Türr István Képző és Kutató Intézet, Miskolc

Ferenczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Ferenczi Sándor

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (3525, Miskolc. Dóczy J. u. 6.) milyen szakmai kapcsolatot tart/tartott fenn a Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságával illetve annak jogelődjével az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központtal (ÉRÁK, 3518. Miskolc, Erenyő út 1.)?

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságán illetve annak jogelődjénél az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központban (ÉRÁK) folyt-e a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya munkatársainak bármilyen képzése? Ha igen, akkor milyen jellegű képzéseken vettek részt ezen munkatársak?

- A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai és a Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatósága illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) munkatársai között van-e vagy volt-e bármilyen közös munka, esetlegesen szakmai kapcsolattartás? Ha igen, akkor a fenti képzési központoknál, hivatalnál lett-e kinevezve erre a feladatra kapcsolattartó munkatárs?

- Ha esetlegesen Önök nem rendelkeznek a fenti információkkal, úgy tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek abban, kihez fordulhatok a fenti kérdéseimmel?

Kérdéseimet az interneten keresztül bárki számára hozzáférhető alábbi információkra tekintettel, azokat alapul véve teszem fel:

I./ A Türr István Képző és Kutató Intézet alapító okiratának jelenleg hatályos állapotában leírtak:
„Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 88.§(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) alapító okiratát a következők szerint adom ki:

8.A költségvetési szerv alaptevékenységei:
Az Intézet feladatai a következőkre terjednek ki:
- Kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal , a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarával,”

Továbbá a fenti alapító okirat mellékletében található:
Telephely elnevezése és székhelye: Türr István Képző és Kutató Intézet Miskolci Igazgatósága, 3518 Miskolc, Erenyő út 1.
Igazgató kinevezése esetén véleményezésre jogosult önkormányzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

II./ Az évekkel ezelőtt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Esélyegyenlőségi Tanács munkatervében fontos szempont az állami, önkormányzati és civil szervezetek közötti folyamatos együttműködés elősegítése, partnerkapcsolatok kiépítése.

Az Esélyegyenlőségi Tanács tagjai között pedig jelen volt/van a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztály osztályvezetője illetve az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) igazgatója.

Tehát a fentiekre tekintettel nyilvánvalónak gondolom, hogy a két említett szervezet között van/volt kapcsolat. Lényegében azt szeretném tudni, hogy pontosan milyen kapcsolat van/volt közöttük és a fenti kérdéseimre szeretnék választ kapni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 17.

Üdvözlettel:

Ferenczi Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 15554-1/2019/PERFO

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve                                

 

Ferenczi Sándor                              

részére

[1][FOI #12481 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

- „A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztálya (3525, Miskolc. Dóczy J. u. 6.) milyen szakmai
kapcsolatot tart/tartott fenn a Türr István Képző és Kutató Intézet-
Miskolci Igazgatóságával illetve annak jogelődjével az Észak-Magyarországi
Regionális Átképző Központtal (ÉRÁK, 3518. Miskolc, Erenyő út 1.)?

 

- A Türr István Képző és Kutató Intézet- Miskolci Igazgatóságán illetve
annak jogelődjénél az Észak-Magyarországi Regionális Átképző Központban
(ÉRÁK) folyt-e a BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal,
Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya munkatársainak bármilyen képzése? Ha
igen, akkor milyen jellegű képzéseken vettek részt ezen munkatársak?

 

- A BAZ. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály munkatársai és a Türr István Képző és Kutató Intézet-
Miskolci Igazgatósága illetve annak jogelődje, az Észak-Magyarországi
Regionális Átképző Központ (ÉRÁK) munkatársai között van-e vagy volt-e
bármilyen közös munka, esetlegesen szakmai kapcsolattartás? Ha igen, akkor
a fenti képzési központoknál, hivatalnál lett-e kinevezve erre a feladatra
kapcsolattartó munkatárs?

 

- Ha esetlegesen Önök nem rendelkeznek a fenti információkkal, úgy
tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek abban, kihez fordulhatok a
fenti kérdéseimmel?”

 

Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kért adatokkal
nem rendelkezik, így nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében
vett adatkezelőnek.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. április
1.                                                                

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferenczi Sándor:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei