Telephelyengedély

Gergely Cecília küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Gergely Cecília

Delivered

Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász
Petőfi tér 1.

Dr. Udvarhelyi István jegyző

Tárgy: közérdekű adat kiadása iránti kérelem

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzata!

Alulírott Gergely-Boldizsár Cecília (szül. 1977.11.05., Csíkszereda; a.n. Bálint Erzsébet, lakik: 2011 Budakalász, Mályva u. 4/B.)

kérelemmel

fordulok Budakalász Város Önkormányzata felé

Kérem Budakalász Város Önkormányzatát, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) 26. és 28. §-ai alapján az alábbi közérdekű adat megismerését biztosítani szíveskedjék.

A Szentendrei út 1-3. szám alatt, a Lenfonó területén fémmegmunkálás tevékenységet végző ipari csarnokot üzemeltető CORREX-ART Ipari és Kereskedelmi Kft. telephelyengedélye, ill. ezen telephelyengedély kiadásának alapjául szolgáló környezetvédelmi szakhatósági engedély - amelyet az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, ill. annak jogelődje adott ki).

Kérelmünk jogalapjaként a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet rendelkezéseire és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. tv. (Kvtv.) 12. § rendelkezéseire is hivatkozunk, amely szerint

„(2) Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat - mint közérdekű adatokat - megismerni.
(3) Az állami szervek, az önkormányzatok - kivéve a bíróságok és a jogalkotó szervek e minőségükben -, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni….
(5) A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információ megismerését nem lehet arra hivatkozva megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, adótitok, fokozottan védett növény vagy állat élőhelyére, kimerülőben lévő természeti erőforrások lelőhelyére, fokozottan védett földtani természeti érték előfordulási helyére vonatkozó adat.”

A a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. §-a szerint

„A megjelenési formájától függetlenül környezeti információ minden olyan információ (adat), amely vonatkozik …
b) a környezetterhelésre, ideértve a zaj, sugárzás, hulladék, radioaktív hulladék környezetbe történő közvetlen vagy közvetett kibocsátására, ha az hatással van vagy valószínűleg hatással lehet a környezet a) pontban meghatározott elemeire;”

Kérem, hogy Budakalász Város Önkormányzata szíveskedjen a hatósági engedélyek másolatát részemre elektronikusan az alábbi e-mailcímre: [email address] megküldeni. Kérem továbbá, hogy amennyiben a kért adatok részben vagy egészben interneten nyilvánosan is elérhetők, úgy a kapcsolódó weboldal címét is szíveskedjenek megküldeni.

Kérem továbbá, hogy Budakalász Város Önkormányzat az adatigényléssel kapcsolatban felmerült költségtérítés összegéről az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján előzetesen tájékoztatni szíveskedjék.

Kelt, Budakalász, 2018.01.29.

Tisztelettel,

Gergely-Boldizsár Cecília

Hivatkozása ide

Feladó: Janitsek Romola
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment GergelyC k z rdek adat hat rozat.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Gergely-Boldizsár Cecília!

 

 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalba 2018.  január 29-én e-mail útján
eljuttatott adatigényléseire vonatkozóan a döntést csatolva megküldöm.

 

 

Üdvözlettel:

[1]cid:image001.jpg@01D1B697.B0585170  

 

Dr. Kovách-Janitsek Romola

igazgatási és szervezési
ügyintéző

Budakalászi Polgármesteri
Hivatal

2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[2] E-mail:
[email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levelező rendszer adminisztrátorát és törölje gépéről e levelet.

 

References

Visible links
2. mailto: E-mail:%[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gergely Cecília:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei