ezek közül egy olyan, ahol úgy látom, hogy sajnálatos módon nem sikerült sem a határidőket betartani, sem eredményt elérni.
Rendkívül problémásnak érzem azt, hogy a több, mint egy éve húzódó eljárás eredményes lezárásának jelenleg esélyét sem látom.

Kérem, szíveskedjen biztosítani számomra az eljárás eredményes és lehetőleg mielőbbi lezárását.

Tisztában vagyok azzal, hogy fenti kérdéseim a jelenlegi adatkérelem keretén túlmutatnak. A teljesség érdekében mégis arra kérem, hogy ezeket ugyanezen a fórumon válaszolja meg. Ennek hiányában fenti kérdéseimet más úton juttatom el hivatalukhoz, és a választ a teljességre való törekvés elve szerint itt ugyanúgy közzéteszem.

Köszönettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

Mint azt január 31-én előre jeleztem, az itteni válasz hiányában kérdéseimet most más úton, az ügyfélkapun keresztül juttattam el hivatalukhoz.

Mivel a "3.) Meddig fog még tartani az eljárás?" kérdésemre továbbra sem érkezett válasz, a jelen adatkérelem állapotát továbbra is részben teljesítettnek tekintem.

Köszönettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201903191323.pdf
452K Download View as HTML


Tisztelt Imre András!

Csatolva küldöm a Társasházak törvényességi felügyeletének keretében indított két eljárás sorsa tárgyú levelet.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
irodai ügyintéző

Jegyzői Iroda
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.
E-mail: [email address]
Telefon: +36 1 305 3156

--------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Imre András:
Csak a(z) Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei