Tudományos tanácsadó 2016 szeptember 15-i szerződése

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a tudományos tanácsadóval 2016 szeptember 15-én kötött, havi 650 ezer forint értékű szerződés másolatát, mely tartalmazza a tanácsadóként alkalmazott személy nevét.

Az infotörvény 26. § (2) bekezdése szerint "Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 4.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: PADE Info

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány, mint a Pallas Athéné Domus
Concordiae Alapítvány jogutódja, a 2017. október 04. napján érkeztetett –
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett –
közérdekű adatok igénylésére vonatkozó kérelmeivel kapcsolatban, annak
teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatja.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmében megjelölt kérdések
vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagyszámú
adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az Infotv. 29. § (2)
bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi
határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2017. október 19.

 

Tisztelettel:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

 

Hivatkozása ide

Feladó: PADE Info

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Az alábbi, október 19-én megküldött levelünk alapján a teljesítési
határidő november 3., amely határidőt az alapítvány tartani fogja.

 

Tisztelettel:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

 

 

From: PADE Info [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, October 19, 2017 7:53 PM
To: '[FOI #9848 email]'
<[FOI #9848 email]>
Subject: FW: Közérdekűadat

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány, mint a Pallas Athéné Domus
Concordiae Alapítvány jogutódja, a 2017. október 04. napján érkeztetett –
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett –
közérdekű adatok igénylésére vonatkozó kérelmeivel kapcsolatban, annak
teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatja.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmében megjelölt kérdések
vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagyszámú
adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az Infotv. 29. § (2)
bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi
határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2017. október 19.

 

Tisztelettel:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

 

Hivatkozása ide

Feladó: PADE Info

Tisztelt Sipos Zoltán!

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványhoz 2017. október 4. napján
érkeztetett, – az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igényléseire vonatkozó
kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése körében az alábbiakról
tájékoztatjuk.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint alapító döntése nyomán összeolvadt a
Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS) és a Pallas Athéné Domus
Concordiae Alapítvány (PADOC). Az alapítványok általános jogutódjaként
létrejött a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány (PADE). A fentiek
értelmében közérdekű adat igénylését a Pallas Athéné Domus Educationis
Alapítvány teljesíti.

Az alapítványok honlapján, az alábbi linken érhetőek el a támogatásokról
szóló döntések listája a PADOC alapításától 2017 október 1.-ig, a
megkötött támogatási szerződések listája a 2016 március 31. - 2017 október
1. periódusra, bennük a támogatott szervezet nevével, a döntés
időpontjával, a pályázat értékével, valamint a pályázat rövid
összefoglalója:

[1]http://www.pallasalapitvanyok.hu/data/do...

Az alábbi linken érhetőek el a kuratóriumi jegyzőkönyvek 2016 november 28.
- 2017 október 1. periódusra, a felügyelő bizottság jegyzőkönyvei a 2016
május 10. -2017 október 1. periódusra, valamint a tudományos tanácsadóval
2016 szeptember 15-én kötött szerződés:

[2]https://drive.google.com/open?id=0B4ZUbx...

Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a Kúria Pfv.IV.20.430/2016/4
számon hozott irányadó ítélete egyértelműen rögzítette, hogy természetes
személy neve olyan személyes adatnak minősül, amely az Infotv. 5. § (1)
bekezdése alapján csak az érintett hozzájárulásával, illetve jogszabályi
felhatalmazás alapján hozhatók nyilvánosságra. Ezzel kapcsolatosan a Kúria
leszögezte, hogy nincs olyan kifejezett jogszabályi rendelkezés, amely a
természetes személyek nevének közérdekből való nyilvánosságát elrendelné.
Ezen álláspontot erősíti meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnökének a tárgyban kiadott állásfoglalása is, amely kizárólag az
Infotv. 26. § (2) bekezdésében rögzített közfeladatot ellátó szerv
feladat- és hatáskörében eljáró személyeknek, a közfeladat ellátásával
összefüggő személyes adatainak törvény által előírt megismerhetőségére
vonatkozott, azaz a magánszemélyek neveinek nyilvánosságra hozatalát a
Hatóság sem támogatta. Erre tekintettel az Ön által kért megbízási
szerződést a személyes adatok védelme érdekében anonimizálva küldjük meg.

Tisztelettel:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

 

 

From: PADE Info [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, November 01, 2017 1:09 PM
To: '[FOI #9848 email]'
<[FOI #9848 email]>
Subject: FW: FW: Közérdekűadat

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Az alábbi, október 19-én megküldött levelünk alapján a teljesítési
határidő november 3., amely határidőt az alapítvány tartani fogja.

 

Tisztelettel:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

 

 

From: PADE Info [[3]mailto:[email address]]
Sent: Thursday, October 19, 2017 7:53 PM
To: '[FOI #9848 email]'
<[4][FOI #9848 email]>
Subject: FW: Közérdekűadat

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány, mint a Pallas Athéné Domus
Concordiae Alapítvány jogutódja, a 2017. október 04. napján érkeztetett –
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett –
közérdekű adatok igénylésére vonatkozó kérelmeivel kapcsolatban, annak
teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatja.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmében megjelölt kérdések
vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagyszámú
adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az Infotv. 29. § (2)
bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi
határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük a jelen tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2017. október 19.

 

Tisztelettel:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

 

References

Visible links
1. http://www.pallasalapitvanyok.hu/data/do...
2. https://drive.google.com/open?id=0B4ZUbx...
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #9848 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei